zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Notowania akcji PZU

Raport Roczny 2019 > Notowania akcji PZU
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

PZU zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 12 maja 2010 roku. Od debiutu wchodzi w skład najważniejszego indeksu WIG20 (obliczanego na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z rynku głównego GPW)1. PZU należy również do polskich indeksów: WIG, WIG30, WIG-Poland, WIGdiv, WIG20TR, WIG.MS-FIN, CEEplus, WIG ESG (indeks zrównoważonego rozwoju) oraz zagranicznych: MSCI Poland (rynki wschodzące), Stoxx Europe 600 (rynki rozwinięte), FTSE Russel mid cap index (rynki rozwinięte). 

Indeksy GPW

W 2019 roku indeks największych polskich spółek (WIG20) poruszał się w przedziale pomiędzy 2 047 – 2 414 punktów (w 2018: 2 083 - 2 630 punktów), kończąc ostatnią sesję w roku na poziomie 2 150 punktów (spadek o 5,6% r/r oraz spadek o 2,6% uwzględniając dywidendy). Zdecydowanie lepiej w tym okresie zachowywał się indeks małych spółek sWIG, który wzrósł o 13,9% r/r.

Kurs akcji PZU

W 2019 roku akcje PZU utrzymywały się w czołówce najbardziej płynnych spółek na GPW. Z kapitalizacją ponad 34,6 mld zł na koniec 2019 roku, PZU zajmował trzecią pozycję pod względem wartości krajowych spółek notowanych na GPW. Udział akcji PZU w obrotach całego parkietu wyniósł 8,7% (4 miejsce).

Cena maksymalna (nieskorygowana o dywidendę) akcji PZU w 2019 roku wyniosła 45,39 zł (według cen na zamknięciu), a cena minimalna 35,79 zł. W 2018 roku było to odpowiednio 47,34 zł i 36,31 zł.

Min/max ceny akcji PZU na zamknięciu sesji w latach 05.2010-2019

Źródło: www.infostrefa.com, www.msci.com

Wartość akcji na ostatniej sesji w 2019 roku wyniosła 40,03 zł tj. spadek o 8,8% r/r. Po skorygowaniu kursu o dywidendę, zgodnie z metodologią serwisu stooq (http://stooq.pl/pomoc/?q=9&s=pzu), zmiana kursu akcji PZU w 2019 roku wyniosła -2,0%, w porównaniu do spadku: indeksu WIG20 o 5,6%, WIG20TR2 o 2,6% i WIG Banki o 9,2%.

Kurs akcji PZU skorygowany o wypłacone dywidendy w okresie 05.2010 – 2019

Źródło: www.stooq.pl

Kurs akcji PZU (nieskorygowany o dywidendę) w 2019 roku osiągnął poziom maksymalny 25 stycznia, tj. 45,39 zł za akcję. W ciągu pierwszych trzech kwartałów notowania PZU zachowywały się relatywnie gorzej w porównaniu do głównych lokalnych indeksów benchmarkowych WIG i WIG20. Natomiast w IV kwartale kurs akcji PZU wzrósł o 7,1%, w porównaniu do wzrostu indeksu WIG o 0,3%, spadku indeksu WIG20 o 1,1% i spadku indeksu WIG Banki o 5,2%. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył rok na lekkim plusie notując wzrost o 0,3%.

Kurs akcji PZU na tle WIG i WIG20

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl 

Akcje PZU w 2019 roku utrzymywały bardzo wysoką płynność. Średni dzienny spread akcji PZU wyniósł zaledwie 7 p.b. wobec 13 p.b. średniego spreadu dla 20 najbardziej płynnych spółek. Udział akcji PZU w obrotach całego rynku osiągnął 8,7%, a wartość obrotu przekroczyła 16,6 mld zł. Średni dzienny wolumen obrotu akcjami PZU w 2019 roku wyniósł 1,6 mln akcji. Największy dzienny obrót (6,0 mln akcji) został zanotowany na wzrostowej sesji (+0,9%) 15 marca 2019 roku, tj. dwa dni po ogłoszeniu wyników finansowych PZU za rok 2018.   

Czynniki wpływające na kurs akcji PZU w 2019 roku 

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl 

Zmienność

W odniesieniu do szerokiego rynku WIG, ryzyko systematyczne PZU wyrażone współczynnikiem Beta (kurs akcji PZU względem indeksu WIG dla zmiennych dziennych) wyniosło w 2019 roku 0,86 (1,23 w 2018 roku). Spadek współczynnika beta związany był z relatywnie słabym zachowaniem dużych spółek (w tym PZU) na tle całego rynku.

Urocznione odchylenie standardowe dla dziennych zmian kursu akcji PZU spadło o 7,1 p.p. i wyniosło 20,0%. Analogiczne wartości dla WIG i WIG20 spadły o 2,6 p.p. i 1,7 p.p., do odpowiednio 12,6% i 17,0%. Wartość obrotu dla całego indeksu WIG spadła o 6,8% r/r do 190 mld zł.

Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy PZU (Total Shareholder Return), na którą składa się zmiana ceny akcji oraz wartość wypłaconej dywidendy wyniosła na koniec 2019 roku -2,4%. Średnia stopa zwrotu (TSR) w latach 2015-2019 wyniosła 18,7%. Indeks WIG20TR na koniec 2019 roku zanotował 2,6% straty r/r.

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl

Statystyka akcji PZU 2015 2016 2017 2018 2019
Kurs maksymalny (zł) 50,87 36,3 49,06 47,34 45,39
Kurs minimalny (zł) 31,43 24,38 32,82 36,31 35,79
Kurs na ostatniej sesji w roku (zł) 34,02 33,21 42,16 43,9 40,03
Średni kurs na sesję (zł) 43,72 30,76 42,53 41,48 40,61
Wartość obrotów (mln zł) 20 145 16 755 18 902 17 183 16 620
Średnia wartość obrotu na sesję (mln zł) 80,3 66,8 75,6 69,6 67
Liczba transakcji (szt.) 835 471 1 046 398 985 515 926 486 928 493
Średnia liczba transakcji na sesję 3 329 4 169 3 942 3 751 3 744
Wolumen obrotu (szt.) 470 048 842 558 496 833 448 832 864 415 380 500 408 999 167
Średni wolumen obrotu na sesję (szt.) 1 872 705 2 225 087 1 795 331 1 681 702 1 649 190
Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 29 377 28 677 36 406 37 908 34 567

 

Statystyka akcji PZU po skorygowaniu o wypłacone dywidendy 2015 2016 2017 2018 2019
Kurs na ostatniej sesji w roku (zł) 51,32 52,59 62,94 67,18 66,11
Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 44 319 45416 54 354 58 015 57 091

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl 

Wskaźniki

Na koniec 2019 roku akcje PZU charakteryzowała wysoka wartość wskaźnika C/WK na poziomie 2,1 tj. dwukrotnie powyżej średniej dla spółek ubezpieczeniowych w Europie, co w opinii analityków jest uzasadnione wysokim wskaźnikiem ROE (w 2019 roku wyniósł 21,2%) 

Wycena PZU na tle grupy porównawczej (C/WK i ROE) 2019 

Źródło: PZU (2017,2018,2019) – dane raportowane; pozostałe spółki - prognozy roczne 2019 (Bloomberg); ceny akcji na koniec 2019 roku

Akcje PZU* 2015 2016 2017 2018 2019
C/WK (P/BV) Cena rynkowa akcji / wartość księgowa na akcję 2,3x 2,2x 2,6x 2,5x 2,1x
WKNA (zł) BVPS (PLN) Wartość księgowa na akcję 15 15 16,3 17,3 18,7
C/Z (P/E) Cena rynkowa akcji / zysk netto na akcję 12,5x 14,8x 12,6x 11,8x 10,5x
ZNA (zł) EPS (PLN) Zysk (strata) netto / ilość akcji 2,7 2,2 3,4 3,7 3,8

* kalkulacja na danych Grupy PZU (wg MSSF); cena akcji i wartość księgowa na koniec roku; zysk netto za okres 12 miesięcy; liczba akcji PZU: 863 523 000

1 WIG20 jest indeksem typu cenowego, tj. przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend
2 WIG20TR to WIG20 skorygowany o dywidendy