zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Etyczne podstawy prowadzenia biznesu

Raport Roczny 2019 > Etyczne podstawy prowadzenia biznesu
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Zgłaszanie problemów natury etycznej- „każdy z nas ma obowiązek działania zgodnie z najwyższymi normami etycznymi i przepisami prawa. Jesteśmy zobowiązani do zgłaszania wszelkich wątpliwości, które dotyczą problemów natury etycznej oraz działań niezgodnych z przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi. Przyjmujemy, że informacje takie przekazywane są dobrowolnie i w dobrej wierze. W sytuacjach budzących wątpliwości możemy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego lub zgłosić je do Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości działającego w podmiotach Grupy PZU.”
„Podstawą naszej codziennej pracy jest etyka zawodowa i działanie zgodnie z zasadami prawa. Uświadamiamy naszych pracowników jaki sens kryje się za przestrzeganymi przez nas normami, żeby rozwijać i wzmacniać kulturę organizacyjną w naszej Grupie.”
Sławomir Niemierka, Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji PZU i PZU Życie

Polityki Grupy PZU [UoR]

System zarządzania ryzykiem braku zgodności w Grupie Kapitałowej PZU został ustanowiony w oparciu o najlepsze standardy rynkowe oraz autorskie rozwiązania, z jednoczesnym wykorzystaniem szeregu porozumień pomiędzy podmiotami GPZU oraz polityk grupowych. Jest to zintegrowany zbiór wartości, standardów postępowania, narzędzi, w tym procedur i regulaminów postępowania, wsparty odpowiednią komunikacją oraz edukacją pracowników. Spółki w ramach Grupy Kapitałowej PZU posiadają również szereg osobnych polityk i procedur oraz praktyk w tym obszarze. Na system składają się, m.in.:

 • wartości i zasady postępowania, w tym „Dobre praktyki Grupy PZU”, Kodeks etyki Alior Bank oraz Kodeks etyki Grupy Pekao;
 • procedury, polityki i rozwiązania organizacyjne;
 • system zgłaszania nieprawidłowości i potencjalnych nadużyć (whistleblowing);
 • działania edukacyjne i komunikacyjne skierowane do pracowników i dostawców.

Fundamentem norm etycznych w Grupie PZU są Dobre praktyki Grupy PZU, których celem jest kształtowanie spójnej kultury organizacyjnej firmy we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania.

Dobre praktyki Grupy PZU definiują zachowania i sposób postępowania wobec wszystkich interesariuszy spółki, w sposób oparty na szacunku i zaufaniu. Jest to jednocześnie dokument, który stanowi wspólny mianownik dla kultury korporacyjnej, dla wszystkich podmiotów w Grupie. Dzięki systemowej zgodności fundamentalnych pryncypiów wszelkie działania i realizowane procesy są oparte na spójnych przesłankach, zapewniając tym samym wysoki standard operacyjny Grupy. W Grupie Alior Bank i Grupie Pekao funkcjonują odrębne kodeksy etyczne. 

DOBRA PRAKTYKA

W 2018 roku wdrożone zostały nowe „Dobre praktyki Grupy PZU”. Dokument stanowi jednolity wzorzec standardów przestrzeganych przez wszystkie podmioty Grupy PZU, z wyjątkiem Grupy Alior Bank i Grupy Pekao, w ramach których funkcjonuje Kodeks etyki Alior Bank oraz Kodeks postępowania Grupy Pekao. „Dobre praktyki Grupy PZU” stanowią zbiór wartości i zasad, którymi powinni się kierować pracownicy.

„W Dobrych Praktykach Grupy PZU opisane są wartości Grupy PZU, a także podstawowe zasady postępowania pracowników odnoszące się do m.in. do takich zagadnień jak:

 • konfliktu interesów;
 • posługiwania się informacjami wrażliwymi;
 • korupcja i polityka prezentowa;
 • zgłaszania problemów natury etycznej;
 • zasady współpracy z kontrahentami;
 • udzielanie informacji;
 • oraz wiele innych.”
Wartości Grupy Kapitałowej PZU Obietnica dla klienta Obietnica dla pracownika
Stabilność
 • Bezpieczne i godne zaufania prowadzenie biznesu
 • Oferta wiarygodnych produktów
 • Troska o rozwój pracowników i możliwość kariery w Grupie PZU
 • Bezpieczne formy zatrudnienia
Uczciwość
 • Przejrzyste zasady komunikacji
 •  Dotrzymywanie zobowiązań
 • Wywiązywanie się z zobowiązań
 • Jasne zasady działania organizacji
Innowacyjność
 • Znajomość potrzeb klientów  i poszukiwanie nowych rozwiązań
 • Wyznaczanie trendów na rynku usług finansowych
 • Niestandardowe, łamiące schematy myślenie
 • Poszukiwanie usprawnień  w funkcjonowaniu firmy
Odpowiedzialność
 • Bycie odpowiedzialnym za klientów na każdym etapie ich życia
 • Świadome wybory dzięki edukacji  i działaniom prewencyjnym
 • Branie pod uwagę wpływu decyzji na pracowników
 • Angażowanie w społecznie odpowiedzialne działania

Zarówno w Alior Bank, jak i w pozostałych spółkach Grupy Alior Bank, obowiązuje Kodeks etyki, który reguluje m.in. relacje spółki oraz jej pracowników w stosunku do klientów, kwestie etycznego zachowania i poszanowania obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo w spółce Alior Bank wdrożono Politykę środowiska pracy wolnego od niepożądanych zachowań. Polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników Alior Bank i jest wyrazem realizacji przez pracodawcę obowiązku zapobiegania i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w relacjach służbowych, w szczególności dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu oraz molestowaniu seksualnemu. Pracownicy wzięli udział w szkoleniu „Niepożądane zachowania w środowisku pracy”, które wskazało, jakie zachowania należy uznać za niepożądane, i co zrobić, jeśli mają one miejsce. Zaimplementowana została także Polityka przeciwdziałania nieuczciwej sprzedaży w celu zarządzania ryzykiem missellingu oraz podnoszenia jakości procesu oferowania klientom produktów banku.

W Grupie Pekao obowiązuje Kodeks postępowania, który ma zapewnić najwyższe standardy świadczenia usług oraz ochronę reputacji przez pracowników Grupy.

Zasady zawarte w Kodeksie postępowania to:

 • traktowanie wszystkich z godnością i szacunkiem;
 • poszanowanie praw człowieka;
 • ochrona reputacji;
 • standardy komunikacji;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • ochrona aktywów;
 • sprawozdawczość finansowa;
 • dbałość o zasoby naturalne;
 • odpowiedzialny marketing i działania promocyjne;
 • ochrona informacji prawnie chronionych;
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • ochrona konsumenta;
 • przeciwdziałanie praktykom monopolowym i uczciwa konkurencja;
 • informacja poufna i nadużycia na rynku;
 • zarządzanie konfliktami interesów;
 • przeciwdziałanie korupcji. 
DOBRA PRAKTYKA

W Grupie Pekao prowadzone są działania edukacyjne dla pracowników na temat promowania kultury zgodności i etycznych zachowań. W ramach tych działań przeprowadzane są szkolenia, wydawane są broszury i zasady przypominające o standardach zachowań. Pracownicy oczekują krótkiej i łatwej w zapamiętaniu informacji, zamiast wczytywania się w długie i obszerne procedury. Pekao wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, a w efekcie pracownicy przyznają, że tego rodzaju szkolenia pomagają im zwiększać świadomość odnośnie różnych niewłaściwych zachowań, w tym korupcjogennych. 

W spółce TFI PZU obowiązują Zasady etyki członków związanych oraz Zasady etyki członków nie związanych z Grupą PZU. Zbiór zasad ma na celu zapewnienie właściwego pełnienia swoich funkcji przez członków rad nadzorczych niezwiązanych z Grupą PZU, zapobieganie występowaniu konfliktowi interesów oraz ograniczenie ryzyka reputacyjnego i ryzyka korupcji. Ponadto w odróżnieniu od dokumentu przypisanego dla członków nie związanych z Grupą PZU, Zasady etyki członków związanych z Grupą PZU zawierają dwa załączniki, a mianowicie załącznik nr 1 – Zasady zarządzania konfliktem interesów oraz załącznik nr 2 Zasady przyjmowania prezentów.

W TFI PZU obowiązuje także Regulamin zarządzania konfliktem interesów. Określa on okoliczności, które w odniesieniu do poszczególnych czynności z zakresu działalności TFI PZU powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów związanego z istotnym ryzykiem naruszenia interesów klientów, oraz działania mające na celu rozpoznawanie (ustalenie) konfliktów interesów, zapobieganie ich wystąpieniu, sposób zarządzania nimi oraz ograniczenie w jak największym stopniu potencjalnych skutków ryzyka wystąpienia konfliktu interesów.

Kultura etyczna w Grupie Kapitałowej PZU jest kształtowana z zachowaniem najwyższych standardów oraz adekwatnie do potrzeb spółek Grupy, z uwzględnieniem skali, specyfiki, rodzaju ich działalności oraz przepisów prawa krajowego.

Grupa Kapitałowa PZU wdraża kulturę etyczną, tworząc systemowe rozwiązania na poziomie PZU. Jako podmiot dominujący, PZU kształtuje i wyznacza standardy postępowania, a następnie rekomenduje ich wdrożenie pozostałym podmiotom Grupy. Te implementują rozwiązania i standardy postępowania rekomendowane przez PZU, z uwzględnieniem tzw. zasady proporcjonalności i adekwatności, czyli skali, specyfiki, rodzaju ich działalności, przepisów prawa krajowego i zasadności stosowania w działalności podmiotu, oraz raportują ryzyka braku zgodności do PZU z poszanowaniem tajemnic prawnie chronionych. 

Spółka PZU kładzie duży nacisk na budowanie świadomości zgodności (compliance) wśród pracowników poprzez budowanie kultury organizacyjnej Grupy PZU opartej na kluczowych wartościach etycznych. Najistotniejsze działania budujące świadomość to:

 • Compliance Week PZU – cykliczne wydarzenie mające na celu budowę i podnoszenie świadomości pracowników Grupy PZU w obszarze krajowego i europejskiego otoczenia regulacyjnego oraz przekazywanie najistotniejszych informacji z zakresu funkcji compliance w przystępnej i zrozumiałej formie, m.in. poprzez prelekcje, szkolenia, konkursy wiedzy, a także indywidualne i grupowe turnieje wiedzy o compliance. Wydarzenie zostało nagrodzone w kategorii Pomysł Compliance Roku w ogólnopolskim konkursie Compliance Awards 2019;
 • Biuletyn Compliance PZU – kwartalnik, w którym prezentowane są w przystępnej formie aktualne wyzwania regulacyjne, przed jakimi staje Grupa PZU, wybrane wydarzenia rynkowe, które mogą być interesujące i użyteczne dla wszystkich pracowników PZU w ich codziennej pracy, jak również standardy postępowania obowiązujące w Grupie PZU;
 • Compliance Network – cykliczne spotkania osób odpowiedzialnych za funkcję zgodności w spółkach Grupy PZU. Mają one na celu przekazanie najważniejszej, bieżącej wiedzy z zakresu compliance osobom odpowiedzialnym za realizację funkcji zgodności w podmiotach Grupy PZU;
 • Szkolenia: e-learningowe i stacjonarne, w tym szkolenia dla nowych pracowników, gdzie kładziemy duży nacisk na aspekty compliance oraz sprawdzamy poziom wiedzy po przeprowadzonych szkoleniach.