zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

34.3 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 34.3 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Instrumenty pochodne wg stanuna 31 grudnia 2019 roku  Kwota bazowa wg terminów wymagalności Aktywa  Zobowią-zania 
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Związane ze stopą procentową 27 485 76 367 125 874 40 309 270 035 2 402 2 483
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą – transakcje SWAP - 471 1 522 955 2 948 1 161
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje SWAP 768 3 994 16 385 7 192 28 339 459 479
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 26 717 71 902 107 967 32 162 238 748 1 942 1 843
- transakcje FRA 628 - - - 628 - -
- transakcje SWAP 25 610 68 418 105 006 31 868 230 902 1 933 1 841
- opcje call (zakup) 252 241 2 406 267 3 166 2 1
- opcje put (sprzedaż) - 1 976 189 27 2 192 7 1
- opcje cap floor 227 1 267 366 - 1 860 - -
Związane z kursami walut 40 008 21 368 9 341 42 70 759 540 420
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje SWAP 3 113 2 550 - - 5 663 83 25
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 36 895 18 818 9 341 42 65 096 457 395
- kontrakty terminowe 8 631 7 243 4 570 - 20 444 170 169
- transakcje SWAP 23 067 4 445 1 393 42 28 947 192 133
- opcje call (zakup) 2 568 3 565 1 683 - 7 816 49 19
- opcje put (sprzedaż) 2 629 3 565 1 695 - 7 889 46 74
Związane z cenami papierów wartościowych 439 2 859 2 376 - 5 674 119 72
- kontrakty terminowe 26 - 1 - 27 - -
- opcje call (zakup) 227 1 469 1 383 - 3 079 118 4
- opcje put (sprzedaż) 186 1 390 992 - 2 568 1 68
Związane z cenami towarów 1 064 1 408 693 - 3 165 46 43
- kontakty terminowe 151 73 - - 224 7 5
- transakcje SWAP 377 864 440 - 1 681 14 14
- opcje call (zakup) 324 471 253 - 1 048 21 4
- opcje put (sprzedaż) 212 - - - 212 4 20
Razem 68 996 102 002 138 284 40 351 349 633 3 107 3 018
   
Instrumenty pochodne wg stanuna 31 grudnia 2018 roku  Kwota bazowa wg terminów wymagalności Aktywa  Zobowią-zania 
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Związane ze stopą procentową 21 889 70 485 111 548 32 426 236 348 1 971 2 933
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą – transakcje SWAP 262 128 1 408 1 535 3 333 21 144
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje SWAP 3 150 4 234 10 336 6 323 24 043 374 770
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 18 477 66 123 99 804 24 568 208 972 1 576 2 019
- transakcje FRA 7 609 7 100 300 - 15 009 2 2
- transakcje SWAP 10 208 56 405 94 891 24 486 185 990 1 564 2 012
- opcje call (zakup) 330 1 719 2 883 54 4 986 6 2
- opcje put (sprzedaż) 330 899 1 730 28 2 987 4 3
Związane z kursami walut 40 041 17 290 4 803 43 62 177 302 250
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą – transakcje SWAP 2 438 688 - - 3 126 31 1
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 37 603 16 602 4 803 43 59 051 271 249
- kontakty terminowe 10 259 9 537 1 661 - 21 457 92 131
- transakcje SWAP 24 792 2 351 952 43 28 138 115 54
- opcje call (zakup) 1 201 2 230 1 107 - 4 538 46 22
- opcje put (sprzedaż) 1 351 2 484 1 083 - 4 918 18 42
Związane z cenami papierów wartościowych 2 108 1 186 2 149 - 5 443 78 49
- kontrakty terminowe 326 211 243 - 780 10 13
- opcje call (zakup) 353 590 1 906 - 2 849 66 2
- opcje put (sprzedaż) 1 429 385 - - 1 814 2 34
Związane z cenami towarów 1 752 2 295 620 - 4 667 136 133
- kontakty terminowe 895 18 - - 913 35 34
- transakcje SWAP 529 372 72 - 973 46 45
- opcje call (zakup) 205 1 084 324 - 1 613 21 5
- opcje put (sprzedaż) 123 821 224 - 1 168 34 49
Razem 65 790 91 256 119 120 32 469 308 635 2 487 3 365