zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Raport Roczny 2019 > Zarządzanie kapitałem ludzkim
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Jesteśmy odpowiedzialni - „staramy się uważnie i odpowiedzialnie zarządzać wiedzą pracowników. Budujemy efektywną strukturę prawną i biznesową Grupy PZU dostosowaną do jej profilu działalności, co pozwala nam efektywnie działać.”

Podstawowym dokumentem regulującym problemy zarządzania kwestiami pracowniczymi jest przyjęta w 2018 roku „Polityka zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie PZU”. Jej celem jest w szczególności wsparcie realizacji strategii Grupy PZU poprzez:

 • zabezpieczenie potrzeb biznesowych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim;
 • zapewnienie spójnych i zintegrowanych zasad zarządzania kapitałem ludzkim;
 • prowadzenia spójnych działań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Dodatkowo zagadnienia dotyczące zarządzania kwestiami pracowniczymi zostały ujęte w dobrych praktykach PZU, które definiują:

 •  wspólne wartości i zasady zarządzania etyką;
 • warunki pracy (m.in. polityka wynagrodzeń, benefity pozapłacowe);
 • rozwój kompetencyjny;
 • bezpieczeństwo i higienę pracy.

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

Na koniec 2019 roku w Grupie Kapitałowej PZU zatrudnionych było (w przeliczeniu na etaty) 41 042 pracowników, z czego 25% w spółkach PZU i PZU Życie, 4% w obszarze zdrowie, 21% w Grupie Alior Bank, 38% w Grupie Pekao, a 7% w spółkach zagranicznych.

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty)

 

Pracownicy Grupy PZU podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty) w 2018 roku

 

Pracownicy Grupy PZU podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty) w 2019 roku 

W całej Grupie PZU większą część pracowników stanowią kobiety (68%).

Kobiety stanowią największy odsetek ogółu pracowników w PZU Zdrowie i spółkach zależnych – ok. 86% osób zatrudnionych. W Grupie Pekao udział ten wynosi 74%. Także w spółkach zagranicznych kobiety stanowią większość – 74%.

Pracownicy Grupy PZU w podziale na rodzaj umowy (w przeliczeniu na etaty) w 2018 roku

 

Pracownicy Grupy PZU w podziale na rodzaj umowy (w przeliczeniu na etaty) w 2019 roku 

W Grupie PZU 86% pracowników jest zatrudnionych na umowę czas nieokreślony. Najwyższy odsetek osób (w przeliczeniu na etaty) zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony jest w Grupie Pekao (89%) a najniższy w LINK4 – 65%. 

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w przeliczeniu na etaty) w 2018 roku 

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w przeliczeniu na etaty) w 2019 roku

Spośród trzech wyodrębnionych wyżej grup wiekowych pracowników najliczniejszą jest grupa w wieku 30-50 lat; stanowiła ona 65% pracowników w 2019 roku i 64% w 2018 roku. LINK4 wyróżnia się największym udziałem pracowników poniżej 30 roku (31% w 2019 roku), a Grupa Pekao charakteryzuje się najwyższym odsetkiem pracowników powyżej 50 roku życia (32% w 2019 roku). Struktura pracowników według wieku nie uległa znaczącym zmianom w porównaniu do 2018 roku

Podział pracowników według wymiaru etatu (w przeliczeniu na osoby) w 2018 roku 

Podział pracowników według wymiaru etatu (w przeliczeniu na osoby) w 2019 roku 

Większość osób jest zatrudnionych w Grupie PZU na pełen etat – 73%. Największy odsetek osób jest zatrudnionych na takich zasadach z Grupie Armatura (100%), a najmniej – w PZU Życie (19%). 

Pracownicy Grupy PZU według struktury zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby) w 2018 roku 

Pracownicy Grupy PZU według struktury zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby) w 2019 roku 

Grupa PZU zatrudniała w 2019 roku 149 osób w randze członków zarządów, 6 133 osoby na stanowiskach kierowniczych oraz 40 699 osób na pozostałych stanowiskach.

Struktura zatrudnienia nie zmieniła się w znaczący sposób w 2019 roku w Grupie PZU. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych stanowiły 13% ogółu, podobnie jak przed rokiem. W Grupie PZU, PZU Życie ma najwyższy odsetek osób zajmujące stanowiska kierownicze, podczas gdy w Grupie Armatura ten odsetek jest najniższy. W LINK4 stanowią one 14% pracowników, w Grupie Pekao 12%, a w Grupie Alior Bank 11%, a w spółkach zagranicznych 8% wszystkich pracowników w przeliczeniu na etaty w tych podmiotach.

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć

PZU i PZU Życie
Łączna liczba pracowników w podziale na:  2018 2019
Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników
Kobiety 6 341 943 14,9% 6 326 651 10,3%
Mężczyźni 4 039 697 17,3% 4 073 454 11,1%
Suma 10 380 1 640 15,8% 10 399 1 105 10,6%
 

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek

PZU i PZU Życie
Łączna liczba pracowników w podziale na wiek:  2018 2019
Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Odsetek nowo zatrudnionych pracowników
<30 1 407 770 54,7% 1 344 449 33,4%
30-50 7 239 819 11,3% 7 312 621 8,5%
>50 1 734 51 2,9% 1 743 35 2,0%
Suma 10 380 1 640 15,8% 10 399 1 105 10,6%

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć

PZU i PZU Życie
Łączna liczba pracowników w podziale na:  2018 2019
Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników
Kobiety 6 341 646 10,2% 6 326 575 9,1%
Mężczyźni 4 039 413 10,2% 4 073 359 8,8%
Suma 10 380 1 059 10,2% 10 399 934 9,0%
 

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek

PZU i PZU Życie
Łączna liczba pracowników w podziale na wiek:  2018 2019
Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Odsetek odejść pracowników
<30 1 407 267 19,0% 1 344 212 15,8%
30-50 7 239 618 8,5% 7 312 542 704%
>50 1 734 174 10,0% 1 743 180 10,3%
Suma 10 380 1 059 10,2% 10 399 934 9,0%
 

Łączna liczba odejść dobrowolnych oraz zwolnień w przeliczeniu na pełne etaty w Grupie Kapitałowej PZU:

 • w 2018 roku: 6 367
 • w 2019 roku: 6 453

Wskaźnik rotacji wśród wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PZU zatrudnionych na umowę o pracę:

 • w 2018 roku: 15,6%
 • w 2019 roku: 15,7%