zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Krótka charakterystyka Grupy PZU

Raport Roczny 2019 > Krótka charakterystyka Grupy PZU
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Chcemy odróżnić się od klasycznego modelu relacji klientów z ubezpieczycielem, w którym jedyny kontakt z firmą po zakupie polisy mają oni dopiero po zaistnieniu szkody. Łączymy wszystkie aktywności Grupy PZU i integrujemy je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance. Naszą główną wartością staje się relacja z klientem i wiedza o nim, a naszym głównym produktem – umiejętność odpowiadania na jego potrzeby budowania stabilnej przyszłości.

Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. PZU jest spółką publiczną. Akcje PZU od 2010 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od debiutu PZU wchodzi w skład indeksu WIG20 i jest w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek polskiej giełdy. Od 2019 roku PZU znajduje się w indeksie WIG ESG (indeks zrównoważonego rozwoju).

Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który posiada 34,19% akcji.

Skonsolidowane aktywa Grupy PZU wynoszą 343 mld zł. Grupa cieszy się zaufaniem 22 milionów klientów w pięciu krajach oferując produkty i świadcząc usługi klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz podmiotom gospodarczym. Głównym, pod względem skali i liczby klientów, rynkiem działalności Grupy PZU jest rynek Polski, nie mniej należące do Grupy spółki zależne odgrywają istotną rolę na rynkach Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

Spółki Grupy są aktywne nie tylko w ubezpieczeniach na życie, majątkowych i zdrowotnych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. Dodatkowo, w ramach partnerstw strategicznych, świadczą usługi assistance dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Skala i zróżnicowanie działalności rysują pełniejszy obraz PZU. To potężna instytucja finansowa, ale przede wszystkim grupa firm usługowych, których fundamentem działalności jest zaufanie klientów.

Strategiczną ambicją Grupy jest budowa długotrwałych relacji z klientem, co skutkuje integracją wszystkich obszarów działalności wokół klienta. Dzięki temu możliwe jest dostarczanie produktów i usług dobrze dopasowanych do potrzeb klienta, w odpowiednim dla niego miejscu i czasie oraz kompleksowe reagowanie na inne jego potrzeby. Kluczowym elementem tego procesu jest wykorzystanie narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, Big Data i rozwiązaniach mobilnych, które przyczyniają się do budowy trwałej przewagi technologicznej w zakresie zintegrowanej obsługi klienta.

Filozofia myślenia PZU o kliencie determinuje zmianę modelu funkcjonowania firmy z modelu ubezpieczyciela (wycena i transfer ryzyka) na model firmy usługowej, specjalizującej się w wykorzystaniu danych (doradztwo i usługi w zakresie zarządzania ryzykiem i dbałość o przyszłość klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych). Nowy model łączy wszystkie aktywności Grupy PZU i integruje je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance. 

Wsparciem w realizacji strategii jest silna marka. Badania znajomości marki potwierdzają, że PZU jest najbardziej rozpoznawalną marką w Polsce (spontaniczna rozpoznawalność marki PZU to 89%, wspomagana - 100%).

Ze wszystkich polskich ubezpieczycieli PZU oferuje swoim klientom największą sieć sprzedażowo-obsługową. Obejmuje ona: 410 placówek z dogodnym dostępem na terenie kraju, 10 tys. agentów na wyłączność i agencji, 3,2 tys. multiagencji, blisko 1,1 tys. brokerów ubezpieczeniowych oraz elektroniczne kanały dystrybucji. W ramach bancassurance i partnerstw strategicznych Grupa PZU współpracuje z 13 bankami oraz 21 partnerami strategicznymi. PZU posiada także sprawnie działający system likwidacji szkód.

Klienci Grupy PZU w Polsce mają dostęp do sieci dystrybucji Banku Pekao (805 placówek) oraz Alior Bank (197 oddziałów tradycyjnych, 7 oddziałów private banking, 8 centrów korporacyjnych, 608 placówek partnerskich). Obydwa banki posiadają profesjonalne centra obsługi telefonicznej oraz platformy bankowości internetowej i mobilnej. 

W krajach bałtyckich, gdzie Grupa PZU prowadzi działalność ubezpieczeniową sieć dystrybucji składa się z około 700 agentów, 21 multiagencji oraz 408 brokerów. PZU współpracuje również z 4 bankami i 14 partnerami strategicznymi. Na Ukrainie produkty ubezpieczeniowe dystrybuowane są za pośrednictwem ponad 400 agentów oraz we współpracy z 15 multiagencjami, 37 brokerami, 7 bankami i 4 partnerami strategicznymi.

Główne obszary działaności

   

Zarządzamy biznesem w odpowiedzialny sposób 

PZU jest organizacją działającą na dużą skalę, świadomą swojego dużego wpływu społecznego oraz rosnących oczekiwań różnych interesariuszy, w tym m.in. klientów, pracowników, inwestorów, partnerów, ekspertów branżowych, otoczenia społecznego, szeregu instytucji i organizacji. Dlatego zarządzanie relacjami z interesariuszami i ich wpływem na otoczenie biznesowe realizowane jest w sposób świadomy i zrównoważony. PZU jest spółką otwartą na oczekiwania społeczne. W realizowanych działaniach dąży do kreowania trendów i konstruowania rozwiązań biznesowych w odpowiedzialny sposób. Angażuje się również w działania na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonują klienci i pracownicy Grupy. Zrównoważone zarządzanie dla Grupy PZU to świadomy wybór prowadzenia biznesu, który pozwala budować długoterminową wartość firmy w etyczny i transparentny sposób, uwzględniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy. Pełen zakres informacji dotyczących realizacji przez Grupę PZU zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, zawierający również wszystkie wymagane prawem informacje niefinansowe, znajduje się w Sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Grupy PZU i PZU za 2019 rok.

Odpowiedzialne zarządzanie biznesem w Grupie PZU

Wartości którymi się kierujemy w naszych działaniach

Model kreowania wartości 

Wysoki potencjał największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, ponad 200 lat zaufania, doświadczenie, efektywność i innowacyjność.   

Podstawowe dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej za lata 2015-2019 (w mln zł)

  2015 2016 2017 2018 2019
GRUPA PZU Z WYŁĄCZENIEM ALIOR BANK I PEKAO
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 18 359 20 219 22 847 23 470 24 191
Wynik netto z działalności inwestycyjnej łącznie z kosztami odsetkowymi 1 622 1 217 1 855 904 1 995
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -11 857 -12 732 -14 941 -14 563 -15 695
Koszty akwizycji -2 376 -2 613 -2 901 -3 130 -3 363
Koszty administracyjne -1 658 -1 644 -1 647 -1 637 -1 739
Zysk z działalności operacyjnej 2 940 2 287 3 198 3 298 3 606
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 2 343 1 754 2 502 2 559 2 780
BANKI: ALIOR I PEKAO
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej - 181 393 654 515
ZYSK NETTO PRZYPISANY WŁAŚCICIELOM JEDNOSTKI DOMINUJACEJ 2 343 1 935 2 895 3 213 3 295
Aktywa ogółem 105 397 125 304 317 458 328 554 343 340
Kapitały własne przypadające udziałowcom jednostki dominującej 12 924 12 990 14 599 14 925 16 169

Dane przekształcone na 31 grudnia za lata 2015-2018
Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone – wg stanu na 1 stycznia 2017 roku

 

Wyniki finansowe osiągane przez Grupę PZU w ostatnich latach stawiają ją w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju. Jednocześnie przekładają się na wysokie wskaźniki efektywności działania. W 2019 roku stopa zwrotu z kapitału wyniosła 21,2%, co jest wynikiem znacznie wyższym niż średnia dla spółek ubezpieczeniowych w Europie. Dynamiczny rozwój realizowany jest przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Potwierdzają to zarówno wysokie współczynniki adekwatności kapitałowej jak i ocena amerykańskiej agencji ratingowej S&P Global Ratings na poziomie A- /pozytywna/.

Rating siły finansowej i rating kredytowy nadany PZU przez S&P

Według stanu na koniec III kwartału 2019 roku wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Wypłacalność II) wyniósł 220% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.

14 czerwca 2019 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową PZU ze stabilnej do pozytywnej. Rating siły finansowej i rating kredytowy PZU pozostał na poziomie A-. Jest to jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki. 

O atrakcyjności inwestycyjnej PZU świadczy również obietnica wypłaty zysku akcjonariuszom w części, która nie jest niezbędna, aby sfinansować dynamiczny wzrost. Dywidenda z zysku za 2018 rok (wypłacona 5 września 2019 roku), wyniosła 2,80 zł na akcję, co stanowi wzrost o 12,0% r/r. 

Na koniec grudnia 2019 roku kapitalizacja PZU wyniosła 34,6 mld zł.

Wybrane nagrody i wyróżnienia

Grupa PZU otrzymała szereg nagród oraz wyróżnień za działalność w 2019 roku. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.


Rozwój Grupy PZU

 

Kalendarium

21 STYCZEŃ

PZU i Bank Pekao organizatorami Polskiego Domu w Davos w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego 2019

13 MARZEC

#nowePZU w Twoich rękach – podsumowanie pierwszego roku realizacji strategii

28 MARZEC

powołanie Zarządu PZU SA na nową kadencję

21 MAJ

PZU partnerem strategicznym impact’19

24 MAJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

14 CZERWIEC

podwyższenie przez S&P perspektywy ratingowej PZU do pozytywnej

05 WRZESIEŃ

wypłata dywidendy z zysku PZU za 2018 rok (2,80 zł na akcję)

16 WRZESIEŃ

kampania społeczna „Prowadzisz? Odłóż telefon”

29 WRZESIEŃ

PZU sponsorem tytularnym 41. PZU Maratonu Warszawskiego

23 PAŹDZERNIK

powołanie Aleksandry Agatowskiej do Zarządu PZU

28 LISTOPAD

PZU partnerem 11. Edycji CFA Institute Research Challenge

Nadchodzące wydarzenia inwestorskie

https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/kalendarz-inwestora