zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

35.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 35.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
w zamorty-zowanym koszcie w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wartości godziwej przez wynik finansowy Razem w zamorty-zowanym koszcie w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wartości godziwej przez wynik finansowy Razem
Instrumenty kapitałowe nd. 518 845 1 363 nd. 522 1 220 1 742
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne nd. nd. 4 820 4 820 nd. nd. 4 298 4 298
Dłużne papiery wartościowe 35 930 54 693 4 602 95 225 34 652 38 215 12 176 85 043
Rządowe 29 187 37 476 4 393 71 056 27 501 26 167 11 986 65 654
Krajowe 28 985 35 373 4 255 68 613 27 349 23 419 10 793 61 561
Oprocentowanie stałe 25 785 22 820 3 054 51 659 24 074 10 745 8 893 43 712
Oprocentowanie zmienne 3 200 12 553 1 201 16 954 3 275 12 674 1 900 17 849
Zagraniczne 202 2 103 138 2 443 152 2 748 1 193 4 093
Oprocentowanie stałe 202 2 103 138 2 443 152 2 748 1 193 4 093
Pozostałe 6 743 17 217 209 24 169 7 151 12 048 190 19 389
Oprocentowanie stałe 892 9 032 40 9 964 1 323 4 501 39 5 863
Oprocentowanie zmienne 5 851 8 185 169 14 205 5 828 7 547 151 13 526
Pozostałe, w tym: 10 008 - - 10 008 10 582 - - 10 582
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 4 064 - - 4 064 3 278 - - 3 278
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 1 454 - - 1 454 2 769 - - 2 769
Pożyczki 4 490 - - 4 490 4 535 - - 4 535
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe, razem 45 938 55 211 10 267 111 416 45 234 38 737 17 694 101 665
 
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Wartość godziwa Dywidendy ujęte w okresie Wartość godziwa Dywidendy ujęte w okresie
         
Grupa Azoty SA 232 - 257 10
Biuro Informacji Kredytowej SA 177 20 173 19
PSP sp. z o.o. 50 - 22 -
Polimex-Mostostal SA 29 - 38 -
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA 14 1 13 1
Pozostałe 16 1 19 -
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, razem 518 22 522 30