zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

51.1 Kluczowy personel kierowniczy

Raport Roczny 2019 > 51.1 Kluczowy personel kierowniczy
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Za kluczowy personel kierowniczy Grupy PZU uważa się Członków Zarządu PZU oraz Dyrektorów Grupy PZU.

W 2019 i w 2018 roku spółki Grupy PZU nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom kluczowego personelu kierowniczego.

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego oraz członków Rady Nadzorczej PZU

Poniżej przedstawiono wynagrodzenia wypłacone członkom kluczowego personelu kierowniczego PZU (Członkom Zarządu PZU, osobom zarządzającym wyższego szczebla oraz członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnili swoje funkcje przez minimum jeden dzień w 2019 lub 2018 roku. Dane dotyczące wynagrodzeń zaprezentowano w tysiącach złotych.

 

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2019 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2018 (w tys. zł)
    w tym część wynagrodzenia zmiennego za rok 2017 i 2018   w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 10 664 4 412 3 857 -
Paweł Surówka 1 799 915 793 -
Aleksandra Agatowska 611 423 nd. nd.
Adam Brzozowski 532 - nd. nd.
Marcin Eckert 672 - nd. nd.
Elżbieta Häuser – Schöneich 532 - nd. nd.
Tomasz Kulik 1 482 627 766 -
Maciej Rapkiewicz 1 733 879 766 -
Małgorzata Sadurska 1 543 689 766 -
Roger Hodgkiss 1 7601 879 766 -
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 3 530 2 034 1 451 11
Aleksandra Agatowska 239 - 203 -
Tomasz Karusewicz 7932 565 307 -
Bartłomiej Litwińczuk 821 482 307 -
DorotaMacieja 754 415 317 113
Roman Pałac 923 572 317 -
Rada Nadzorcza, z czego: 1 761 - 1 420 -
Maciej Łopiński 184 - 169 -
Paweł Górecki 182 - 170 -
Alojzy Nowak 182 - 170 -
Marcin Chludziński 167 - 156 -
Agata Górnicka 167 - 156 -
Robert Jastrzębski 176 - 127 -
Tomasz Kuczur 101 - nd. nd.
Elżbieta Mączyńska – Ziemacka 101 - nd. nd.
Krzysztof Opolski 101 - nd. nd.
Robert Śnitko 167 - 156 -
Maciej Zaborowski 167 - 156 -
Katarzyna Lewandowska 66 - 157 -
Aneta Fałek nd. nd. 3 -

1 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 383 tys. zł i odprawa 192 tys. zł.
2 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 49 tys. zł i odprawa 77 tys. zł.
3 Premia z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 14 marca 2017 roku funkcji Dyrektora ds. Sponsoringu.

W 2019 roku Członkom Zarządu PZU wypłacono część świadczeń za rok 2017 wynikających z systemu zmiennego wynagradzania. Wypłata pozostałej części premii za lata 2017 – 2019 może mieć miejsce w następnych okresach. Na poczet tych świadczeń utworzono rezerwę, której łączna wysokość na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 11 791 tys. zł (łącznie z narzutami pracodawcy, na 31 grudnia 2018 roku: 9 054 tys. zł).

 

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2019 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2018 (w tys. zł)
    w tym część wynagrodzenia zmiennego za rok 2017 i 2018   w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 1 471 1 012 90 -
Paweł Surówka 67 67 901 -
Aleksandra Agatowska 788 377 nd. nd.
Marcin Eckert 48 - nd. nd.
Tomasz Kulik 298 298 - -
Maciej Rapkiewicz 135 135 - -
Roger Hodgkiss 135 135    
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 3 831 1 946 2 206 6
Aleksandra Agatowska nd. nd. 344 -
Tomasz Karusewicz 8572 515 460 -
Bartłomiej Litwińczuk 979 471 460 -
Dorota Macieja 943 434 466 63
Roman Pałac 1 052 526 476 -

1 Wynagrodzenie z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia – 20 czerwca 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej Pekao.
2 W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 74 tys. zł i odprawa 115 tys. zł.
3 Premia z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 14 marca 2017 roku funkcji Dyrektora ds. Sponsoringu.

 
Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2019 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2018 (w tys. zł)
Zarząd, z czego: 2 242 515
Paweł Surówka 331 149
Aleksandra Agatowska 207 nd.
Adam Brzozowski 148 nd.
Marcin Eckert 200 nd.
Elżbieta Häuser – Schöneich 119 nd.
Tomasz Kulik 6491 77
Maciej Rapkiewicz 227 64
Małgorzata Sadurska 259 110
Roger Hodgkiss 102 115
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 768 525
Aleksandra Agatowska nd. 111
Tomasz Karusewicz 143 89
Bartłomiej Litwińczuk 200 118
Dorota Macieja 197 78
Roman Pałac 228 129

1 W tym 473 tys. zł Advanced Management Program at Harvard Business School.