zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

5. Podstawowe zasady (polityka) rachunkowości i kluczowe szacunki i osądy

Raport Roczny 2019 > 5. Podstawowe zasady (polityka) rachunkowości i kluczowe szacunki i osądy
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o następujące zasady wyceny:

  • według wartości godziwej dla instrumentów pochodnych, aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów kapitałowych, jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, aktywów finansowych zaklasyfikowanych do modelu biznesowego, którego celem jest osiąganie korzyści z pozyskiwania kontraktowych przepływów pieniężnych oraz ze sprzedaży aktywów finansowych i jednocześnie spełniających test SPPI, pozostałych aktywów finansowych niespełniających kryterium SPPI;
  • według zamortyzowanego kosztu dla aktywów finansowych zaklasyfikowanych do modelu biznesowego, którego celem jest osiąganie korzyści z pozyskiwania kontraktowych przepływów pieniężnych i jednocześnie spełniających test SPPI oraz pozostałych zobowiązań finansowych;
  • według kosztu historycznego dla aktywów i zobowiązań niefinansowych.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu PZU dokonania profesjonalnych osądów oraz szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. 

Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu co do wartości księgowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł.

Dokonując osądów, szacunków czy też przyjmując założenia Zarząd PZU może, w istotnych kwestiach, opierać się na opiniach niezależnych ekspertów.

Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. Osądy, szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Ich zmiany są ujmowane w sposób opisany w punkcie 5.1.

Najważniejsze zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny zastosowane przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego opisano poniżej oraz w poszczególnych notach, zgodnie z poniższą tabelą.

Pozycja rachunku zysków i strat Numer noty Pozycja sprawozdania z sytuacji finansowej Numer noty
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 Wartość firmy 26
Przychody z tytułu prowizji i opłat 11 Wartości niematerialne 27
Przychody netto z inwestycji 12 Odroczone koszty akwizycji 29
Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji 13 Rzeczowe aktywa trwałe 30
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 37 Nieruchomości inwestycyjne 31
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 17 Jednostki wyceniane metodą praw własności 32
Koszty odsetkowe 19 Należności od klientów z tytułu kredytów 33
Koszty akwizycji 20 Pochodne instrumenty finansowe 34
Koszty administracyjne 21 Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 35
Podatek dochodowy 24 Środki pieniężne 38
    Aktywa przeznaczone do sprzedaży 39
       
    Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 40
    Udziały niekontrolujące 2.4
    Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe 41
    Rezerwy na świadczenia pracownicze 42
    Inne rezerwy 43
    Odroczony podatek dochodowy 44
    Zobowiązania finansowe 45