zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

7.5 Profil ryzyka

Raport Roczny 2019 > 7.5 Profil ryzyka
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Do głównych typów ryzyka, na które narażona jest Grupa PZU należą: kredytowe (w szczególności związane z portfelem kredytowym banków), aktuarialne, rynkowe (w szczególności ryzyko stopy procentowej, walutowe oraz cen instrumentów finansowych i towarów), koncentracji, operacyjne, braku zgodności i modeli.

W ramach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Grupa PZU identyfikuje, mierzy i monitoruje koncentrację ryzyka, przy czym dla sektora bankowego procesy te realizowane są na poziomie poszczególnych podmiotów, zgodnie z wymogami sektorowymi. W celu wypełnienia obowiązków regulacyjnych, jakie nałożone są na grupy kapitałowe identyfikowane jako konglomeraty finansowe, w 2019 roku Grupa PZU podjęła szereg inicjatyw mających na celu wdrożenie modelu zarządzania koncentracją ryzyka zgodnie z wymogami ustawy o nadzorze uzupełniającym. Prace będą kontynuowane także w 2020 roku.

7.5.1. Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji

Ryzyko kredytowe to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające z wahań wiarygodności i zdolności kredytowej emitentów papierów wartościowych, kontrahentów i wszelkich dłużników, materializujące się niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta lub wzrostem spreadu kredytowego. Definicja obejmuje również ryzyko kredytowe w ubezpieczeniach finansowych.

Ryzyko kredytowe w Grupie PZU obejmuje:

 • ryzyko kredytowe w działalności bankowej – ryzyko kredytowe wynikające z działalności w sektorze bankowym, związane przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewywiązania się dłużnika lub kredytobiorcy ze swoich zobowiązań;
 • ryzyko kredytowe w ubezpieczeniach finansowych – ryzyko kredytowe wynikające z działalności w sektorze ubezpieczeń finansowych, związane przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewywiązania się klienta Grupy PZU – z zobowiązań wobec podmiotu trzeciego lub dłużnika/kredytobiorcy wobec klienta Grupy PZU; zagrożenie to może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia lub z niekorzystnego wpływu otoczenia gospodarczego;
 • ryzyko spreadu kredytowego – ryzyko poniesienia straty z tytułu zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych spowodowane zmianą poziomu spreadów kredytowych w odniesieniu do struktury terminowej stóp procentowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub wahania ich zmienności;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta – ryzyko poniesienia straty w związku z nieoczekiwanym niewykonaniem zobowiązań przez kontrahentów i dłużników lub pogorszenia się ich zdolności kredytowej.

Ryzyko koncentracji to ryzyko wynikające z braku dywersyfikacji portfela aktywów lub z dużej ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania przez pojedynczego emitenta papierów wartościowych lub grupę powiązanych emitentów.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe w Grupie PZU wynika bezpośrednio z działalności bankowej, działalności lokacyjnej, działalności w segmencie ubezpieczeń finansowych i gwarancji, a także umów reasekuracji oraz działalności bancassurance. W Grupie PZU wyróżnia się następujące rodzaje ekspozycji na ryzyko kredytowe:

 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez klienta wobec Grupy PZU z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek (w działalności bankowej);
 • ryzyko bankructwa emitenta instrumentów finansowych, w które Grupa PZU inwestuje lub którymi obraca, np. obligacje korporacyjne;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta np. reasekuracja lub pozagiełdowe instrumenty pochodne oraz działalność bancassurance;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez klienta Grupy PZU wobec osoby trzeciej np. ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych, gwarancje ubezpieczeniowe.

7.5.1.1. Ryzyko koncentracji związane z działalnością kredytową

W tej sekcji przedstawiono informacje związane z działalnością kredytową banków Grupy PZU.

W celu zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom wynikającym z nadmiernej koncentracji zaangażowań zarówno Pekao, jak i Alior Bank ograniczają ryzyko koncentracji, ustanawiając limity i stosując normy koncentracji wynikające zarówno z przepisów zewnętrznych, jak i przyjętych wewnętrznie. Należą do nich m. in.:

 • zasady identyfikacji obszarów wystąpienia ryzyka koncentracji z tytułu działalności kredytowej;
 • uwzględnianie ryzyka koncentracji w procesie szacowania kapitału wewnętrznego; 
 • proces ustalania i aktualizowania wysokości limitów;
 • proces zarządzania limitami wraz z ustaleniem sposobu postępowania w przypadku przekroczenia dozwolonego poziomu limitu;
 • proces monitorowania ryzyka koncentracji, w tym sprawozdawczość;
 • kontrola procesu zarządzania ryzykiem koncentracji.

W procesie ustalenia i aktualizacji limitów koncentracji bierze się pod uwagę:

 • informacje o poziomie ryzyka kredytowego limitowanych segmentów portfela i ich wpływie na realizację założeń apetytu na ryzyko w zakresie jakości portfela kredytowego i pozycji kapitałowej;
 • wrażliwość limitowanych segmentów portfela na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym ocenianą w ramach cyklicznie przeprowadzanych testów warunków skrajnych;
 • wiarygodne informacje ekonomiczne i rynkowe dotyczące każdego z obszarów koncentracji zaangażowań, w szczególności wskaźniki makroekonomiczne, branżowe, informacje dotyczące trendów gospodarczych, z uwzględnieniem projekcji wysokości stóp procentowych, kursów wymiany, analizy ryzyka politycznego, ratingi rządów oraz instytucji finansowych;
 • wiarygodne informacje na temat sytuacji ekonomicznej podmiotów, branż, gałęzi, sektorów gospodarki, informacji ogólnogospodarczych, w tym o sytuacji gospodarczej i politycznej krajów oraz inne informacje potrzebne do oceny ryzyka koncentracji;
 • interakcje między różnymi rodzajami ryzyka, tj.: ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności i operacyjnym.

Analizy ryzyka dokonuje się w ujęciu indywidualnym i portfelowym. Podejmowane działania prowadzą do:

 • minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego pojedynczego kredytu przy założonym poziomie zwrotu;
 • redukcji łącznego ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela kredytowego.
 • W ramach minimalizacji poziomu ryzyka pojedynczego zaangażowania każdorazowo przy udzielaniu kredytu lub innego produktu kredytowego ocenia się:
 • wiarygodność oraz zdolność kredytową z uwzględnieniem m.in. szczegółowej analizy źródła spłaty ekspozycji;
 • zabezpieczenia, w tym weryfikuje się ich stan formalno-prawny oraz ekonomiczny, z uwzględnieniem m. in. adekwatności LTV (ang. loan to value).

W celu wzmocnienia kontroli ryzyka indywidualnych ekspozycji, cyklicznie monitoruje się klientów, podejmując stosowne działania w przypadku zidentyfikowania czynników podwyższonego ryzyka.

W zakresie minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela:

 • wyznacza i kontroluje się limity koncentracji;
 • monitoruje się sygnały wczesnego ostrzegania;
 • regularnie monitoruje się portfel kredytowy, kontrolując istotne parametry ryzyka kredytowego;
 • przeprowadza się regularne testy warunków skrajnych. 

7.5.1.2. Ryzyko kredytowe w działalności bankowej

Ocena ryzyka w procesie kredytowym

Udzielanie produktów kredytowych realizowane jest zgodnie z metodykami kredytowania właściwymi dla danego banku, a w jego ramach – segmentu klienta i rodzaju produktu. Proces nadawania ratingu wewnętrznego w obu bankach stanowi istotny element oceny ryzyka kredytowego klienta i transakcji, stanowiąc ważny etap w procesie podejmowania decyzji kredytowej zarówno o udzieleniu, jak i zmianie warunków kredytu oraz w procesie monitorowania jakości portfela kredytowego. Każdy z banków wypracował własne modele, stosowane w procesie oceny zdolności kredytowej klientów, poprzedzającej wydanie decyzji o udzieleniu produktu kredytowego. Modele bazują zarówno na informacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Udzielanie produktów kredytowych przebiega zgodnie z obowiązującymi w bankach procedurami operacyjnymi wskazującymi właściwe czynności wykonywane w procesie kredytowym, odpowiedzialne za nie jednostki oraz wykorzystywane narzędzia. 

Decyzje kredytowe zapadają zgodnie z obowiązującym systemem podejmowania decyzji kredytowych (szczeble kompetencyjne dopasowane do poziomu ryzyka związanego z klientem oraz transakcją).

W celu regularnej oceny podejmowanego ryzyka kredytowego oraz mitygowania ewentualnych strat na ekspozycjach kredytowych, w okresie kredytowania monitoruje się sytuację klienta poprzez identyfikację sygnałów wczesnego ostrzegania oraz okresowe indywidualne przeglądy ekspozycji kredytowych.

W celu minimalizacji ryzyka kredytowego ustanawia się zabezpieczenia odpowiednie do ponoszonego ryzyka kredytowego, mając na uwadze poziom stopy odzysku z danego rodzaju zabezpieczenia (ang. recovery rate). Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia z obowiązku badania zdolności kredytowej klienta.

Zabezpieczenie kredytu ma na celu zapewnienie zwrotu udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i kosztami, jeśli kredytobiorca nie ureguluje należności w terminach ustalonych umową kredytową, a działania restrukturyzacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów. Do akceptowanych zabezpieczeń należą m. in.: gwarancje, poręczenia, blokady, zastawy rejestrowe, przewłaszczenia, cesje wierzytelności, cesje z ubezpieczenia kredytu, weksle, hipoteki, pełnomocnictwa do rachunku bankowego i kaucje (jako szczególne formy zabezpieczeń). Przedmioty zabezpieczeń są weryfikowane w procesie kredytowym pod kątem prawnej możliwości skutecznego zabezpieczenia oraz ocenia się ich wartość rynkową, jak również wartość możliwą do odzyskania w ewentualnym procesie egzekucji.

Scoring i rating kredytowy

Skala ratingowa jest zróżnicowana w zależności od banku, segmentu klienta oraz rodzaju transakcji. W poniższych tabelach zaprezentowano jakość portfeli kredytowych dla ekspozycji objętych wewnętrznymi modelami ratingowymi. Z uwagi na odmienne modele ratingowe stosowane przez Pekao i Alior Bank dane zaprezentowano dla każdego z banków oddzielnie.

Stałą ochronę jakości portfela kredytowego zapewnia bieżące monitorowanie terminowej obsługi kredytów oraz okresowe przeglądy sytuacji finansowo-ekonomicznej klientów i wartości przyjętych zabezpieczeń, któremu podlegają wszystkie ekspozycje kredytowe klientów indywidualnych i biznesowych.

Pekao

Portfel klienta indywidualnego (bez utraty wartości) objęty modelem ratingowym – wartość bilansowa brutto 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipotecznie 58 791 53 967
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,06%) 10 719 10 447
Klasa 2 (0,06% <= PD < 0,19%) 5 428 5 308
Klasa 3 (0,19% <= PD < 0,35%) 27 294 24 380
Klasa 4 (0,35% <= PD < 0,73%) 12 002 10 309
Klasa 5 (0,73% <= PD < 3,50%) 1 931 2 233
Klasa 6 (3,50% <= PD < 14,00%) 694 621
Klasa 7 (14,00% <= PD < 100,00%) 723 669
Pożyczki gotówkowe konsumenckie 11 928 11 174
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,09%) 876 798
Klasa 2 (0,09% <= PD < 0,18%) 1 736 1 643
Klasa 3 (0,18% <= PD < 0,39%) 2 958 2 740
Klasa 4 (0,39% <= PD < 0,90%) 2 772 2 567
Klasa 5 (0,90% <= PD < 2,60%) 1 874 1 802
Klasa 6 (2,60% <= PD < 9,00%) 956 1 001
Klasa 7 (9,00% <= PD < 30,00%) 466 399
Klasa 8 (30,00% <= PD < 100,00%) 290 224
Limity odnawialne 241 275
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,02%) 7 8
Klasa 2 (0,02% <= PD < 0,11%) 50 55
Klasa 3 (0,11% <= PD < 0,35%) 76 78
Klasa 4 (0,35% <= PD < 0,89%) 50 61
Klasa 5 (0,89% <= PD < 2,00%) 29 36
Klasa 6 (2,00% <= PD < 4,80%) 19 24
Klasa 7 (4,80% <= PD < 100,00%) 10 13
Razem segment klienta indywidualnego 70 960 65 416

Portfel segmentu przedsiębiorstw (bez utraty wartości) objęty modelem ratingowym – wartość bilansowa brutto 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Klient korporacyjny 25 581 23 336
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,14%) (2018: 0,00% <= PD < 0,15%) 276 511
Klasa 2 (0,14% <= PD < 0,25%) (2018: 0,15% <= PD < 0,27%) 1 889 2 001
Klasa 3 (0,25% <= PD < 0,42%) (2018: 0,27% <= PD < 0,45%) 4 132 3 708
Klasa 4 (0,42% <= PD < 0,77%) (2018: 0,45% <= PD < 0,75%) 6 275 5 070
Klasa 5 (0,77% <= PD < 1,42%) (2018: 0,75% <= PD < 1,27%) 5 094 4 443
Klasa 6 (1,42% <= PD < 2,85%) (2018: 1,27% <= PD < 2,25%) 3 732 3 953
Klasa 7 (2,85% <= PD < 6,00%) (2018: 2,25% <= PD < 4,00%) 786 1 512
Klasa 8 (6,00% <= PD < 12,00%) (2018: 4,00% <= PD < 8,50%) 3 026 1 922
Klasa 9 (12,00% <= PD < 100,00%) (2018: 8,50% <= PD < 100,00%) 371 216
Małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) 3 396 4 230
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,06%) 20 19
Klasa 2 (0,06% <= PD < 0,14%) 227 291
Klasa 3 (0,14% <= PD < 0,35%) 826 913
Klasa 4 (0,35% <= PD < 0,88%) 897 1 083
Klasa 5 (0,88% <= PD < 2,10%) 684 874
Klasa 6 (2,10% <= PD < 4,00%) 298 429
Klasa 7( 4,00% <= PD < 7,00%) 147 256
Klasa 8 (7,00% <= PD < 12,00%) 114 168
Klasa 9 (12,00% <= PD < 22,00%) 113 92
Klasa 10 (22,00% <= PD < 100,00%) 70 105
Razem segment przedsiębiorstw 28 977 27 566

Jednostki samorządu terytorialnego (bez utraty wartości) objęte modelem ratingowym – wartość bilansowa brutto 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,04%) 19 1
Klasa 2 (0,04% <= PD < 0,06%) 242 345
Klasa 3 (0,06% <= PD < 0,13%) 137 337
Klasa 4 (0,13% <= PD < 0,27%) 514 348
Klasa 5 (0,27% <= PD < 0,50%) 327 637
Klasa 6 (0,50% <= PD < 0,80%) 572 686
Klasa 7 (0,80% <= PD < 1,60%) 102 33
Klasa 8 (1,60% <= PD < 100,00%) 6 18
Razem jednostki samorządu terytorialnego 1 919 2 405

Portfel ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego w rozumieniu Rozporządzenia CRR – bez utraty wartości – wg klas nadzorczych – wartość bilansowa brutto 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Wysoka 655 1 405
Dobra 4 174 3 876
Zadowalająca 907 797
Słaba 55 14
Razem 5 791 6 092

Segment przedsiębiorstw objęty modelem ratingowym
Pekao Banku Hipotecznego SA
31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Klasa 1 6 7
Klasa 2 27 29
Klasa 3 340 374
Klasa 4 396 335
Klasa 5 21 16
Razem 790 761

Portfel Pekao 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości 138 960 (1 956) 137 004 127 375 (2 194) 125 181
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu klienta indywidualnego 70 960 (1 357) 69 603 65 416 (1 429) 63 987
Kredyty mieszkaniowe 58 791 (1 029) 57 762 53 967 (1 168) 52 799
Pożyczki gotówkowe (konsumenckie) 11 928 (317) 11 611 11 174 (248) 10 926
Limity odnawialne 241 (11) 230 275 (13) 262
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu przedsiębiorstw 28 977 (303) 28 674 27 566 (362) 27 204
Klienci korporacyjni 25 581 (241) 25 340 23 336 (268) 23 068
Małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) 3 396 (62) 3 334 4 230 (94) 4 136
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu jednostek samorządu terytorialnego 1 919 16 1 935 2 405 12 2 417
Segment przedsiębiorstw objęty modelem ratingowym Pekao Banku Hipotecznego SA 790 (3) 787 761 (2) 759
Ekspozycje z tytułu kredytowania specjalistycznego 5 791 (73) 5 718 6 092 (99) 5 993
Ekspozycje nieobjęte modelem ratingowym 30 523 (236) 30 287 25 135 (314) 24 821
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości 8 180 (5 454) 2 726 7 836 (5 197) 2 639
Razem należności od klientów z tytułu kredytów podlegające utracie wartości 1 147 140 (7 410) 139 730 135 211 (7 391) 127 820

1 Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane wg zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Alior Bank

  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Segment detaliczny 28 834 26 115
PD < 0,18% 7 672 4 375
0,18% <= PD < 0,28% 2 411 2 672
0,28% <= PD < 0,44% 2 315 2 687
0,44% <= PD <0,85% 2 773 2 643
0,85% <= PD <1,33% 3 221 2 872
1,33% <= PD <2,06% 3 320 3 106
2,06% <= PD <3,94% 4 524 4 560
3,94% <= PD <9,10% 1 431 1 737
PD => 9,1%  994 1 094
Brak scoringu 173 369
Segment biznesowy 18 840 19 462
PD< 0,28% 1 20
0,28% <= PD <0,44% 64 91
0,44% <= PD <0,85% 546 1 035
0,85% <= PD <1,33% 1 094 1 495
1,33% <= PD <2,06% 4 576 3 479
2,06% <= PD <3,94% 6 455 5 727
3,94% <= PD <9,1% 3 550 4 267
PD => 9,1% 2 479 2 719
Brak ratingu 75 629
Razem należności nieprzeterminowane i bez utraty wartości 47 674 45 577
Należności nieprzeterminowane w utracie wartości 1 346 853
Segment detaliczny 58 42
Segment biznesowy 1 288 811
Razem należności od klientów nieprzeterminowane 49 020 46 430

7.5.1.3. Stosowanie udogodnień forbearance

Udogodnienia forbearance stosuje się, gdy istnieje zagrożenie realizacji warunków umowy przez klienta z powodu jego trudności finansowych, w tym problemów z obsługą zadłużenia. W takiej sytuacji warunki umowy mogą być zmodyfikowane w celu zapewnienia kredytobiorcy zdolności do obsługi zadłużenia. Modyfikacja warunków umowy może obejmować obniżenie oprocentowania, rat kapitałowych, naliczonych odsetek, zmianę harmonogramu spłat kapitału lub odsetek.

Zasady rachunkowości w odniesieniu do oceny i procesu ustalania odpisów aktualizujących dla ekspozycji forborne zasadniczo pokrywają się z zasadami ustalania odpisów aktualizujących według MSSF 9.

Grupa PZU identyfikuje istotny wzrost ryzyka kredytowego aktywów, dla których zastosowano modyfikacje forbearance, na potrzeby oceny utraty wartości zgodnie z MSSF9.

 

Należności od klientów z tytułu kredytów 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
  Ko-szyk 1 Ko-szyk 2 Koszyk 3 POCI Ra-zem Ko-szyk 1 Ko-szyk 2 Koszyk 3 POCI Ra-zem
      Analiza indy-widu-alna Analiza gru-powa         Analiza indy-widu-alna Analiza gru-powa    
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie                        
Ekspozycje forborne brutto 396 796 1 352 701 2 232 5 477 554 340 1 073 399 2 558 4 924
Odpis z tytułu utraty wartości (24) (101) (415) (267) (1 456) (2 263) (31) (5) (288) (122) (1 645) (2 091)
Ekspozycje forborne netto 372 695 937 434 776 3 214 523 336 785 277 913 2 834
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 1 - - - - 1 - - - - 2 2
Razem 373 695 937 434 776 3 215 523 336 785 277 915 2 836
 
Zmiana stanu wartości bilansowej netto ekspozycji forborne 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Bilans otwarcia 2 836 2 860
Efekt wdrożenia MSSF9 - (43)
Skorygowana wartość bilansu otwarcia 2 836 2 817
Wartość ekspozycji ujętych w okresie 1 282 1 105
Wartość ekspozycji wyłączonych w okresie (456) (334)
Zmiana odpisów aktualizujących (136) (434)
Inne zmiany (311) (318)
Razem należności netto 3 215 2 836

7.5.1.4. Ryzyko kredytowe związane z działalnością inwestycyjną

Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie PZU wynikającym z działalności inwestycyjnej reguluje szereg dokumentów zatwierdzonych przez rady nadzorcze, zarządy i dedykowane komitety.

Zaangażowanie obarczone ryzykiem kredytowym wobec poszczególnych kontrahentów oraz emitentów podlega ograniczeniom poprzez ustanawiane limity zaangażowania. Limity są ustanawiane przez dedykowane komitety na podstawie analiz ryzyk związanych z danym zaangażowaniem, z uwzględnieniem sytuacji finansowej podmiotów lub grup podmiotów powiązanych oraz wpływu tych zaangażowań na wystąpienie ryzyka koncentracji. Uzupełniającym czynnikiem mitygującym zidentyfikowane ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji w działalności inwestycyjnej są ograniczenia jakościowe wobec zaangażowań ustanawiane zgodnie z kompetencjami poszczególnych komitetów.

Limity odnoszą się do zaangażowania wobec pojedynczego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych (zarówno limity kredytowe, jak i limity koncentracji). Wykorzystanie limitów w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji podlega raportowaniu i monitorowaniu. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu podejmowane są odpowiednie działania zdefiniowane w regulacjach wewnętrznych.

W zakresie oceny ryzyka kredytowego danego podmiotu wyznacza się wewnętrzne ratingi kredytowe (podejście do wyznaczania ratingu różni się w zależności od typu podmiotu). Ratingi są oparte na analizie ilościowej oraz jakościowej i stanowią jeden z podstawowych elementów procesu ustanawiania limitów zaangażowania. Jakość kredytowa kontrahentów oraz emitentów podlega cyklicznemu monitoringowi. Jednym z podstawowych elementów monitoringu jest okresowa aktualizacja ratingów wewnętrznych.

Jednostki ds. ryzyka identyfikują, dokonują pomiaru i monitorują narażenie na ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji związane z działalnością inwestycyjną, w szczególności opiniują wnioski o ustalenie limitów zaangażowania kierowane na poszczególne komitety.

Informacje o jakości kredytowej aktywów związanych z działalnością inwestycyjną zaprezentowano w punkcie 37.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe

W kolejnych tabelach zaprezentowano ekspozycję na ryzyko kredytowe aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym w poszczególnych kategoriach ratingów Fitch (w przypadku braku ratingu agencji Fitch zastosowano rating agencji Standard&Poor’s). Ekspozycję na ryzyko kredytowe wynikające z transakcji warunkowych przedstawiono jako ekspozycję wobec emitenta papierów przyjętych jako zabezpieczenie.

W zestawieniu nie uwzględniono należności od klientów z tytułu kredytów oraz należności z tytułu umów ubezpieczeniowych. Wynikało to ze znacznego rozproszenia tych portfeli aktywów, skutkującego m.in. znacznym udziałem należności od podmiotów i osób fizycznych nie posiadających ratingów.

Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na 31 grudnia 2019 AAA AA A BBB BB B Brak ratingu Aktywa na ryzyko klienta Razem
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie – wartość bilansowa - - 29 396 990 37 - 5 507 - 35 930
- wartość bilansowa brutto - - 29 402 991 39 - 5 584 - 36 016
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych - - (6) (1) (2) - (77) - (86)
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wartość bilansowa 3 632 59 40 046 4 132 447 - 6 377 - 54 693
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych1 (13) - (9) (5) (2) - (14) - (43)
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – wartość bilansowa 2 16 3 191 169 39 26 43 1 116 4 602
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych i transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży – wartość bilansowa - - 1 482 323 128 - 3 536 49 5 518
- wartość bilansowa brutto - - 1 482 323 128 - 3 538 49 5 520
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych - - - - - - (2) - (2)
Pożyczki – wartość bilansowa - - - - 698 - 3 792 - 4 490
- wartość bilansowa brutto - - - - 699 - 3 818 - 4 517
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych - - - - (1) - (26) - (27)
Instrumenty pochodne 1 393 39 587 372 2 - 671 43 3 107
Udział reasekuratorów w rezerwach szkodowych - 135 657 1 - - 207 - 1 000
Należności z tytułu reasekuracji - 10 29 - - - 19 - 58
Razem 5 027 259 75 388 5 987 1 351 26 20 152 1 208 109 398

1 Odpis ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na 31 grudnia 2018 AAA AA A BBB BB B Brak ratingu Aktywa na ryzyko klienta Razem
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie – wartość bilansowa - 83 27 529 1 652 - - 5 388 - 34 652
- wartość bilansowa brutto - 83 27 537 1 653 - - 5 455 - 34 728
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych - - (8) (1) - - (67) - (76)
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wartość bilansowa 970 671 23 563 1 304 362 - 11 345 - 38 215
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych1 - - (7) (3) (1) - (29) - (40)
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – wartość bilansowa 49 7 10 080 463 188 - 178 1 211 12 176
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych i transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży – wartość bilansowa - - 951 4 151 62 - 793 90 6 047
- wartość bilansowa brutto - - 951 4 151 62 - 804 90 6 058
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych - - - - - - (11) - (11)
Pożyczki – wartość bilansowa - - - - 612 - 3 923 - 4 535
- wartość bilansowa brutto - - - - 613 - 3 982 - 4 595
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych - - - - (1) - (59) - (60)
Instrumenty pochodne 821 405 222 295 - 2 714 28 2 487
Udział reasekuratorów w rezerwach szkodowych - 149 634 - - - 135 - 918
Należności z tytułu reasekuracji - 21 55 - - - 39 - 115
Razem 1 840 1 336 63 034 7 865 1 224 2 22 515 1 329 99 145

1 Odpis ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

 

W tabeli poniżej przedstawiono współczynniki ryzyka kredytowego wykorzystywane przez Grupę PZU do pomiaru ryzyka kredytowego.

Ratingi Standard&Poor’s AAA AA A BBB BB B Brak ratingu
Współczynnik rok 2019 0,70% 0,73% 1,28% 3,44% 12,22% 24,21% 20,62%
Współczynnik rok 2018 0,71% 0,76% 1,34% 3,58% 12,77% 24,95% 24,95%

Wielkość ryzyka kredytowego dla aktywów, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 5 535 mln zł (na 31 grudnia 2018 roku: 6 924 mln zł; a przy zastosowaniu współczynników z 31 grudnia 2019 roku wartość ta wyniosłaby 5 893 mln zł).

7.5.1.5. Ryzyko kredytowe reasekuratora w działalności ubezpieczeniowej

Grupa PZU zawiera umowy reasekuracyjne o charakterze nieproporcjonalnym oraz proporcjonalnym w celu ograniczenia zobowiązań wynikających z podstawowej działalności. Reasekuracja jest obciążona ryzykiem kredytowym związanym z ryzykiem niewykonania zobowiązania przez reasekuratora.

Jakość kredytową reasekuratorów ocenia się na podstawie danych rynkowych, danych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. ze Standard&Poor’s, a także na podstawie modelu wewnętrznego. Model dzieli reasekuratorów na kilka klas, w zależności od poziomu szacowanego ryzyka. Akceptuje się tylko podmioty o ryzyku niższym niż ustalony punkt odcięcia. Akceptacja nie jest automatyczna, a analizę uzupełnia się o ocenę dokonaną przez brokerów reasekuracyjnych. W ramach monitoringu ryzyka kredytowego ww. ocenę danego podmiotu aktualizuje się raz na kwartał. 

W poniższych tabelach przedstawiono ryzyko kredytowe reasekuratorów, z którymi współpracowały spółki Grupy PZU.

Reasekurator Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (netto) na 31 grudnia 2019 Rating Standard&Poor's wg stanu na 31 grudnia 20192
Reasekurator 1 213 A+
Reasekurator 2 189 brak ratingu
Reasekurator 3 93 AA-
Reasekurator 4 88 AA-
Reasekurator 5 59 AA+
Reasekurator 6 50 A+
Reasekurator 7 49 AA-
Reasekurator 8 47 A
Reasekurator 9 43 AA-
Reasekurator 10 42 AA-
Pozostali, w tym:1 983  
Posiadający rating inwestycyjny 83 BBB- lub wyższy
Posiadający rating poniżej inwestycyjnego lub bez ratingu 149 BB+ lub niższy, lub brak ratingu
Razem 1 856  

1 W pozycji „Pozostałe” wykazano udziały reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych o mniejszej wartości bilansowej niż dla wymienionych powyżej.
2 W przypadku braku ratingu Standard&Poor's uwzględniono rating agencji A.M. Best.

Reasekurator Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (netto) na 31 grudnia 2018 Rating Standard&Poor's wg stanu na 31 grudnia 20182
Reasekurator 1 145 A+
Reasekurator 2 127 brak ratingu
Reasekurator 3 108 AA-
Reasekurator 4 70 AA-
Reasekurator 5 66 AA-
Reasekurator 6 49 AA+
Reasekurator 7 47 A+
Reasekurator 8 41 A+
Reasekurator 9 40 AA-
Reasekurator 10 38 AA-
Pozostali, w tym:1 781  
Posiadający rating inwestycyjny 669 BBB- lub wyższy
Posiadający rating poniżej inwestycyjnego lub bez ratingu 112 BB+ lub niższy, lub brak ratingu
Razem 1 512  

1 W pozycji „Pozostałe” wykazano udziały reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych o mniejszej wartości bilansowej niż dla wymienionych powyżej.
2 W przypadku braku ratingu Standard&Poor's uwzględniono rating agencji A.M. Best.

Ryzyko kontrahenta związane z reasekuracją jest ograniczane poprzez współpracę Grupy PZU z wieloma reasekuratorami o wiarygodnym ratingu kredytowym.

7.5.1.6. Koncentracja ryzyka w ryzyku kredytowym

Poniższa tabela prezentuje koncentrację branżową zaangażowań Grupy PZU według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) uwzględniającą:

 • wartość zaangażowania w lokaty finansowe takie jak instrumenty kapitałowe, dłużne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży, rachunki bankowe i depozyty terminowe;
 • sumy ubezpieczeniowe udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych;
 • wartość kredytów (zaangażowanie bilansowe oraz pozabilansowe bez odsetek i pobranych opłat oraz uwzględniania odpisów) pomniejszoną o wniesione kaucje pieniężne;
 • nieautoryzowane debety na rachunkach bieżących;
 • limity skarbowe pomniejszone o wniesione kaucje, z uwzględnieniem papierów dłużnych, których emitentem jest podmiot z danej sekcji.

 

Segment branżowy  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Administracja publiczna i obrona narodowa 30,54% 27,92%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9,81% 15,83%
Przetwórstwo przemysłowe 13,20% 12,34%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 11,29% 9,88%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 8,07% 8,06%
Budownictwo 4,79% 5,47%
Transport i gospodarka magazynowa 4,62% 3,93%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 4,50% 3,46%
Informacja i komunikacja 2,33% 2,88%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2,56% 2,29%
Górnictwo i wydobywanie 1,01% 1,24%
Pozostałe sektory 7,28% 6,70%
Razem 100,00% 100,00%
 

7.5.2. Ryzyko aktuarialne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz ubezpieczenia na życie)

Ryzyko aktuarialne to możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych, w związku z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi wyceny składek i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Ryzyko aktuarialne obejmuje:

  Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia na życie
Ryzyko długowieczności - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynnika umieralności, tendencji współczynnika umieralności lub jego zmienności, w przypadku gdy spadek współczynnika umieralności prowadzi do zwiększenia wartości zobowiązań ubezpieczeniowych. X X
Ryzyko związane z wysokością ponoszonych kosztów – możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie wydatków ponoszonych na obsługę umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji, tendencji tych wydatków lub ich zmienności. X X
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów - ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynników rezygnacji z umów, zamykania, odnawiania i wykupów polis lub zmienności tych współczynników. X X
Ryzyko katastroficzne - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze znacznej niepewności założeń dotyczących wyceny i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, związanych z ekstremalnymi lub wyjątkowymi zdarzeniami. X X
Ryzyko składki - możliwość nieodpowiedniego oszacowania stawek taryfowych i możliwości odchyleń przypisu składek od oczekiwanego poziomu, wynikające ze zmienności w zakresie występowania, częstości i skali ubezpieczanych zdarzeń. X nd.
Ryzyko rezerw - możliwość nieodpowiedniego oszacowania poziomu rezerw techniczno –ubezpieczeniowych, jak również możliwości fluktuacji faktycznych szkód wokół ich średniej statystycznej ze względu na stochastyczną naturę przyszłych wypłat odszkodowań. X nd.
Ryzyko rewizji wysokości rent - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynników korygujących stosowanych do rent, tendencji tych współczynników lub ich zmienności, w związku ze zmianami otoczenia prawnego lub stanu zdrowia ubezpieczonej osoby. X nd.
Ryzyko śmiertelności - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian poziomu, współczynnika umieralności, tendencji współczynnika umieralności lub jego zmienności, w przypadku gdy wzrost współczynnika umieralności prowadzi do zwiększenia wartości zobowiązań ubezpieczeniowych. nd. X
Ryzyko zachorowalności (niezdolności do pracy) - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynników niezdolności do pracy, chorobowości i zachorowalności, tendencji tych współczynników lub ich zmienności. nd. X

Grupa PZU zarządza ryzykiem aktuarialnym między innymi poprzez:

 • kalkulację i monitorowanie adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • strategię taryfową oraz monitorowanie obecnych szacunków i ocenę adekwatności składki; 
 • underwriting;
 • reasekurację.

Kalkulacja i monitoring adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Grupa PZU zarządza ryzykiem adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych poprzez stosowanie odpowiedniej metodyki ich obliczania i kontrolę procesów związanych z ustalaniem rezerw. Polityka tworzenia rezerw opiera się na:

 • ostrożnościowym podejściu do określania wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • zasadzie ciągłości, polegającej na niezmienności metodyki tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych o ile tylko nie wystąpią istotne okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych i osobowych poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oceniany jest raz w miesiącu i w określonych okolicznościach (dokonanie wypłaty, pozyskanie nowych informacji od likwidatorów lub prawników) aktualizuje się ich wysokość. Do analizy rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wykorzystuje się zestawienia ich rozwoju oraz wypłat w kolejnych latach. Wynikiem tej analizy jest ocena dokładności stosowanych metod aktuarialnych.

W przypadku ubezpieczeń na życie głównymi źródłami danych przy szacowaniu oczekiwanej częstości występowania świadczeń są statystki publiczne (tablice trwania życia) publikowane przez wyspecjalizowane jednostki statystyczne oraz analizy danych historycznych z portfeli ubezpieczeniowych. Okresowych analiz statystycznych częstości występowania świadczeń dokonuje się na poziomie grup produktów, poszczególnych portfeli ubezpieczeniowych oraz odpowiednio zdefiniowanych homogenicznych grup ryzyka. Przeprowadzane analizy dają możliwość określenia względnych częstości występowania zdarzeń w stosunku do statystyk publicznych. Stosowanie odpowiednich metod statystycznych pozwala na określenie istotności wyznaczanych statystyk. W miarę potrzeb, stosowane są odpowiednie narzuty bezpieczeństwa przy tworzeniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wycenie ryzyka.

W Grupie PZU oszacowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przeprowadza się pod nadzorem głównych aktuariuszy.

Strategia taryfowa oraz monitoring obecnych szacunków i ocena adekwatności składki

Celem polityki taryfowej jest zagwarantowanie adekwatnego poziomu składki (tj. wystarczającego na pokrycie obecnych i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych polis oraz wydatków). Równolegle z opracowywaniem taryfy składek wykonuje się symulacje dotyczące prognozowanego wyniku ubezpieczeń w kolejnych latach. Ponadto regularnie analizuje się adekwatność składek oraz rentowności portfeli dla poszczególnych ubezpieczeń na podstawie m.in. oceny wyniku technicznego produktu za dany okres sprawozdawczy. Częstość analiz zależy od materialności produktu i możliwej fluktuacji wyniku. W przypadku niekorzystnego przebiegu ubezpieczenia podejmuje się działania dla przywrócenia określonego poziomu rentowności, polegające na dostosowaniu taryfy składek lub na zmianie profilu ubezpieczanego ryzyka poprzez modyfikację ogólnych warunków ubezpieczenia.

Underwriting

W przypadku klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (SME, ang. small and medium enterprises) proces underwritingu funkcjonuje niezależnie od sprzedaży. Proces sprzedaży ubezpieczeń dla klientów korporacyjnych jest poprzedzony analizą i oceną ryzyka realizowaną przez dedykowane do tego celu zespoły. Z kolei proces underwritingu obejmuje system akceptacji ryzyka w zależności od przyznanych zakresów kompetencyjnych i limitów.

Reasekuracja

Program reasekuracyjny Grupy PZU w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych pełni funkcję zabezpieczającą jego podstawową działalność, ograniczając ryzyko wystąpienia zjawisk o charakterze katastroficznym, mogących w negatywny sposób wpłynąć na pozycję finansową Grupy PZU. Zadanie to jest realizowane poprzez umowy obligatoryjne wraz z uzupełniającą je reasekuracją fakultatywną.

Grupa PZU ogranicza swoje ryzyko m.in. poprzez:

 • nieproporcjonalną umowę nadwyżki szkód chroniącą portfele przed szkodami o charakterze katastroficznym (np. powódź, huragan);
 • nieproporcjonalne umowy nadwyżki szkód chroniące między innymi portfele ubezpieczeń majątkowych, technicznych, morskich, transportowych i lotniczych, OC (w tym OC z ubezpieczeń komunikacyjnych) przed skutkami dużych pojedynczych szkód;
 • proporcjonalną umowę chroniącą portfel ubezpieczeń finansowych.

Optymalizacja programu reasekuracyjnego w zakresie ochrony przed szkodami o charakterze katastroficznym bazuje na wynikach wewnętrznych analiz oraz wykorzystuje modele firm zewnętrznych. 

7.5.2.1. Stopień narażenia na ryzyko aktuarialne - ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Podstawowe wskaźniki kosztów w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 1 stycznia –31 grudnia 2019 1 stycznia –31 grudnia 2018
Wskaźnik wydatków 25,80% 24,89%
Wskaźnik szkodowości na udziale własnym 62,10% 61,61%
Wskaźnik zatrzymania składki przez reasekuratora 6,53% 4,98%
Wskaźnik mieszany 87,90% 86,50%

Wskaźnik wydatków to stosunek sumy kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych oraz prowizji reasekuracyjnych i udziału w zyskach reasekuratorów do składek zarobionych netto.

Wskaźnik szkodowości na udziale własnym to stosunek odszkodowań oraz zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto do składek zarobionych netto.

Wskaźnik zatrzymania składki przez reasekuratora to procentowy udział reasekuratora w składkach ubezpieczeniowych przypisanych brutto.

Wskaźnik mieszany to stosunek sumy kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych, prowizji reasekuracyjnych i udziału w zyskach reasekuratorów, odszkodowań oraz zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto do składek zarobionych netto.     

Poniższe tabele prezentują rozwój rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wypłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Rozwój szkód w ubezpieczeniach bezpośrednich majątkowych i osobowych brutto (wg okresu sprawozdawczego) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rezerwa na koniec okresu sprawozdawczego 9 381 9 870 10 989 11 783 13 312 13 163 13 181 13 990 14 975 15 627
Rezerwa oraz łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego):                    
- wyliczone 1 rok później 9 681 10 298 11 286 12 241 13 032 12 908 13 353 14 251 14 929  
- wyliczone 2 lata później 10 192 10 753 11 958 12 180 12 719 12 922 13 500 14 281    
- wyliczone 3 lata później 10 719 11 590 11 973 12 080 12 822 13 135 13 518      
- wyliczone 4 lata później 11 574 11 738 11 910 12 172 13 089 13 183        
- wyliczone 5 lat później 11 735 11 702 12 067 12 439 13 172          
- wyliczone 6 lat później 11 795 11 871 12 340 12 536            
- wyliczone 7 lat później 12 017 12 184 12 421              
- wyliczone 8 lat później 12 309 12 282                
- wyliczone 9 lat później 12 415                  
Suma rezerwy oraz łącznych wypłat odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 12 415 12 282 12 421 12 536 13 172 13 183 13 518 14 281 14 929  
Łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 7 701 7 214 7 018 6 681 6 601 5 924 5 258 4 461 3 111  
Rezerwa wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 4 714 5 068 5 403 5 855 6 571 7 259 8 260 9 820 11 818  
Różnica pomiędzy rezerwą na koniec pierwszego roku a rezerwą oszacowaną na koniec okresu sprawozdawczego (ang. run-off result) (3 034) (2 412) (1 432) (753) 140 (20) (337) (291) 46  
Powyższa różnica jako procent rezerwy na koniec pierwszego roku -32% -24% -13% -6% 1% 0% -3% -2% 0%  
 
Rozwój szkód w ubezpieczeniach bezpośrednich majątkowych i osobowych na udziale własnym (wg okresu sprawozdawczego) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rezerwa na koniec okresu sprawozdawczego 8 639 9 305 10 413 11 453 12 814 12 653 12 559 12 880 13 484 13 933
Rezerwa oraz łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego):                    
- wyliczone 1 rok później 8 838 9 731 10 722 11 787 12 525 12 355 12 576 13 066 13 362  
- wyliczone 2 lata później 9 345 10 185 11 282 11 704 12 201 12 278 12 664 13 005    
- wyliczone 3 lata później 9 873 10 947 11 278 11 599 12 224 12 473 12 615      
- wyliczone 4 lata później 10 672 11 071 11 215 11 642 12 481 12 463        
- wyliczone 5 lat później 10 818 11 047 11 326 11 891 12 515          
- wyliczone 6 lat później 10 884 11 167 11 581 11 938            
- wyliczone 7 lat później 11 032 11 449 11 624              
- wyliczone 8 lat później 11 321 11 512                
- wyliczone 9 lat później 11 392                  
Suma rezerwy oraz łącznych wypłat odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 11 392 11 512 11 624 11 938 12 515 12 463 12 615 13 005 13 362  
Łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 6 884 6 678 6 505 6 421 6 344 5 657 4 907 4 031 2 557  
Rezerwa wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 4 508 4 834 5 119 5 517 6 171 6 806 7 708 8 974 10 805  
Różnica pomiędzy rezerwą na koniec pierwszego roku a rezerwą oszacowaną na koniec okresu sprawozdawczego (ang. run-off result) (2 753) (2 207) (1 211) (485) 299 190 (56) (125) 122  
Powyższa różnica jako procent rezerwy na koniec pierwszego roku -32% -24% -12% -4% 2% 2% 0% -1% 1%  
     

Główną część portfela Grupy PZU stanowią ubezpieczenia komunikacyjne – autocasco oraz OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Oba rodzaje ubezpieczeń zawierane są na ogół na rok, w trakcie którego szkoda musi zaistnieć, aby została wypłacona. W przypadku ubezpieczenia autocasco czas na zgłoszenie szkody jest krótki i nie jest źródłem niepewności. Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdzie czas na zgłoszenie szkody może wynosić aż 30 lat. Wysokość szkód majątkowych jest w szczególności wrażliwa na ilość zgłaszanych roszczeń sądowych oraz zapadające w poszczególnych sprawach wyroki sądowe. W przypadku umów ubezpieczeń OC pojawiają się nowe typy szkód oraz dodatkowe roszczenia ujawniane ze znacznym opóźnieniem, co istotnie komplikuje proces szacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Koncentracja ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

W ramach ryzyka aktuarialnego, Grupa PZU identyfikuje ryzyko koncentracji w odniesieniu do możliwych szkód spowodowanych przez zdarzenia katastroficzne, w szczególności takich jak powodzie i huragany. Poniższa tabela przedstawia sumy ubezpieczeń w zadanych przedziałach w podziale na poszczególne województwa (dla działalności na terenie Polski) oraz kraje (dla działalności zagranicznej). W kontekście ekspozycji na ryzyko powodzi i huraganu, system zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Grupie PZU zapewnia jej cykliczny monitoring, a stosowany program reasekuracji pozwala na istotną redukcję wielkości potencjalnej szkody katastroficznej na udziale własnym.

 

Narażenie na szkody katastroficzne w ubezpieczeniach majątkowych  Suma ubezpieczenia (w mln zł)31 grudnia 2019 Suma ubezpieczenia (w mln zł)31 grudnia 2018
0-0,2 0,2 -0,5 0,5 -2 2 –10 10 -50 pow. 50 Suma 0-0,2 0,2 -0,5 0,5 -2 2 – 10 10 -50 pow.50 Suma
dolnośląskie 1,1% 1,5% 1,2% 0,6% 0,4% 2,1% 6,9% 1,1% 1,5% 1,3% 0,6% 0,4% 2,3% 7,2%
kujawsko - pomorskie 0,6% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 1,4% 3,9% 0,6% 0,7% 0,5% 0,3% 0,3% 2,1% 4,5%
lubelskie 0,6% 0,6% 0,3% 0,2% 0,1% 1,8% 3,6% 0,6% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 1,5% 3,4%
lubuskie 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 1,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 1,4%
łódzkie 0,7% 1,0% 0,7% 0,3% 0,3% 4,9% 7,9% 0,7% 1,1% 0,7% 0,3% 0,3% 4,6% 7,7%
małopolskie 0,8% 1,6% 0,9% 0,5% 0,4% 1,7% 5,9% 0,8% 1,6% 0,8% 0,5% 0,4% 1,5% 5,6%
mazowieckie 1,7% 2,5% 2,1% 0,9% 1,0% 9,6% 17,8% 1,7% 2,7% 2,1% 0,9% 0,9% 12,2% 20,5%
opolskie 0,3% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 1,2% 2,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 1,0% 2,2%
podkarpackie 0,6% 0,8% 0,3% 0,2% 0,2% 0,8% 2,9% 0,6% 0,8% 0,3% 0,2% 0,2% 0,7% 2,8%
podlaskie 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 1,6% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 1,4%
pomorskie 0,6% 0,9% 0,8% 0,5% 0,5% 3,8% 7,1% 0,6% 1,0% 0,8% 0,5% 0,5% 3,7% 7,1%
śląskie 1,2% 1,5% 0,9% 0,5% 0,3% 3,3% 7,7% 1,2% 1,4% 0,9% 0,5% 0,3% 2,6% 6,9%
świętokrzyskie 0,4% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,8% 2,1% 0,4% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,6% 1,9%
warmińsko-mazurskie 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,6% 2,0% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,5% 2,0%
wielkopolskie 1,1% 1,6% 1,3% 0,7% 0,6% 3,0% 8,3% 1,2% 1,7% 1,3% 0,7% 0,5% 2,2% 7,6%
zachodnio-pomorskie 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 2,8% 4,7% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 2,4% 4,3%
Litwa i Estonia 0,8% 1,8% 2,5% 0,9% 1,2% 2,2% 9,4% 0,7% 1,7% 2,5% 0,9% 1,2% 2,3% 9,3%
Łotwa 0,1% 0,6% 0,8% 0,4% 0,4% 0,8% 3,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,4% 0,5% 1,0% 3,4%
Ukraina 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 1,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,5% 0,8%
Norwegia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% - - - - - - -
Razem 12,0% 17,5% 14,1% 7,4% 6,7% 42,3% 100,0% 12,1% 17,8% 13,9% 7,3% 6,8% 42,1% 100,0%
     

Skapitalizowana wartość rent

Poniższe wyniki nie uwzględniają wpływu zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy.

Wpływ zmiany założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych na wynik finansowy netto i kapitały własne  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
brutto na udziale własnym brutto na udziale własnym
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p. 441 416 445 426
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p.p. (1 141) (1 080) (1 155) (1 105)
Śmiertelność 110% założonej 134 128 132 127
Śmiertelność 90% założonej (149) (143) (148) (142)
 

7.5.2.2. Stopień narażenia na ryzyko ubezpieczeniowe - ubezpieczenia na życie

Grupa PZU nie zaprezentowała informacji dotyczących rozwoju szkód w ubezpieczeniach na życie, ze względu na fakt, że niepewność kwot i okresu wypłaty odszkodowań zwykle ustępuje w ciągu jednego roku.

Koncentracja ryzyka związana jest z koncentracją umów lub sum ubezpieczenia. W przypadku tradycyjnych ubezpieczeń indywidualnych, gdzie ryzyko koncentracji związane jest z możliwością wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego lub z potencjalną wysokością wypłat z tytułu pojedynczego zdarzenia, ryzyko ocenia się w sposób indywidualny. Ocena obejmuje zarówno ryzyko medyczne, jak też – w uzasadnionych przypadkach – finansowe. Dzięki temu dokonywana jest selekcja ryzyk (ocena osoby przystępującej do umowy ubezpieczenia) oraz określenie maksymalnego poziomu akceptowalnego ryzyka.

W ubezpieczeniach grupowych wystąpienie ryzyka koncentracji jest ograniczone poprzez wielkość portfela umów. Pozwala to zmniejszyć poziom zaburzeń wynikających z losowości przebiegów ubezpieczeń. Ponadto istotnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko związane z koncentracją jest forma umowy zbiorowej, w ramach której wszyscy członkowie grupy mają tę samą sumę ubezpieczenia oraz zakres gwarantowanej ochrony. Tym samym zjawisko koncentracji niektórych ryzyk w ramach portfela umów nie występuje.

W przypadku umów ubezpieczeń grupowych, gdzie dopuszcza się możliwość kształtowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej na poziomie poszczególnych umów grupowych, stosowana jest uproszczona ocena ryzyka. Prowadzi się ją na podstawie informacji o branży zawodowej danego zakładu pracy przy założeniu odpowiednich limitów uczestnictwa osób ubezpieczonych w stosunku do osób zatrudnionych w zakładzie pracy. Stosowane w tych przypadkach składki ubezpieczeniowe i odpowiednie narzuty wynikają z prowadzonych analiz statystycznych częstości występowania świadczeń na poziomie zdefiniowanych homogenicznych grup ryzyka, z uwzględnieniem względnych częstości występowania zdarzeń w stosunku do statystyk publicznych.

Należy również zaznaczyć, że dla większości umów wielkość świadczenia jest ściśle zdefiniowana w umowie ubezpieczenia. W porównaniu do typowych umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych zmniejsza się ryzyko koncentracji, polegające na stosunkowo rzadkim występowaniu pojedynczych zdarzeń o znacznej wysokości wypłat.

Ubezpieczenia rentowe w ubezpieczeniach na życie

Wpływ zmiany założeń dla rezerw w ubezpieczeniach rentowych w ubezpieczeniach na życie na wynik finansowy netto i kapitały własne 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. (22) (25)
Śmiertelność 90% założonej (10) (11)
   

Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń rentowych

Wpływ zmiany założeń dla rezerw w ubezpieczeniach na życie z wyłączeniem rezerw w ubezpieczeniach rentowych na wynik finansowy netto i kapitały własne 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. (1 976) (2 062)
Śmiertelność 110% założonej (850) (869)
Zachorowalność i wypadkowość – 110% założonej (138) (143)

Wpływ rezygnacji klientów w ubezpieczeniach na życie

W wyliczeniach matematycznych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie nie uwzględnia się ryzyka rezygnacji ubezpieczonych. Poniżej zaprezentowano wpływ hipotetycznej rezygnacji 10% wszystkich klientów w ubezpieczeniach na życie.

Pozycja sprawozdania finansowego 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 186 2 142
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (835) (803)
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji (12) (8)
Wynik finansowy brutto 1 339 1 331
Wynik finansowy netto i kapitały własne 1 085 1 078