zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Model biznesowy [UoR] [IIRC]

Raport Roczny 2019 > Model biznesowy [UoR] [IIRC]
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Zmieniamy PZU - stajemy się partnerem na całe życie 

Główną wartością dla Grupy PZU jest relacja z klientem i wiedza o nim, a głównym produktem – umiejętność odpowiadania na jego potrzebę stabilnej przyszłości. To podejście zostało zdefiniowane w ogłoszonej w 2018 roku strategii „Nowe PZU”, która określa nową misję Grupy – „Pomagamy klientom dbać o ich przyszłość” – i stanowi innowacyjne, szersze podejście do budowania długotrwałej relacji z klientem w sposób znacznie wykraczający poza ubezpieczenia.

Filozofia myślenia PZU o kliencie determinuje stopniową zmianę sposobu funkcjonowania firmy: z modelu typowego ubezpieczyciela (wycena i transfer ryzyka) na model firmy usługowej, specjalizującej się w wykorzystaniu danych (doradztwo i usługi w zakresie zarządzania ryzykiem oraz dbałość o przyszłość klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych). Nowa formuła łączy wszystkie rodzaje aktywności Grupy PZU i koncentruje je wokół klienta, wspierając go na każdym etapie życia. 

Model działania PZU wyróżnia jego kompleksowość. Grupa działa w obszarach ubezpieczeń (życie, majątek), finansów (bankowość, produkty emerytalne i inwestycyjne) oraz zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia lekowe, pakiety usług medycznych)

WYZWANIE

Wraz z rozwojem Grupy PZU niezbędne jest stworzenie systemu, który zapewniłby efektywne zarządzanie całą grupą kapitałową przy zachowaniu specyfiki poszczególnych spółek oraz odrębności rynków, na których działają.

Od 2010 roku praktyką Grupy PZU w ramach modelu nadzoru właścicielskiego oraz współpracy pomiędzy podmiotami grupy jest zasiadanie przedstawicieli PZU i PZU Życie w radach nadzorczych głównych spółek grupy. Dlatego m.in. Paweł Surówka, Prezes Zarządu PZU, jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pekao; Tomasz Kulik, członek Zarządu PZU i PZU Życie, CFO, jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Alior Bank; natomiast Bartłomiej Litwińczuk, członek Zarządu PZU Życie i Dyrektor Grupy PZU, jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej LINK4. Z uwagi na to, że rady nadzorcze sprawują stały nadzór nad działalnością spółek we wszystkich dziedzinach ich działalności, takie rozwiązanie gwarantuje jednolite podejście do standardów zarządczych w kluczowych obszarach funkcjonowania Grupy PZU.

Obok PZU istnieje 26 podmiotów zależnych od spółki, które współpracują w ramach wielu obszarów, m.in.: zakupy, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie IT, audyt wewnętrzny, strategia Grupy PZU i zarządzanie projektami, marketing i zarządzanie marką PZU, doradztwo i pomoc prawna, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie kadrami, komunikacja korporacyjna, polityka podatkowa, nadzór korporacyjny w Grupie PZU, aktuariat, rachunkowość, planowanie i kontroling, compliance, reasekuracja, nadzór nad spółkami zagranicznymi, zarządzanie doświadczeniem klientów, obsługa szkód i świadczeń, społeczna odpowiedzialność biznesu, obszar aktuariatu taryfowego, analizy przebiegu i taryfikacji ubezpieczeń oraz rozwoju technologii i narzędzi sprzedaży.

Zakres współpracy w danym obszarze określony jest w polityce Grupy i może obejmować w szczególności:

  • zasady współpracy pomiędzy właściwymi komórkami PZU oraz podmiotami;
  • podstawowe zasady działalności w zakresie obszaru współpracy;
  • opis zadań realizowanych przez właściwą komórkę PZU w stosunku do podmiotów oraz podmiotów w stosunku do właściwej komórki PZU;
  • zakres oraz terminy raportowania i sprawozdawczości dla podmiotów.

Stosowanie polityk Grupy PZU wprost w strukturach bankowych wymagałoby uwzględnienia w ich treści specyfiki działalności bankowej, w tym odrębnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem, co mogłoby nie być rozwiązaniem optymalnym. Dlatego też relacje z bankami w Grupie PZU zostały uregulowane na podstawie odrębnych porozumień regulujących współpracę i wymianę informacji m.in. w zakresie obowiązków sprawozdawczych i rachunkowości, planowania i kontrolingu, compliance i kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, ryzyka, bezpieczeństwa.

W związku z tym, że w skład Grupy PZU wchodzą dwa banki (Alior Bank i Bank Pekao), w strukturze organizacyjnej PZU obowiązują zasady funkcjonowania chińskich murów ( Chinese walls ) w ramach jednostek organizacyjnych PZU odpowiedzialnych za procesy biznesowe, w celu zapewnienia zachowania tajemnic prawnie chronionych obu przedsiębiorstw oraz ograniczenia wymiany wrażliwych informacji dotyczących działalności biznesowej obu banków, w tym do zapewnienia odrębności procesów przepływu informacji pozyskiwanych przez PZU, jako podmiot stojący na czele Grupy PZU, w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi informacji objętych tajemnicą bankową i innymi tajemnicami prawnie chronionymi.

Dużym wyzwaniem w ujednolicaniu standardów zarządczych w Grupie PZU było wdrożenie spójnego i efektywnego systemu zarządzania ryzykiem.

Z uwagi na odmienny charakter biznesowy podmiotów bankowych i ubezpieczeniowych oraz przepisy sektorowe bezpośrednie zastosowanie systemu zarządzania ryzykiem funkcjonującego w spółkach ubezpieczeniowych nie było możliwe. Wyzwaniem było dostosowanie procesu, aby realizacja celów Grupy PZU w obszarze zarządzania ryzykiem odbywała się z poszanowaniem regulacji sektora bankowego, niezależności podmiotów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych oraz równego dostępu do informacji wszystkich akcjonariuszy banków. Dostosowanie nastąpiło przy pełnej współpracy z obydwoma bankami. Apetyt na ryzyko w podmiotach bankowych podlega konsultacjom z podmiotem dominującym Grupy PZU oraz opiniowaniu przez Komitet Ryzyka Grupy PZU, aby zapewnić zgodność działań banków z planami strategicznymi oraz celami biznesowymi Grupy PZU przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu ryzyka na poziomie Grupy. Uzgodniony poziom apetytu na ryzyko jest zatwierdzany przez rady nadzorcze podmiotów bankowych.