zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

26.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 26.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Wartość firmy 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
Pekao1 2 269 2 269
Alior Bank 746 746
Lietuvos Draudimas AB2 471 476
Spółki medyczne 303 115
Segment ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Link4) 221 221
AAS Balta 38 39
Pozostałe 5 5
Wartość firmy, razem 4 053 3 871

1 Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia PIM.
2 Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia oddziału Lietuvos Draudimas w Estonii.

Zmiana stanu wartości firmy 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Wartość firmy brutto na początek okresu 3 885 3 844
Zmiany w okresie: 183 41
- nabycie spółek medycznych 188 25
- różnice kursowe (5) 16
Wartość firmy brutto na koniec okresu 4 068 3 885
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (14) (14)
Zmiany w okresie (różnice kursowe) (1) -
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (15) (14)
Wartość firmy netto na koniec okresu 4 053 3 871