zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Rada Nadzorcza i Zarząd - skład, kompetencje, sposób funkcjonowania

Raport Roczny 2019 > Rada Nadzorcza i Zarząd - skład, kompetencje, sposób funkcjonowania
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Skład osobowy Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi od siedmiu do jedenastu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy kolejne pełne lata obrotowe. Co najmniej jeden członek komitetu audytu powołanego przez Radę Nadzorczą musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dodatkowo zgodnie z ww. ustawą, większość członków komitetu audytu powinna spełniać określone w ustawie kryteria niezależności (członek niezależny), dotyczące m.in. powiązań na tle zawodowym lub pokrewieństwa zwłaszcza z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PZU i podmioty z Grupy PZU. Członek niezależny ma obowiązek przedłożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienia wszystkich kryteriów niezależności oraz poinformowania Spółki o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów. Ponadto, Statut przyznaje Skarbowi Państwa uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi. Uprawnienie to wygaśnie z chwilą, gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem Spółki. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazany przez Skarb Państwa powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z tym artykułem, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna jako kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, która:

 • posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poparte tytułem naukowym lub certyfikatem, wymienionym w ustawie;
 • nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 • nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi;
 • nie pozostaje ze spółką w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 • nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
 • oraz
 • spełnia wymogi dla członka organu nadzorczego określone w odrębnych przepisach.

1 stycznia 2019 roku w Radzie Nadzorczej PZU funkcję pełnili:

 • Maciej Łopiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • Paweł Górecki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
 • Alojzy Nowak - Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński - Członek Rady ;
 • Agata Górnicka - Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski - Członek Rady;
 • Katarzyna Lewandowska - Członek Rady;
 • Robert Śnitko - Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski - Członek Rady.

Z dniem 24 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało następujących Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 2020-2022: Maciej Łopiński, Robert Jastrzębski, Alojzy Nowak, Marcin Chludziński, Agata Górnicka, Robert Śnitko, Maciej Zaborowski, Elżbieta Mączyńska–Ziemacka, Tomasz Kuczur oraz Krzysztof Opolski. Paweł Górecki został powołany do Rady Nadzorczej na podstawie §20 ust. 7 Statutu PZU przez Skarb Państwa.

27 maja 2019 roku Rada Nadzorcza PZU wybrała spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej PZU przedstawiał się następująco:

 • Maciej Łopiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • Paweł Górecki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
 • Alojzy Nowak - Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński - Członek Rady ;
 • Agata Górnicka - Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski - Członek Rady;
 • Tomasz Kuczur - Członek Rady;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemiacka - Członek Rady;
 • Krzysztof Opolski - Członek Rady;
 • Robert Śnitko - Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski - Członek Rady.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej PZU zakończy się po upływie trzech kolejnych pełnych lat obrotowych, tj. 31 grudnia 2022 roku. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym będzie 2020 rok. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, tj. za rok 2022.

Skład Rady Nadzorczej PZU wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

Imię i nazwisko Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej PZU
Maciej Łopiński Przewodniczący Rady od 9 stycznia 2018 roku (w Radzie od 8 stycznia 2018 roku)
Paweł Górecki Wiceprzewodniczący Rady od 9 stycznia 2018 roku (w Radzie od 8 lutego 2017 roku)
Alojzy Nowak Sekretarz Rady od 14 marca 2017 roku (w Radzie od 30 maja 2012 roku)
Marcin Chludziński Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku
Agata Górnicka Członek Rady od 8 lutego 2017 roku
Robert Jastrzębski Członek Rady od 9 marca 2018 roku
Tomasz Kuczur Członek Rady od 24 maja 2019 roku
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Członek Rady od 24 maja 2019 roku
Krzysztof Opolski Członek Rady od 24 maja 2019 roku
Robert Śnitko Członek Rady od 12 kwietnia 2017 roku
Maciej Zaborowski Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku

Aktualny skład Rady Nadzorczej PZU dostępny jest na stronie internetowej PZU https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie/zarzad-i-rada-nadzorcza

Maciej Łopiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 8 stycznia 2018 roku.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny Tygodnika Gdańskiego, dziennikarz w m.in. Głosie Wybrzeża, Tygodniku Czas. Poseł na sejm VII kadencji. W latach 2005–2010 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, natomiast w latach 2015–2016 w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. KGHM Polska Miedź SA, PZU Asset Management SA, Telewizja Polska SA.

Paweł Górecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 8 lutego 2017 roku.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Doktoranckich. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Uczestnik aplikacji sądowej i radcowskiej, został wpisany na listę radców prawnych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa dowodowego, cywilnego i karnego oraz zarządzania podmiotami publicznymi. Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu prawa wydanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Aktualnie Wiceprezes Zarządu KDPW S.A.

Alojzy Nowak

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 30 maja 2012 roku.

Profesor zwyczajny UW, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. Odbył studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana Champaign w USA oraz bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii; ekonomii międynarodowej na Freie Universitat w Berlinie i w Belgii. Kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania UW, Dyrektor Centrum Europejskiego UW, dziekan Wydziału Zarządzania UW. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, w przeszłości doradca Premiera. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu nadzoru właścicielskiego, w tym m.in. jako członek rad nadzorczych PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., Millennium i Eurolot. Autor ponad 300 publikacji w Polsce i zagranica. Visiting Professor na wielu uniwersytetach zagranica. W grudniu 2018 roku wraz z 22 wybitnymi ekonomistami z całego świata, wśród których jest 4 laureatów Nagrody Nobla, został członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie.

Marcin Chludziński

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku.

Od czerwca 2018 roku Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej na UW. Odbył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Współpracował w charakterze wykładowcy z UW, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego. Członek Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie RP. Od stycznia 2016 roku do czerwca 2018 roku prezes zarządu ARP S.A., gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia. Definiował strategiczne kierunki rozwoju ARP. Przeprowadził restrukturyzację m.in. w spółkach Przewozy Regionalne, H. Cegielski – FPS, ŚKSM. Prezes think tanku gospodarczego Fundacja Republikańska w latach 2011–2015. Od 2005 roku zasiadał w zarządach oraz radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.

Agata Górnicka

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 8 lutego 2017 roku.

Magister nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwentka podyplomowych studiów zarządzania w mediach na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: w latach 2006–2012 w Telewizji Polskiej S.A., w latach 2012-2013 jako Koordynator Projektów w Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A., następnie jako Asystent Prezesa Zarządu w Banku Zachodnim WBK S.A. w latach 2013–2014, a później jako Menadżer Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku Zachodnim WBK S.A. w latach 2014–2015, następnie w latach 2015–2017 jako Dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju, w latach 2017–2018 jako główny doradca w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Od kwietnia 2018 roku Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN S.A. oraz Przewodnicząca Rady Fundacji ORLEN.

Robert Jastrzębski

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 9 marca 2018 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a w 2009 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Zatrudniony od 2019 roku na stanowisku profesora uczelni. Autor około 100 publikacji naukowych. Laureat nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Wydziału Prawa i Administracji UW za wybitne osiągnięcia naukowe, Nagrody Zespołowej Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zatrudniony od 2001 roku na Wydziale Prawa i Administracji UW. Od 2015 roku Kierownik Pracowni Prawa Polskiego XX wieku, a od 2019 roku Kierownik Zakładu Historii Administracji. Członek m.in. rady programowej czasopisma „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (2010), zespołu redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Naukowe Biura Analiz Sejmowych” (2016).

Tomasz Kuczur

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 24 maja 2019 roku.

Prawnik i politolog. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego oraz Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Doktorat z nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Posiada stopień doktora habilitowanego uzyskany na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu nauk społecznych, specjalizacja systemy polityczne. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Członek Rady Naukowej „Przeglądu Sejmowego”. Powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych.

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 24 maja 2019 roku.

Profesor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wydziału Ekonomi UW. Autorka ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstwa oraz koncepcji systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej. Kierownik studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości”, organizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1996- 1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju S.A a w latach 2005-2007 członek Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Od 20 czerwca 2013 roku – członek Rady Nadzorczej PKO BP S.A. W chwili obecnej pełni funkcję członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej.

Krzysztof Opolski

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 24 maja 2019 roku.

Profesor zwyczajny ekonomii. Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW. Założyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma naukowego „Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo”. Kierownik programu niestacjonarnych studiów doktoranckich „Gospodarka i Rynek. Instytucje Finansowe i Strategie Gospodarcze Firm”, organizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma „MAZOWSZE – Studia Regionalne” oraz członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Bezpieczny Bank”. Członek Rad Naukowych czasopism „Central European Economic Journal” i „E-Finanse”. Zasiadał w radach nadzorczych Banku Handlowego S.A., AXA Polska S.A, oraz Centrum Giełdowego S.A. W latach 2009−2010 kierował zespołem doradców strategicznych Prezesa NBP. Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Zastępca Przewodniczącego kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej oraz członek Kapituły Konkursu „Teraz Polska”.

Robert Śnitko

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 12 kwietnia 2017 roku.

Nauczyciel akademicki, zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów. Absolwent London School of Economics and Political Science, University of London, School of Oriental and African Studies, University of London, Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii oraz organizacji pozarządowych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Członek International Institute for Strategic Studies.

Maciej Zaborowski

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UW, studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa dowodowego. Dodatkowo ukończył także Harvard Law School (ALP), Center for American Law Studies oraz Leadership Academy for Poland. Adwokat oraz zawodowy mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wykładowca na aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie prowadzi własną praktykę adwokacką oraz jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Od lutego 2018 roku członek Trybunału Stanu. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie ze Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 • zatwierdzenie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU;
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach powyżej, oraz składanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;
 • zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z §18 pkt 12 Statutu;
 • powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia;
 • udzielanie zgody w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego;
 • akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach – Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18a Statutu;
 • delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności;
 • akceptowanie instrukcji co do wykonywania przez reprezentantów Spółki prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach PZU Życie w sprawach: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, podziału PZU Życie, połączenia PZU Życie z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania PZU Życie;
 • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, w tym rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU, a także sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU, a także przeglądów sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;
 • ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
 • zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych;
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 • rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie zgody na:

 • nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3,0 mln euro;
 • zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;
 • zawarcie przez Emitenta umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 KSH;
 • wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 • tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych i oddziałów zagranicznych;
 • zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 tys. zł netto, w stosunku rocznym;
 • zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty 500 tys. złotych netto, w stosunku rocznym;
 • zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
 • zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 tys. złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 • zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 tys. złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin został uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej z 24 lutego 2016 roku i określa skład oraz sposób powoływania Rady Nadzorczej, zadania i zakres działalności oraz sposób jej zwoływania i prowadzenia obrad.

Zgodnie ze Statutem, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz powoływać w tym celu czasowe komisje. Zakres czynności delegowanego członka rady i komisji określa uchwała Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Uchwały mogą być podejmowane zarówno przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak i na piśmie w trybie pisemnym. Ponadto, Statut przewiduje możliwość oddania głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu oraz w sprawie powoływania, zawieszenia i odwoływania Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowania decyzji o ustaniu takiego zawieszenia, które są podejmowane w głosowaniu tajnym. Ponadto, tajne głosowanie może być zarządzone na wniosek członka Rady.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a także może wybrać spośród swoich członków Sekretarza.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, oprócz powoływania przewidzianego w Statucie komitetu audytu oraz komitetu nominacji i wynagrodzeń, w celu prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych Rada Nadzorcza może powoływać inne stałe komitety o charakterze doradczym i opiniodawczym, których kompetencje, skład i tryb pracy określa uchwalony przez radę regulamin danego komitetu. Regulamin przewiduje możliwość korzystania przez Radę oraz powołane przez nią komitety z usług ekspertów oraz firm doradczych.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszeni przez Radę członkowie Zarządu, wskazani przez Zarząd pracownicy PZU właściwi dla poruszanej na posiedzeniu sprawy, a także inne zaproszone osoby. W określonych celach Rada Nadzorcza może również zaprosić na wspólne posiedzenie członków Zarządu lub Rady Nadzorczej innych spółek z Grupy PZU. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni, za zgodą Rady, do dobrania sobie nie więcej niż jednego doradcy uprawnionego do udziału z głosem doradczym w jej posiedzeniach poświęconych raportom i sprawozdaniom finansowym, pod warunkiem zachowania przez taką osobę poufności i podpisania oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

W ramach Rady Nadzorczej PZU funkcjonują następujące komitety:

 • komitet audytu;
 • komitet nominacji i wynagrodzeń;
 • komitet strategii.

Statut przewiduje powołanie przez Radę Nadzorczą komitetu audytu. W skład komitetu wchodzi co najmniej trzech członków. Zgodnie z obowiązującą od 21 czerwca 2017 roku ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym co najmniej jeden członek komitetu audytu powołanego przez Radę Nadzorczą powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Dodatkowo, większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący, powinna spełniać określone w ustawie kryteria niezależności (członek niezależny), dotyczące m.in. powiązań na tle zawodowym lub pokrewieństwa zwłaszcza z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PZU i podmiotów z Grupy PZU. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwała Rady, która przy wyborze jego członków bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw powierzonych temu komitetowi.

Zgodnie z regulaminem komitetu audytu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, ma on charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę czynności nadzorczych w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej, efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem. Ponadto, komitet audytu może wnioskować do Rady Nadzorczej o zlecenie wykonania określonych czynności kontrolnych w Spółce, a wykonawcą zleconych kontroli może być jednostka wewnętrzna lub podmiot zewnętrzny.

Komitet audytu został powołany uchwałą Rady Nadzorczej 3 czerwca 2008 roku.

1 stycznia 2019 roku w skład komitetu audytu wchodzili:

 • Alojzy Nowak – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

27 marca 2019 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła, że komitet audytu liczy 4 osoby, jednocześnie ustalając następujący skład komitetu:

 • Alojzy Nowak – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Robert Śnitko – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

27 maja 2019 roku rozszerzono skład komitetu audytu do 5 osób, ustalając następujący jego skład:

 • Alojzy Nowak – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Krzysztof Opolski – Członek Komitetu;
 • Robert Śnitko – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

Na 31 grudnia 2019 roku skład komitetu nie uległ zmianie.

Alojzy Nowak, Krzysztof Opolski, Robert Śnitko i Maciej Zaborowski złożyli oświadczenie o niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wszyscy członkowie komitetu złożyli oświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa PZU.

Kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają następujący członkowie komitetu audytu: Alojzy Nowak, Krzysztof Opolski, Robert Śnitko oraz Marcin Chludziński.

Kwalifikacje członków komitetu w dziedzinie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych, a także wiedza i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej wynikają z wykształcenia, doświadczenia oraz praktyki zawodowej uzyskanych przez poszczególnych członków komitetu.

W 2019 roku odbyło się 16 posiedzeń komitetu audytu.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej od momentu wprowadzenia akcji PZU do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Rada Nadzorcza może powołać komitet nominacji i wynagrodzeń.

Zgodnie ze Statutem, szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu nominacji i wynagrodzeń określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. W skład komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wejdzie pięciu członków w wyniku głosowania nad jej składem, komitetu nominacji i wynagrodzeń nie powołuje się, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

Zgodnie z regulaminem komitetu nominacji i wynagrodzeń przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej 4 kwietnia 2013 roku, komitet nominacji i wynagrodzeń ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę czynności nadzorczych w zakresie kształtowania struktury zarządczej, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, zasad wynagradzania i wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

Komitet ulega rozwiązaniu z dniem powołania pięciu członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, a jego uprawnienia przejmuje wówczas Rada w pełnym składzie.

1 stycznia 2019 roku w skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzili:

 • Paweł Górecki – Przewodniczący Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Katarzyna Lewandowska – Członek Komitetu;
 • Maciej Łopiński – Członek Komitetu.

27 marca 2019 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła, że komitet nominacji i wynagrodzeń liczy 6 osób, jednocześnie określając następujący skład komitetu:

 • Paweł Górecki – Przewodniczący Komitetu;
 • Katarzyna Lewandowska – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Alojzy Nowak – Członek Komitetu;
 • Robert Jastrzębski – Członek Komitetu;
 • Maciej Łopiński – Członek Komitetu.

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej PZU nowej kadencji, z dniem 27 maja 2019 roku ustalono następujący skład komitetu nominacji i wynagrodzeń:

 • Robert Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Paweł Górecki – Członek Komitetu;
 • Tomasz Kuczur – Członek Komitetu;
 • Maciej Łopiński – Członek Komitetu;
 • Alojzy Nowak – Członek Komitetu.

29 listopada 2019 roku rozszerzono skład komitetu nominacji i wynagrodzeń do 7 osób, ustalając następujący jego skład:

 • Robert Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Paweł Górecki – Członek Komitetu;
 • Tomasz Kuczur – Członek Komitetu;
 • Maciej Łopiński – Członek Komitetu;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka;
 • Alojzy Nowak – Członek Komitetu.

Na 31 grudnia 2019 roku skład komitetu nie uległ zmianie.

Zgodnie z regulaminem komitetu strategii przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej 4 kwietnia 2013 roku, komitet strategii ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez radę czynności nadzorczych w zakresie opiniowania wszelkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych jej przez Zarząd (w szczególności strategii rozwoju) oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

1 stycznia 2019 roku w skład komitetu strategii wchodzili:

 • Alojzy Nowak – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Robert Jastrzębski – Członek Komitetu;
 • Robert Śnitko – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej PZU, 27 maja 2019 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła, że komitet strategii liczy 6 osób, jednocześnie ustalając następujący skład komitetu:

 • Alojzy Nowak – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Robert Jastrzębski – Członek Komitetu;
 • Robert Śnitko – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

Na 31 grudnia 2019 roku skład komitetu nie uległ zmianie.

Działalność Rady Nadzorczej w 2019 roku

Rada Nadzorcza odbyła w 2019 roku 13 posiedzeń, na których przyjęto 93 uchwały. Podjęła także 22 uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym. Uchwały te obejmowały wszystkie obszary działalności Spółki i były zgodne z zakresem funkcji nadzorczych określonych wymogami powszechnie obowiązującego prawa, ustawą z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, rekomendacjami KNF, zasadami ładu korporacyjnego, a także opisanych w Statucie PZU i Regulaminie Rady Nadzorczej.

W 2019 roku na posiedzeniach Rady Nadzorczej systematycznie były omawiane i oceniane wyniki Grupy PZU oraz poszczególnych pionów biznesowych w odniesieniu do planu finansowego. Rada Nadzorcza omawiała i przyjmowała również inne wymagane prawem szczegółowe raporty z różnych obszarów działalności Spółki, w tym m.in. regularne raporty ryzyka, compliance, audytu oraz bezpieczeństwa IT. Oprócz tego, Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała realizację Strategii Grupy PZU na lata 2017–2020.

Komitety Rady Nadzorczej podczas regularnych posiedzeń w 2019 roku w sposób szczegółowy omawiały najważniejsze kwestie z poszczególnych obszarów działalności spółki, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Udział Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2019 roku

  Obecność na posiedzeniach Liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu
Maciej Łopiński 13 13
Paweł Górecki 13 13
Alojzy Nowak 13 13
Marcin Chludziński 10 13
Agata Górnicka 11 13
Robert Jastrzębski 13 13
Tomasz Kuczur (od 24 maja 2019 roku) 6 8
Katarzyna Lewandowska (do 24 maja 2019 roku) 3 5
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (od 24 maja 2019 roku) 7 8
Krzysztof Opolski (od 24 maja 2019 roku) 7 8
Robert Śnitko 13 13
Maciej Zaborowski 12 13

Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu

Skład osobowy Zarządu

Zgodnie ze Statutem PZU w skład Zarządu wchodzi od trzech do ośmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.

Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Powołanie następuje po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Prezes Zarządu nowej kadencji powołany przed upływem bieżącej kadencji może złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu nowej kadencji przed upływem kadencji bieżącej.

Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełnia inne niż w/w wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partę polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

1 stycznia 2019 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Paweł Surówka – Prezes Zarządu;
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu.

27 marca 2019 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę w sprawie powołania Pawła Surówki w skład Zarządu PZU nowej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU.

Powołanie Pawła Surówki nastąpiło na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą podjęcia uchwały Rady Nadzorczej PZU w sprawie powołania i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

28 marca 2019 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwały w sprawie powołania w skład Zarządu PZU nowej kadencji następujących osób:

 • Tomasza Kulika, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu;
 • Macieja Rapkiewicza, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu;
 • Małgorzatę Sadurską, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu;
 • Marcina Eckerta, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu;
 • Adama Brzozowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu;
 • Elżbietę Häuser-Schöneich, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu.

W przypadku Adama Brzozowskiego i Elżbiety Häuser-Schöneich powołanie nastąpiło z dniem następującym po dniu odbycia ZWZ PZU zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą powołania Prezesa Zarządu PZU i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

W przypadku pozostałych osób powołanie nastąpiło z dniem 28 marca 2019 roku na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą powołania Prezesa Zarządu PZU i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

Z dniem 24 maja 2019 roku w związku z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy PZU wygasł mandat Członka Zarządu PZU – Rogera Hodgkissa.

Z dniem 24 października 2019 roku do Zarządu PZU powołana została Aleksandra Agatowska.

Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Paweł Surówka – Prezes Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu;
 • Adam Brzozowski – Członek Zarządu;
 • Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek Zarządu;
 • Aleksandra Agatowska – Członek Zarządu PZU.

19 lutego 2020 roku Aleksandra Agatowska złożyła rezygnację  z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU.

Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Paweł Surówka – Prezes Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu;
 • Adam Brzozowski – Członek Zarządu;
 • Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek Zarządu.

Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie. 

Aktualny skład Zarządu PZU dostępny jest na stronie internetowej PZU https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie/zarzad-i-rada-nadzorcza

Obecna kadencja Zarządu PZU obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020-2022. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

Kompetencje i zasady funkcjonowania Zarządu

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania PZU, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd uchwala swój regulamin, który zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin Zarządu został uchwalony przez Zarząd 2 października 2012 roku, zmieniony następnie uchwałą Zarządu 8 kwietnia 2013 roku oraz uchwałą 10 maja 2018 roku, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą 15 maja 2018 roku.

Regulamin Zarządu określa:

 • zakres kompetencji Zarządu oraz zakres czynności wymagających zgody lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą;
 • kompetencje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
 • zasady i organizację prac Zarządu, w tym organizację posiedzeń oraz tryb podejmowania decyzji;
 • uprawnienia i obowiązki ustępujących członków Zarządu.

Zgodnie z Regulaminem, uchwały Zarządu wymaga w szczególności:

 • przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki;
 • przyjęcie planu działania i rozwoju Grupy PZU;
 • przyjęcie rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania;
 • przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy;
 • przyjęcie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU;
 • przyjęcie raportu z własnej oceny ryzyka i wypłacalności Spółki oraz raportu z własnej oceny ryzyka i wypłacalności Grupy Kapitałowej PZU;
 • przyjęcie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 • przyjęcie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty;
 • ustalenie taryfy składek ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz ogólnych warunków ubezpieczeń dobrowolnych;
 • ustalenie zakresu i rozmiaru reasekuracji biernej oraz zadań w zakresie reasekuracji czynnej;
 • przyjęcie rocznego planu audytu i kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania łącznie z wnioskami;
 • ustalanie zasad działalności lokacyjnej, prewencyjnej i sponsoringowej;
 • udzielanie poręczeń i gwarancji z wyłączeniem tych, które są czynnościami ubezpieczeniowymi, zaciąganie i udzielanie kredytów bądź pożyczek przez Spółkę – z wyłączeniem pożyczek i kredytów udzielanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • udzielenie prokury.

Zgodnie z Regulaminem, posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, do którego kompetencji należy w szczególności:

 • ustalanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu;
 • zwoływanie posiedzeń Zarządu;
 • ustalanie porządku obrad posiedzenia Zarządu;
 • wnioskowanie do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie członka Zarządu;
 • wyznaczanie osoby do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który ustala zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu.

Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

Uchwały Zarządu są podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod jego nieobecność.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Zarząd, za zgodą Prezesa Zarządu, może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym także w postaci elektronicznej (tj. wykorzystując środki porozumiewania się na odległość, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Statut przewiduje również możliwość odbywania posiedzeń Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Prezes Zarządu podejmuje decyzje w formie zarządzeń i poleceń służbowych. Pozostali członkowie Zarządu kierują działalnością Spółki w zakresie odpowiedzialności ustalonej przez Prezesa.

Statut PZU nie określa uprawnień dla Zarządu co do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Poniżej zaprezentowano zakres odpowiedzialności członków Zarządu będących w Zarządzie w 2019 roku:

Imię i nazwisko (skład Zarządu na koniec 2019 roku) W Grupie PZU Zakres odpowiedzialności (stan na koniec 2019 roku)
Paweł Surówka Prezes Zarządu PZU od 13 kwietnia 2017 roku / od 23 czerwca 2016 roku do 13 kwietnia 2017 roku Prezes Zarządu PZU Życie audyt wewnętrzny, compliance, reasekuracja, komunikacja korporacyjna, sponsoring, strategia i projekty, rozwój biznesu Grupy PZU, sprzedaż korporacyjna, współpraca z kanałem brokerskim, indywidualne produkty zdrowotne 
Aleksandra Agatowska Członek Zarządu PZU od 24 października 2019 roku (wcześniej od 25 marca 2016 roku do 23 października 2019 roku Dyrektor Grupy PZU) / Członek Zarządu PZU Życie od 25 marca 2016 roku marketing, relacje z klientem, ubezpieczenia zdrowotne
Adam Brzozowski Członek Zarządu PZU od 25 maja 2019 roku / Dyrektor Grupy PZU w PZU Życie od 25 maja 2019 roku PZU – produkty masowe i programy ubezpieczeniowe, aktuariat taryfowy, analizy produktowe
PZU i PZU Życie – efektywność sieci sprzedaży detalicznej i systemy prowizyjne
Marcin Eckert Członek Zarządu PZU od 28 marca 2019 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 1 maja 2019 roku zarządzanie i nadzór korporacyjny, administracja, IT, innowacje, operacje ubezpieczeniowe
Elżbieta Häuser – Schöneich Członek Zarządu PZU od 25 maja 2019 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 1 czerwca 2019 roku sprzedaż detaliczna, CRM, sprzedaż zdalna, usługi cyfrowe, rozwój aplikacji mobilnych
Tomasz Kulik Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 19 października 2016 roku aktuariat, finanse, inwestycje
Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu PZU od 22 marca 2016 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 25 maja 2016 roku ryzyko
Małgorzata Sadurska Członek Zarządu PZU od 13 czerwca 2017 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 19 czerwca 2017 roku PZU i PZU Życie – nadzór nad spółkami zagranicznymi, zakupy, assurbanking, bancassurance i programy partnerstwa strategicznego
PZU Życie – produkty bankowe ochronne, produkty inwestycyjne, sprzedaż produktów inwestycyjnych
Roman Pałac Prezes Zarządu PZU Życie od 26 kwietnia 2017 roku / Dyrektor Grupy PZU od 15 lutego 2016 roku PZU Życie – audyt wewnętrzny, compliance, reasekuracja, komunikacja korporacyjna, sponsoring, strategia i projekty, współpraca z kanałem brokerskim, sprzedaż agencyjna, sprzedaż korporacyjna, produkty grupowe, indywidualne i zdrowotne, aktuariat taryfowy, analizy produktowe PZU i PZU Życie – obsługa szkód i świadczeń, assistance, obsługa klienta, zarządzanie siecią oddziałów PZU 
Bartłomiej Litwińczuk Członek Zarządu PZU Życie / Dyrektor Grupy PZU od 19 sierpnia 2016 roku HR, bezpieczeństwo, doradztwo i obsługa prawna
Dorota Macieja Członek Zarządu PZU Życie / Dyrektor Grupy PZU od 15 marca 2017 roku prewencja, CSR, komunikacja z klientem, nieruchomości

Paweł Surówka

Prezes Zarządu PZU od 13 kwietnia 2017 roku / od 23 czerwca 2016 roku do 13 kwietnia 2017 roku Prezes Zarządu PZU Życie / Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao od 8 czerwca 2017 roku

Absolwent Université Panthéon- Sorbonne, Ecole des Hautes Etudes Sciences Sociales (EHESS) oraz Hochschule für Philosophie w Monachium. Jest posiadaczem kwalifikacji CFA. W 2016 roku był dyrektorem niemieckiego pionu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej PKO BP. Założył oddział PKO we Frankfurcie, będący pierwszą tego rodzaju placówką polskiego banku. Karierę zawodową rozpoczął w Merrill Lynch Bank of America w Paryżu, gdzie odpowiadał za relacje z największymi klientami z CEE. W Grupie Boryszew (Członek Zarządu) odpowiadał za restrukturyzację niemieckiego pionu motoryzacyjnego. Biegle włada czterema językami. Uhonorowany tytułem Young Global Leader (YGL) przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). Jeden z najbardziej skutecznych menedżerów spółek giełdowych w Polsce wg Harvard Business Review.

Adam Brzozowski

Członek Zarządu PZU od 25 maja 2019 roku / Dyrektor Grupy PZU w PZU Życie od 25 maja 2019 roku

Studiował ekonomię i bankowość na uczelniach wyższych w Polsce i otrzymał dyplom z zarządzania na Uniwersytecie Kingston w Londynie. Doświadczenie zdobył pracując dla międzynarodowych korporacji, firm doradczych i środowiska start-up’ów, m.in. jako Lider InsurTech w firmie EY w regionie Azja-Pacyfik lub kierując pionami Operacji i Technologi dla Octo UK. W swojej karierze zbudował cyfrowe strategie, wdrożył innowacyjne rozwiązania i spersonalizowane produkty z transformacyjnym podejściem do pricingu i analityki w ubezpieczeniach. Współpracował z firmami takimi jak Allianz Insurance, BMW, Coverbox, InsureTheBox, Swiss Re i Zurich Insurance.

Marcin Eckert

Członek Zarządu PZU od 28 marca 2019 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 1 maja 2019 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent Leadership Academy for Poland. Z grupą PZU związany od 2017 roku, gdzie wcześniej sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego do spraw Korporacyjnych. Od 2001 roku wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizuje się w tematyce prawa handlowego, prawa podatkowego, prawa pracy. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU piastował stanowisko Senior Associate w Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy, (lider praktyki Benefits & Compensation). Uprzednio związany również z TGC Corporate Lawyers Warszawa (Dyrektor Działu Podatkowego), Mazars & Guerard Audyt (Dyrektor Działu Prawno- Podatkowego) oraz Ernst & Young (Senior Manager).

Elżbieta Häuser–Schöneich

Członek Zarządu PZU od 25 maja 2019 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 1 czerwca 2019 roku

Absolwentka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka General Management Programme w CEDEP/INSEAD, programu Entrepreneurship and Innovation na Stanford University. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu zdobywała w międzynarodowych instytucjach działających w branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej i FMCG. Przez większość kariery zawodowej związana z rynkiem ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Współtwórca rynku ubezpieczeń direct w Polsce. W latach 2005-2007 związana z ING Nationale – Nederlanden. W latach 2008-2015 związana z grupą Aviva w roli wiceprezesa zarządu i członka rady nadzorczej jednej ze spółek grupy. Przed objęciem stanowiska w zarządzie PZU pełniła funkcję członka zarządu T-mobile Polska.

Tomasz Kulik

Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku / PZU Życie od 19 października 2016 roku / Przewodniczący Rady Nadzorczej Alior Bank od 9 września 2017 roku / Przewodniczący Rady Nadzorczej TFI PZU od 26 czerwca 2018 roku

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Absolwent Advanced Management Program w Harvard Business School. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery zawodowej związany z Grupą Aviva (d. Commercial Union). Przed powołaniem do Zarządu PZU dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016 - 2020 oraz politykę kapitałowo-dywidendową.

Maciej Rapkiewicz

Członek Zarządu PZU od 22 marca 2016 roku / PZU Życie od 25 maja 2016 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z ubezpieczeń gospodarczych, MBA Finance & Insurance oraz z zakresu zarządzania ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 roku. W latach 2006-2009 Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu TFI PZU. Od 2015 roku pracował w TFI BGK S.A., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu. Był również Prezesem Zarządu ŁSSE S.A. Zasiada w radach nadzorczych spółek z Grupy PZU: Alior Bank, PTE PZU, LINK4. Był członkiem rad nadzorczych spółek zagranicznych należących do Grupy PZU. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek niezwiązanych z PZU.

Małgorzata Sadurska

Członek Zarządu PZU od 13 czerwca 2017 roku / PZU Życie od 19 czerwca 2017 roku

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Od 2002 do 2005 roku Członek Zarządu Powiatu Puławskiego. W latach 2005–2015 sprawowała mandat Posła na Sejm RP. Pełniła funkcję Członka Krajowej Rady Sądownictwa oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2007 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. pracy i polityki społecznej. W latach 2015–2017 Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Aleksandra Agatowska

Członek Zarządu PZU od 24 października 2019 roku (wcześniej w okresie od 25 marca 2016 roku do 23 października 2019 roku Dyrektor Grupy PZU)/ Członek Zarządu PZU Życie od 25 marca 2016 roku

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością Socjologia Gospodarki i Badania Rynku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ING Życie, ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz w ING Spółka Dystrybucyjna. Współpracowała z zespołem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych. W HDI (obecnie Warta S.A.) kierowała zespołem marketingu produktowego tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży. Następnie w spółce Sony Europe kierowała zespołem Marketing Intelligence. W Philips S.A., kierowała zespołem Marketing and Business Intelligence w 17 krajach regionu. Jako zewnętrzny doradca konsultowała między innymi wprowadzanie projektów dotyczących kanałów dystrybucji w Aviva S.A.

Roman Pałac

Prezes Zarządu PZU Życie od 26 kwietnia 2017 roku oraz Dyrektor Grupy PZU od 15 lutego 2016 roku

Absolwent Ekonomii w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w London Business School. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych w kraju i za granicą. W latach 2003–2007 pracował jako Project Manager w Banku Światowym. Od 2009 do 2016 roku był związany z The Boston Consulting Group, gdzie pracował dla największych firm z sektora finansowego w kraju i za granicą. Od lutego 2016 roku pełni rolę w zarządzie grupy PZU. Powołany na Prezesa Zarządu PZU Życie w kwietniu 2017.

Bartłomiej Litwińczuk

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 19 sierpnia 2016 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wykonywał zawód adwokata specjalizując się w dziedzinie prawa cywilnego. Łączy wiedzę o biznesie z wszechstronnym doświadczeniem wynikającym ze świadczenia pomocy prawnej w szczególności w sprawach związanych z prawem spółek handlowych, prawem autorskim, prawem administracyjnym i prawem karnym gospodarczym. Pełnił również funkcję doradcy Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Posiada doświadczenia w zakresie nadzoru korporacyjnego jako członek organów nadzorczych spółek prawa handlowego

Dorota Macieja

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 15 marca 2017 roku

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z Grupą PZU związana od 2016 roku. Jako dyrektor nadzorowała prewencję i sponsoring w PZU i PZU Życie. W latach 2010–2016 koordynowała i zarządzała projektami wydawniczymi i filmowymi. W latach 2008 – 2010 wicedyrektor i dyrektor Programu I Telewizji Polskiej SA. Wcześniej, w 2007 roku kierowała Wiadomościami TVP1. Przez wiele lat dziennikarka Tygodnika Solidarność, Wprost, Radia Wolna Europa. W stanie wojennym związana z opozycyjnym wydawnictwem „Wola”.

Poniżej zaprezentowano zakres odpowiedzialności członków Zarządu będących w Zarządzie na dzień 5 czerwca 2020 roku:

Imię i nazwisko (skład Zarządu
5 czerwca 2020 roku)
W Grupie PZU Zakres odpowiedzialności
(stan na 5 czerwca 2020 roku)
Beata Kozłowska-Chyła p.o. Prezesa Zarządu PZU od 12 marca 2020 roku  audyt wewnętrzny, compliance, strategia Grupy PZU, komunikacja korporacyjna, sponsoring, reasekuracja, indywidualne produkty zdrowotne 
Aleksandra Agatowska Członek Zarządu PZU od 24 października 2019 roku do 19 lutego 2020 roku / Dyrektor Grupy PZU w PZU od 25 marca 2016 roku do 23 października 2019 roku, ponownie powołana na stanowisko Dyrektora Grupy PZU w PZU od 20 lutego 2020 roku /
Członek Zarządu PZU Życie od 25 marca 2016 roku, p.o. Prezesa Zarządu PZU Życie od 19 lutego 2020 roku
PZU i PZU Życie – marketing, relacje z klientem, ubezpieczenia zdrowotne, obsługa szkód i świadczeń, assistance, zdalna obsługa klienta, cyfryzacja procesów
PZU Życie – audyt wewnętrzny, compliance, strategia Grupy PZU, komunikacja korporacyjna, sponsoring, reasekuracja, produkty grupowe, indywidualne i zdrowotne, aktuariat taryfowy, analizy produktowe
Ernest Bejda Członek Zarządu PZU od 4 maja 2020 roku /
Dyrektor Grupy PZU w PZU Życie od 4 maja
2020 roku
PZU i PZU Życie – zarządzanie projektami, bezpieczeństwo, zakupy, operacje ubezpieczeniowe
PZU – rozwój biznesu Grupy PZU
Adam Brzozowski Członek Zarządu PZU od 25 maja 2019 roku / Dyrektor Grupy PZU w PZU Życie od 25 maja 2019 roku
PZU i PZU Życie – efektywność sieci sprzedaży detalicznej i systemy prowizyjne
PZU – produkty masowe i programy ubezpieczeniowe, aktuariat taryfowy, analizy produktowe 
Marcin Eckert Członek Zarządu PZU od 28 marca 2019 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 1 maja 2019 roku zarządzanie i nadzór korporacyjny, administracja, IT, innowacje
Elżbieta Häuser – Schöneich Członek Zarządu PZU od 25 maja 2019 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 1 czerwca 2019 roku  PZU i PZU Życie – sprzedaż detaliczna, CRM, sprzedaż zdalna, efektywność sprzedaży, usługi cyfrowe, rozwój aplikacji mobilnych
PZU Życie – sprzedaż agencyjna
Tomasz Kulik Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku / Członek Zarządu PZU Życie od
19 października 2016 roku
aktuariat, finanse, inwestycje
Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu PZU od 22 marca 2016 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 25 maja
2016 roku
ryzyko
Małgorzata Sadurska Członek Zarządu PZU od 13 czerwca 2017 roku / Członek Zarządu PZU Życie od
19 czerwca 2017 roku
PZU i PZU Życie – nadzór nad spółkami zagranicznymi, assurbanking, bancassurance i programy partnerstwa strategicznego
PZU – sprzedaż korporacyjna
PZU Życie – produkty bankowe ochronne, produkty inwestycyjne, sprzedaż produktów inwestycyjnych
Małgorzata Kot Członek Zarządu PZU Życie od 16 kwietnia 2020 roku / Dyrektor Grupy PZU w PZU od 16 kwietnia 2020 roku PZU i PZU Życie – zarządzanie siecią oddziałów PZU, analizy portfela ubezpieczeń w kanałach sprzedaży, wsparcie sprzedaży, współpraca z kanałem brokerskim
PZU Życie – sprzedaż korporacyjna
Bartłomiej Litwińczuk Członek Zarządu PZU Życie / Dyrektor Grupy PZU od 19 sierpnia 2016 roku HR, doradztwo i obsługa prawna
Dorota Macieja Członek Zarządu PZU Życie / Dyrektor Grupy PZU od 15 marca 2017 roku prewencja, CSR, komunikacja z klientem, nieruchomości