zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

41.3. Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 41.3. Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

41.3.  Dane ilościowe

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 24 457 (1 856) 22 601 23 508 (1 512) 21 996
Rezerwa składek 8 765 (856) 7 909 8 416 (594) 7 822
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 14 - 14 10 - 10
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 9 676 (785) 8 891 9 098 (724) 8 374
- na szkody zgłoszone 3 414 (670) 2 744 3 280 (603) 2 677
- na szkody niezgłoszone(IBNR) 4 210 (90) 4 120 3 939 (103) 3 836
- na koszty likwidacji szkód 2 052 (25) 2 027 1 879 (18) 1 861
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 999 (215) 5 784 5 981 (194) 5 787
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 3 - 3 3 - 3
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 22 872 - 22 872 22 331 - 22 331
Rezerwa składek 106 - 106 99 - 99
Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 346 - 16 346 16 204 - 16 204
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 622 - 622 592 - 592
- na szkody zgłoszone 167 - 167 152 - 152
- na szkody niezgłoszone(IBNR) 449 - 449 434 - 434
- na koszty obsługi świadczeń 6 - 6 6 - 6
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 6 - 6 4 - 4
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 214 - 214 256 - 256
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 5 578 - 5 578 5 176 - 5 176
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 47 329 (1 856) 45 473 45 839 (1 512) 27

41.3.1.  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Rezerwy wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 520 (28) 492 439 (10) 429
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 14 639 (416) 14 223 14 323 (380) 13 943
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 3 058 (34) 3 024 2 968 (21) 2 947
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 137 (66) 71 110 (42) 68
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 2 721 (798) 1 923 2 489 (706) 1 783
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 2 374 (193) 2 181 2 336 (162) 2 174
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 244 (102) 142 233 (89) 144
Świadczenie pomocy (grupa 18) 357 (1) 356 302 (1) 301
Ochrona prawna (grupa 17) 15 - 15 14 - 14
Pozostałe (grupa 16) 392 (218) 174 294 (101) 193
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 24 457 (1 856) 22 601 23 508 (1 512) 21 996
 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Krótkoterminowe 5 124 (501) 4 623 6 314 (374) 5 940
Długoterminowe 19 333 (1 355) 17 978 17 194 (1 138) 16 056
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 24 457 (1 856) 22 601 23 508 (1 512) 21 996

Jako rezerwy długoterminowe wykazano rezerwy, z których prognozowane przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, czyli od 31 grudnia 2019 roku. 

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu rezerwy składek w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 8 416 (594) 7 822 7 877 (466) 7 411
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 6 991 (753) 6 238 7 759 (525) 7 234
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich (6 649) 494 (6 155) (7 246) 400 (6 846)
Różnice kursowe w okresie 7 (3) 4 26 (3) 23
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 8 765 (856) 7 909 8 416 (594) 7 822
 
Zmiana stanu rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 10 - 10 37 (3) 34
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 11 - 11 6 - 6
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich (7) - (7) (34) 3 (31)
Różnice kursowe w okresie - - - 1 - 1
Stan na koniec okresu 14 - 14 10 - 10
 
Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 9 098 (724) 8 374 8 301 (585) 7 716
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich, w tym: (3 170) 248 (2 922) (3 126) 238 (2 888)
- wypłacone odszkodowania (2 745) 243 (2 502) (2 703) 234 (2 469)
- koszty likwidacji szkód (425) 5 (420) (423) 4 (419)
Wzrost (spadek) rezerw, w tym: 3 734 (302) 3 432 3 904 (371) 3 533
- dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 3 831 (264) 3 567 3 765 (489) 3 276
- dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich (97) (38) (135) 139 118 257
Pozostałe zmiany - (1) (1) - (3) (3)
Różnice kursowe w okresie 14 (6) 8 19 (3) 16
Stan na koniec okresu 9 676 (785) 8 891 9 098 (724) 8 374
 
Zmiana stanu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 5 981 (194) 5 787 5 776 (190) 5 586
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich (309) 8 (301) (319) 7 (312)
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich 66 (30) 36 250 (11) 239
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych (16) - (16) (16) 1 (15)
Wzrost rezerw dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 274 1 275 288 - 288
Pozostałe zmiany 3 - 3 2 (1) 1
Stan na koniec okresu 5 999 (215) 5 784 5 981 (194) 5 787

41.3.2.  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Zmiana stanu rezerwy ubezpieczeń na życie, rezerwy na premie i rabaty oraz pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - umowy ubezpieczeniowe  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 16 464 - 16 464 16 352 - 16 352
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w roku bieżącym 392 - 392 350 - 350
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w latach poprzednich (303) - (303) (246) - (246)
Różnice kursowe 13 - 13 8 - 8
Stan na koniec okresu 16 566 - 16 566 16 464 - 16 464
 
Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 5 176 - 5 176 5 515 - 5 515
Zwiększenia funduszu z tytułu składek 1 183 - 1 183 1 045 - 1 045
Pobrane opłaty (102) - (102) (104) - (104)
Przychody z lokat funduszu 385 - 385 (182) - (182)
Zmniejszenia funduszu z tytułu świadczeń, wykupów, itp. (1 024) - (1 024) (1 054) - (1 054)
Pozostałe zmiany (40) - (40) (44) - (44)
Stan na koniec okresu 5 578 - 5 578 5 176 - 5 176
 
Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia  1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 592 - 592 597 - 597
Wykorzystanie rezerw szkodowych w ciągu roku (592) - (592) (598) - (598)
Utworzenie rezerw szkodowych w ciągu roku 622 - 622 593 - 593
Stan na koniec okresu 622 - 622 592 - 592