zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

11.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 11.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018 (przekształcone)
Działalność bankowa 3 463 3 413
Marża na transakcjach walutowych z klientami 788 735
Prowizje maklerskie 92 160
Działalność powiernicza 59 69
Obsługa kart płatniczych, kredytowych 930 851
Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń 75 90
Kredyty i pożyczki 418 444
Obsługa rachunków bankowych 412 430
Przelewy 316 309
Operacje kasowe 98 103
Skupione wierzytelności 49 42
Gwarancje, akredytywy, inkaso, promesy 77 79
Prowizje z działalności leasingowej 57 10
Pozostałe prowizje 92 91
Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych 528 562
Ubezpieczenia emerytalne 143 129
Pozostałe 5 5
Przychody z tytułu prowizji i opłat, razem 4 139 109