zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Rachunek zysków i strat (2014-2019)

Raport Roczny 2019 > Rachunek zysków i strat (2014-2019)
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 18 359 20 219 22 847 23 470 24 191
Składki zarobione netto 17 385 18 625 21 354 22 350 23 090
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 243 740 2 312 3 355 3 279
Wynik netto z działalności inwestycyjnej 1 739 3 315 7 921 9 895 11 340
Odszkodowania i świadczenia netto (11 857) (12 732) (14 941) (14 563) (15 695)
Koszty akwizycji (2 376) (2 613) (2 901) (3 130) (3 363)
Koszty administracyjne (1 658) (2 923) (5 357) (6 609) (6 606)
Koszty odsetkowe (117) (697) (1 350) (2 046) (2 129)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (419) (724) (1 580) (2 165) (2 832)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 940 2 991 5 458 7 087 7 084
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 4 (3) 16 (1) (4)
Zysk (strata) brutto 2 944 2 988 5 474 7 086 7 080
Zysk (strata) netto, w tym: 2 343 2 374 4 185 5 368 5 185
Zyski (straty) właścicieli 2 343 1 935 2 895 3 213 3 295
Zyski (straty) mniejszości - 439 1 290 2 155 1 890
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych* 863 523 000 863 510 930 863 519 608 863 347 220 863 285 340
Liczba akcji wyemitowanych 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
Podstawowy i rozwodniony zysk Grupy PZU na jedną akcję zwykłą Emitenta (w zł) 2,71 2,24 3,35 3,72 3,82
Zysk netto PZU (Emitenta) 2 249 1 573 2 459 2 712 2 651
Podstawowy i rozwodniony zysk Emitenta na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,60 1,82 2,85 3,14 3,07

*z uwzględnieniem akcji funduszy konsolidowanych
Dane na 31 grudnia za lata 2015-2018 zostały przekształcone