zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Aktywa i pasywa (2014-2019)

Raport Roczny 2019 > Aktywa i pasywa (2014-2019)
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Aktywa (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Wartości niematerialne 1 393 1 463 3 443 3 180 3 096
Wartość firmy 1 532 1 583 3 830 3 871 4 053
Rzeczowe aktywa trwałe 1 300 1 467 3 287 3 184 4 226
Nieruchomości inwestycyjne 1 172 1 738 2 355 1 697 1 981
Jednostki wyceniane metodą praw własności  54 37 20 17 11
Należności od klientów z tytułu kredytów 30 254 44 998 169 457 182 054 194 868
Pochodne instrumenty finansowe 1 113 953 2 351 2 487 3 107
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 57 862 59 335 110 046 101 665 111 416
Należności 3 350 5 664 9 096 6 343 5 737
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 1 097 990 1 250 1 512 1 856
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 369 641 1 590 2 234 2 313
Odroczone koszty akwizycji 1 154 1 407 1 485 1 546 1 574
Inne aktywa 801 866 692 562 734
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 2 440 2 973 8 239 17 055 7 788
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1 506 1 189 317 1 147 580
Aktywa razem 105 397 125 304 317 458 328 554 343 340

Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku

   
Kapitały (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Kapitał podstawowy 86 86 86 86 86
Kapitał zapasowy 9 947 10 758 11 824 12 660 13 113
Kapitał z aktualizacji wyceny 241 106 157 (65) 294
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracownicznych (4) 3 4 - 1
Akcje własne - (1) - (11) (7)
Pozostałe kapitały rezerwowe - 5 5 18 (324)
Różnice kursowe z przeliczenia (42) (2) (73) (36) (41)
Zysk (strata) z lat ubiegłych 353 100 (299) (940) (248)
Zysk (strata) netto 2 343 1 935 2 895 3 213 3 295
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - -
Udziały niekontrolujące 2 194 4 067 22 961 22 482 23 119
Kapitały razem 15 118 17 057 37 560 37 407 39 288

Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku

 
Zobowiązania (mln zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 41 280 42 194 44 558 45 839 47 329
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego  5 856 7 076 8 008 8 525 8 885
Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 222 15 928 16 060 16 204 16 346
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 8 264 8 272 8 898 9 690 10 298
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 808 5 673 5 776 5 981 5 999
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 2 5 14 7 9
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 384 323 287 256 214
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 4 744 4 917 5 515 5 176 5 578
Rezerwy na świadczenia pracownicze 117 128 556 531 534
Inne rezerwy 108 367 497 519 867
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 509 469 638 486 734
Zobowiązania finansowe 44 695 60 045 224 550 236 316 246 490
Inne zobowiązania 3 570 5 011 9 096 7 407 8 069
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - 33 3 49 29
Zobowiązania razem 90 279 108 247 279 898 291 147 304 052
Kapitały i zobowiązania razem 105 397 125 304 317 458 328 554 343 340

Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku