zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Struktura aktywów i pasywów Grupy PZU

Raport Roczny 2019 > Struktura aktywów i pasywów Grupy PZU
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

31 grudnia 2019 roku suma aktywów Grupy PZU wynosiła 343 340 mln zł i była o 14 786 mln zł wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2018 roku.

Aktywa

Głównym elementem aktywów Grupy na 31 grudnia 2019 roku były należności od klientów z tytułu kredytów. Ich udział w sumie aktywów wyniósł 56,8%, a saldo osiągnęło poziom 194 868 mln zł i zwiększyło się w porównaniu do końca 2018 roku o 12 814 mln zł. 

Drugą co do wartości kategorię aktywów stanowiły lokaty (inwestycyjne aktywa finansowe, nieruchomości inwestycyjne i pochodne instrumenty finansowe). Wynosiły one łącznie 116 504 mln zł i były wyższe o 10 655 mln zł w porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku. Przedstawiały 33,9% sumy aktywów Grupy, wobec 32,2% na koniec 2018 roku. Wzrost wartości lokat dotyczył Pekao. Z wyłączeniem działalności bankowej portfel lokat zmalał w związku ze spłatą emisji obligacji własnych w EUR oraz wypłatą dywidendy Grupy. Efekty te zostały częściowo zniwelowane zwiększonym napływem środków ze składki w związku z rozwojem biznesu jak i wzrostem wartości lokat. 

Należności Grupy PZU, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych oraz bieżącego podatku dochodowego, ukształtowały się na poziomie 5 736 mln zł i stanowiły 1,7% aktywów. Dla porównania, na koniec 2018 roku wynosiły 6 343 mln zł (1,9% aktywów Grupy), a spadek ich wartości wynikał w głównej mierze z niższej wartości nierozliczonych transakcji dotyczących instrumentów finansowych oraz depozytów zabezpieczających. 

Aktywa trwałe w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wartości firmy oraz rzeczowych aktywów trwałych zostały wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wysokości 11 375 mln zł. Stanowiły one 3,3% aktywów. Wzrost salda względem końca 2018 roku o 1 140 mln zł wynikał m.in. z rozpoznania nowych składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania w wyniku zastosowania MSSF 16 – LEASING. 

Na 31 grudnia 2019 roku Grupa PZU posiadała 7 788 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2,3% aktywów). Na koniec 2018 roku ich wartość ukształtowała się na poziomie 17 055 mln zł, a zmiana salda dotyczyła w głównej mierze środków pieniężnych zgromadzonych przez Bank Pekao w Banku Centralnym w związku z rezerwą obowiązkową.   

Saldo kategorii aktywa przeznaczone do sprzedaży w wysokości 580 mln zł spadło w porównaniu z ubiegłym rokiem o 567 mln zł w związku ze sprzedażą części portfela nieruchomości inwestycyjnych. 

Struktura aktywów Grupy PZU (w %)

Pasywa

Na koniec 2019 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 39 288 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca 2018 roku o 1 881 mln zł. Wartość udziałów niekontrolujących wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 637 mln zł do poziomu 23 119 mln zł a ich zmiana stanowiła wypadkową wyniku przypisanego akcjonariuszom niekontrolującym w wysokości 1 890 mln zł (wypracowanego przez Alior Bank i Bank Pekao), wzrostu wyceny instrumentów dłużnych oraz zabezpieczających instrumentów pochodnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz dywidendy Banku Pekao przypadającej akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 1 385 mln zł. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 1 244 mln zł względem poprzedniego roku – efekt wyniku netto przypisanego jednostce dominującej wypracowanego w 2019 roku w wysokości 3 295 mln zł, wzrostu wyceny instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody i podziału zysku PZU za 2018 rok w tym przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 2 418 mln zł. 

Największym składnikiem pasywów na koniec 2019 roku były zobowiązania finansowe z udziałem na poziomie 71,8%. Ich saldo osiągnęło wartość 246 490 mln zł i obejmowało w szczególności:

 • zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów w wysokości 218 588 mln zł (wzrost depozytów bieżących i terminowych Banku Pekao i Alior Bank o 10 922 mln zł w porównaniu do grudnia 2018 roku);
 • zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych w wysokości 9 273 mln zł w tym:
  • 3 976 mln zł obligacji, spadek salda względem poprzedniego roku związany ze spłatą w lipcu 2019 roku 850 mln euro euroobligacji wyemitowanych za pośrednictwem w 100% zależnej spółki PZU Finance AB częściowo skompensowany emisją obligacji przez Bank Pekao,
  • 3 940 mln zł certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez banki Bank Pekao i Alior,
  • 1 357 mln zł listów zastawnych wyemitowanych przez Bank Pekao;
 • zobowiązania podporządkowane w wysokości 6 700 mln zł. Wzrost salda względem końca 2018 roku o 639 mln zł związany był głównie z emisją obligacji podporządkowanych przez Bank Pekao w czerwcu i grudniu 2019 roku na łączną kwotę 750 mln zł. FINANSOWANIE DŁUŻNE PZU, PEKAO ORAZ ALIOR BANK 

Na koniec 2019 roku wartość rezerw techniczno - ubezpieczeniowych wyniosła 47 329 mln zł, co stanowiło 13,8% pasywów (+1 490 mln zł względem końca 2018 roku). Zmiana wynikała w szczególności z:

 • podwyższenia rezerwy składki w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wynikającego głównie z rozwoju sprzedaży ubezpieczeń; 
 • wzrostu rezerw szkodowych w ubezpieczeniach majątkowych w efekcie zgłoszenia kilku roszczeń o wysokiej wartości jednostkowej;
 • wyższych rezerw w ubezpieczeniach na życie w produktach unit-linked, na skutek wysokiego dodatniego wyniku z działalności inwestycyjnej. 

Saldo pozostałych zobowiązań na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 8 069 mln zł względem 7 407 mln zł na koniec 2018 roku. Wzrost dotyczył w szczególności zarachowanych kosztów reasekuracji. 

Struktura pasywów Grupy PZU (w %)

Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto na koniec 2019 roku osiągnęły wartość (9 292) mln zł i spadły 18 066 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrost ten dotyczył w szczególności przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej.

Istotne pozycje pozabilansowe

Wartość zobowiązań warunkowych na koniec 2019 roku wynosiła 59 437 mln zł i wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o 1 770 mln zł. Wartość zobowiązań warunkowych udzielonych klientom Alior Bank i Banku Pekao wyniosła 57 951 mln zł. Na saldo zobowiązań warunkowych Grupy PZU złożyło się w szczególności 11 122 mln zł zobowiązań warunkowych z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych, 29 867 mln zł z tytułu kredytów i pożyczek w transzach oraz 9 782 mln zł udzielonych poręczeń i gwarancji. 

Ponadto, na saldo zobowiązań warunkowych składają się gwarancje dotyczące subemisji papierów wartościowych na kwotę 3 636 mln zł.