zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Strategia CSR [IIRC]

Raport Roczny 2019 > Strategia CSR [IIRC]
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Społeczna odpowiedzialność (CSR) - „Grupa PZU jest odpowiedzialna społecznie - chcemy wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji z naszymi interesariuszami i otaczającym nas środowiskiem. Harmonijne działanie, na wszystkich szczeblach naszej współpracy, nie będzie możliwe bez uwzględnienia praw i potrzeb otoczenia. Promujemy otwartość, wspieramy postawy empatyczne i zachęcamy do udziału w akcjach charytatywnych. Popieramy obywatelskie postawy naszych pracowników."

Polityki Grupy PZU [UoR]

Dla Grupy PZU kluczowe są etyka i społeczna odpowiedzialność prowadzenia biznesu. Wzrost wartości Grupy PZU powinien być zgodny z interesami otoczenia oraz opierać się na zrównoważonym korzystaniu z zasobów. Firma dąży do odpowiedzialnego zarządzania wieloma kapitałami: finansowym, ludzkim, środowiskowym oraz społecznym.

W 2018 roku uchwalona została „Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU na lata 2018–2020”. Jest to dokument, który wraz z „Dobrymi Praktykami Grupy PZU” tworzy spis zasad etycznych oraz standardów biznesowych, kształtujących kulturę organizacyjną, a także postawy pracowników i agentów w środowisku pracy. Jest fundamentem wspólnych wartości dla całej Grupy PZU. 

Cele strategii CSR:

 • uporządkowanie najważniejszych obszarów i zasad odpowiedzialności;
 • wyznaczenie ambicji, kierunków działań oraz inicjatyw w odniesieniu do wyzwań biznesowych i społecznych.

Społeczna odpowiedzialność Grupy PZU koncentruje się na kluczowych zasobach wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. Relacja z klientem i dostawcami jest najważniejsza dla całościowej strategii biznesowej, dlatego jest punktem odniesienia dla wdrażanych inicjatyw.

Głównym założeniem strategii CSR jest parafraza misji Grupy PZU: „Dbamy o przyszłość, aby pomagać naszym klientom”.

Zobowiązania Strategii CSR Grupy PZU - cele, inicjatywy

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów

Grupa PZU chce być dla klientów stabilnym i godnym zaufania partnerem. Dlatego planuje długofalową relację z nimi i przewiduje ich potrzeby.

W PZU i PZU Życie założenia te są realizowane w formule programu zarządzania doświadczeniami klienta. Na bieżąco monitorowane są opinie i poziom zadowolenia klientów, w szczególności poprzez badania satysfakcji z obsługi oraz produktów, jak również po rozpatrzeniu reklamacji. Tworzone są mapy doświadczeń klientów, dzięki którym wiadomo, które elementy obsługi należy poprawić.

Tworzymy inspirujące miejsce pracy

Grupa PZU chce być najlepszym pracodawcą na rynkach, na których świadczy usługi. Jej cele to: pozycja lidera wśród firm branży finansowej najczęściej wybieranych przez poszukujących zatrudnienia, zaangażowana i najlepsza na rynku kadra oraz niski poziom rotacji największych talentów w organizacji.

Aby je osiągnąć, Grupa PZU:

 • zapewnia przejrzyste ścieżki kariery;
 • umożliwia rozwój swoim pracownikom;
 • promuje przedsiębiorczość, innowacyjność, pracę zespołową;
 • buduje lepszą jakość kultury organizacyjnej;
 • poprawia procesy związane z przeciwdziałaniem odejściom pracowników;
 • rozwija program na rzecz utrzymania kluczowych pracowników;
 • oferuje przyjazne środowisko i atmosferę oraz szanse na rozwój, gwarantując jednocześnie poszanowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. 

Świadomie zarządzamy wpływem na środowisko 

Grupa PZU tworzy własny standard środowiskowy, który określa kluczowe założenia dotyczące podejścia zarządczego w kwestiach środowiskowych. Są to zasady:

 • zrównoważonego rozwoju;
 • wysokiego poziomu ochrony środowiska;
 • przezorności i przewidywania ewentualnych negatywnych skutków działań;
 • prewencji, zapobiegania zanieczyszczeniom i ich likwidacji u źródła;
 • włączania elementów z zakresu ochrony środowiska do strategii i polityki biznesowej;
 • partnerstwa, czyli konieczności podejmowania przez wszystkie podmioty z Grupy PZU wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska. 

Rozwijamy system zarządzania ryzykiem, kulturę etyki i compliance

Ryzyka związane z działalnością PZU są objęte systemem zarządzania ryzykiem zbudowanym w oparciu o cztery poziomy kompetencyjne: Radę Nadzorczą, Zarząd, komitety oraz poziom dotyczący działań operacyjnych podzielony pomiędzy trzy linie obrony.

Szczegółowy opis podejścia do zarządzania ryzykiem został zawarty w ŁAD KORPORACYJNY I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, Z UWZGLĘDNIENIEM CZYNNIKÓW ESG.

W zakresie ryzyka braku zgodności (compliance) w Grupie PZU ustanowiona została nowoczesna funkcja compliance w oparciu o najlepsze standardy rynkowe oraz autorskie rozwiązania i narzędzia compliance. 

Szczegółowy opis podejścia do zarządzania ryzykiem został zawarty w ETYCZNE PODSTAWY PROWADZENIA BIZNESU.

Jesteśmy liderem działań społecznych w zakresie bezpieczeństwa

Firmy ubezpieczeniowe są odpowiedzialne za ryzyka innych osób. Dlatego zaangażowanie społeczne w przypadku ubezpieczycieli nabiera szczególnego znaczenia. Grupa PZU od wielu lat, korzystając z funduszu prewencyjnego, podejmuje konkretne i mierzalne działania, które zmniejszają ryzyko u źródła.

Obok działalności sponsoringowej czy realizowanej przez Fundację PZU działalności charytatywnej, Grupa PZU angażuje się w inwestycje społeczne mające obniżać ryzyko i jednocześnie przynosić korzyści biznesowe i społeczne. Są to inicjatywy, których głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom, redukowanie ich skutków oraz wspieranie rodzajów aktywności promujących profilaktykę zdrowotną.

Strategicznymi filarami zaangażowania społecznego PZU są: bezpieczeństwo (drogowe, publiczne, w wymiarze lokalnym), zdrowie, kultura i eksperckość, wokół których kluczowe działania opisano szczegółowo w ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE GRUPY PZU.

Budujemy nowe standardy w relacjach z dostawcami

PZU ma świadomość swojego istotnego wpływu na rynek zamówień i odpowiedzialności za kształtowanie najwyższych standardów biznesowych. Spółki Grupy promują ideę odpowiedzialności społecznej w relacjach ze swoimi dostawcami i chcą współpracować tylko z tymi firmami, które przestrzegają praw człowieka oraz działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania korupcji. Od swoich partnerów oczekują również zapewniania bezpiecznych i godnych warunków pracy, stosowania najwyższych standardów etycznych oraz dbałości o środowisko naturalne.

Obszar zarządczy – budujemy pozycję CSR w branży

Działania w tym obszarze koncentrują się na kreowaniu polityki CSR wewnątrz Grupy PZU, określaniu celów i mierników strategicznych oraz dbałości o aktywne wdrażanie zaplanowanych działań.

Inicjatywy zarządcze wymagają koordynacji przedsięwzięć i obowiązków realizowanych przez wszystkie spółki Grupy PZU. Co roku opracowywany jest „Raport niefinansowy Grupy PZU”. Rzetelną i obiektywną ocenę działań CSR Grupy umożliwia również jej udział od 2012 roku do końca 2019 roku w indeksie giełdowym spółek odpowiedzialnych społecznie – Respect Index, który z początkiem 2020 roku został zastąpiony nowym indeksem – WIG-ESG.

Ambicją Grupy jest zapewnienie sprawnej i czytelnej komunikacji wewnętrznej dotyczącej wartości, celów i praktyk CSR. Ma ona zapewnić zrozumienie planowanych działań oraz wsparcie osób i jednostek zaangażowanych w realizację strategii CSR.

Status realizacji założeń strategicznych [IIRC]:


Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów

Ambicje “Nowe PZU” 2020

– wskaźnik NPS (zadowolenia) klienta detalicznego w ubezp. vs. konkurencja
   > konkurencji

– wskaźnik terminowości rozpatrywania reklamacji
   95% do 28 dni

W 2019 roku po raz kolejny, porównując do konkurencji, klienci w większym stopniu byli skłonni rekomendować PZU. Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) był o 10 p.p. wyższy od konkurencji. Ten wynik to w znacznej mierze efekt badań satysfakcji klientów, które pozwalają identyfikować mocne strony organizacji oraz obszary, które wymagają zmian i udoskonaleń.


Tworzymy inspirujące miejsce pracy

Ambicje „Nowe PZU” 2020

– wskaźnik zaangażowania pracowników
   55%

– procent kobiet na stanowiskach kierowniczych
   min. 50%

Wskaźnik zaangażowania w 2019 roku wzrósł o 11 p.p. r/r do 51%. Frekwencja wyniosła 84% (w roku 2018 było to 73%).


Świadomie zarządzamy wpływem na środowisko

Ambicje “Nowe PZU” 2020

– wdrożenie standardu Grupy „Zielone PZU”
   wdrożony w 100%

„Standard Grupy PZU - Zielone PZU”, wraz z dokumentem działań w obszarze administracji i nieruchomości ma na celu realizację zadań świadomego zarządzania środowiskiem naturalnym i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.


Jesteśmy liderem działań społecznych  w zakresie bezpieczeństwa

 

“Ambicje „Nowe PZU” 2020

– zaangażowanie finansowe w działalność społeczną
50 mln zł rocznie

Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną wyniosło w 2019 roku 84 mln zł (PZU, PZU Życie i TUW PZU).

Budujemy nowe standardy w relacjach z dostawcami

“Ambicje „Nowe PZU” 2020

– odsetek dostawców przestrzegających “Kodeksu dobrych praktyk CSR Dostawców PZU"
90% dostawców PZU* objętych procesem przetargowym akceptuje i przestrzega “Kodeksu Dobrych praktyk CSR Dostawców Grupy PZU”

*Dostawcy towarów lub usług zaproszeni do udziału w przetargach organizowanych przez Biuro Zakupów w PZU i PZU Życie

W 2019 roku trwało wdrożenie nowej platformy zakupowej, która zgodnie z założeniami strategii CSR uwzględnia konieczność potwierdzenia zobowiązania do przestrzegania „Kodeksu dobrych praktyk CSR”.

W Grupie PZU prowadzony jest proces aktualizacji strategii biznesowej oraz w zakresie czynników środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego