zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

33.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 33.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Należności od klientów z tytułu kredytów 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 193 244 180 240
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1 381 1 511
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 243 303
Należności od klientów z tytułu kredytów, razem 194 868 182 054
 
Należności od klientów z tytułu kredytów 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Segment detaliczny 105 912 97 567
Kredyty operacyjne 234 251
Kredyty konsumpcyjne 29 416 27 380
Kredyty consumer finance 2 778 2 563
Kredyty na zakup papierów wartościowych 65 69
Kredyty w rachunku karty kredytowej 1 087 1 124
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 71 301 65 092
Pozostałe kredyty hipoteczne 807 830
Pozostałe należności 224 258
Segment biznesowy 88 956 84 487
Kredyty operacyjne 32 760 34 371
Kredyty samochodowe 11 35
Kredyty inwestycyjne 26 820 26 166
Skupione wierzytelności (faktoring) 6 524 5 262
Kredyty w rachunku karty kredytowej 71 131
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 190 128
Pozostałe kredyty hipoteczne 9 278 8 560
Leasing finansowy 10 985 8 642
Pozostałe należności 2 317 1 192
Należności od klientów z tytułu kredytów, razem 194 868 182 054