zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Raport Roczny 2019 > Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Zysk netto   5 185 5 368
Inne całkowite dochody 24 496 (98)
Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat   489 150
Wycena instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody   393 15
Różnice kursowe z przeliczenia   (4) 36
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych   100 99
Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat   7 (248)
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody   2 (247)
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych   6 3
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych   (1) (4)
Dochody całkowite netto, razem   5 681 5 270
- dochody całkowite przypisywane właścicielom jednostki dominującej   3 657 3 027
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących   2 024 2 243