zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

19.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 19.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Koszty odsetkowe 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Depozyty terminowe 969 1 054
Depozyty bieżące 542 445
Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe 428 396
Pochodne instrumenty zabezpieczające 16 29
Pożyczki 23 21
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 57 59
Kredyty bankowe zaciągnięte przez spółki z Grupy PZU 33 12
Leasing 29 -
Pozostałe 32 30
Koszty odsetkowe, razem 2 129 2 046