zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

44.3 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 44.3 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

44.3.1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające ze straty podatkowej wg dopuszczalnego prawem terminu realizacji 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
do 1 roku 1 4
powyżej 1 roku do 5 lat 14 9
powyżej 5 lat 3 6
termin nieograniczony przepisami prawa 2 2
Razem 20 21
 
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2019 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów 1 158 (25) (4) 14 1 143
Prowizje bankowe pobrane z góry 580 36 - 4 620
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 58 9 - 1 68
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami (291) 50 - (5) (246)
Instrumenty finansowe 237 (79) (38) 1 121
Nieruchomości (61) 12 - (3) (52)
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne 34 (16) - - 18
Rezerwy na świadczenia pracownicze 72 (2) - - 70
Rezerwy na premie 74 (15) - 4 63
Inne rezerwy i zobowiązania 332 119 - 17 468
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 37 (1) - - 36
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 4 - - - 4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 2 234 88 (42) 33 2 313
 
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2018 Stan na początek okresu Wpływ zastosowa-nia MSSF 9 Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów 809 308 48 (7) - 1 158
Prowizje bankowe pobrane z góry 478 45 57 - - 580
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 68 - (10) - - 58
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami (340) - 49 - - (291)
Instrumenty finansowe 248 - 11 (21) (1) 237
Nieruchomości (74) - 13 - - (61)
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne 18 - 16 - - 34
Rezerwy na świadczenia pracownicze 85 - (13) - - 72
Rezerwy na premie 67 - 7 - - 74
Inne rezerwy i zobowiązania 193 - 139 - - 332
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 31 - 7 - (1) 37
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 7 - (3) - - 4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 1 590 353 321 (28) (2) 2 234
 

44.3.2.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2019 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 122 153 74 1 350
Należności regresowe 9 (1) - - 8
Nieruchomości 57 (7) 1 24 75
Odroczone koszty akwizycji 277 5 - - 282
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne (6) - - - (6)
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami 58 2 - (1) 59
Rezerwy na świadczenia pracownicze (15) (3) - - (18)
Rezerwa na premie (53) (4) - 5 (52)
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) (73) (4) - - (77)
Inne rezerwy i zobowiązania (105) (3) - 4 (104)
Fundusz prewencyjny 14 (1) - - 13
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 145 (1) - - 144
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych (17) 3 - (3) (17)
Pozostałe różnice 73 - - 4 77
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 486 139 75 34 734
 
Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2018 Stan na początek okresu Wpływ zastosowa-nia MSSF 9 Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 229 (3) (45) (60) 1 122
Należności regresowe 9 - - - - 9
Nieruchomości 73 - 14 1 (31) 57
Odroczone koszty akwizycji 268 - 9 - - 277
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne 14 - (20) - - (6)
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami 61 - (3) - - 58
Rezerwy na świadczenia pracownicze (12) - (3) - - (15)
Rezerwa na premie (50) - (3) - - (53)
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) (65) - (8) - - (73)
Inne rezerwy i zobowiązania (89) (1) (15) - - (105)
Fundusz prewencyjny 17 - (3) - - 14
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 137 - 8 - - 145
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych (18) - (2) - 3 (17)
Pozostałe różnice 64 (3) 12 - - 73
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 638 (7) (59) (59) (27) 486