zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Ubezpieczenia na życie (PZU Życie)

Raport Roczny 2019 > Ubezpieczenia na życie (PZU Życie)
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Sytuacja na rynku

Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce liczony składką przypisaną brutto wyniósł po 3 kwartałach 2019 roku 15 898 mln zł, co oznacza, że w okresie ostatnich 5 lat średniorocznie spadał o 5,6%. Zebrana w ciągu trzech kwartałów 2019 roku składka była jednocześnie niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 3,1%. Wynikało to głównie ze zmian w zakresie składki jednorazowej w produktach o charakterze inwestycyjnym, podczas gdy składka w produktach ze składką okresową w niewielkim stopniu wzrosła. 

Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie w Polsce (w mln zł)

Źródło: KNF Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2019, Rynek ubezpieczeń 3/2019, Rynek ubezpieczeń 3/2018, Rynek ubezpieczeń 3/2017, Rynek ubezpieczeń 3/2016, Rynek ubezpieczeń 3/2015

Zmiany poziomu i dynamiki składki na rynku ubezpieczeń na życie w ostatnich latach stymulowane są głównie składką jednorazową w produktach o charakterze inwestycyjnym. Na uwagę zasługuje fakt, że również po 3 kwartałach 2019 roku spadek składki dla całego rynku w ujęciu rok do roku dotyczył składki jednorazowej (spadek o 699 mln zł, tj. 17,0% r/r w porównaniu z 31,7% rok wcześniej). Średnioroczna dynamika składki jednorazowej od 2014 wynosiła – 17,4%. Przyczyn spadku przypisu składki jednorazowej w kilkuletnim trendzie należy upatrywać w zmianach sytuacji na rynku kapitałowym oraz w otoczeniu prawnym. Początkowo rekordowo niskie stopy procentowe miały wpływ na spadek rentowności tzw. polisolokat, prowadząc tym samym do zwiększonego zainteresowania innymi produktami inwestycyjnymi. Dodatkowo, 1 stycznia 2015 roku wprowadzono podatek od krótkoterminowych produktów na życie i dożycie o stałej stopie zwrotu lub zwrocie opartym o indeksy, co również wpłynęło na mniejsze zainteresowanie klientów takimi produktami i w końcu do wycofania, szczególnie tych pierwszych, z oferty zakładów ubezpieczeń. W kolejnych latach wytyczne organu nadzoru, w tym dotyczące poziomu opłat ponoszonych przez klientów produktów z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) oraz dyrektywy unijne regulujące rynek tego rodzaju produktów i ich dystrubucji doprowadziły do ograniczenia ich sprzedaży przez zakłady ubezpieczeń, w szczególności we współpracy z bankami. Pierwsze 3 kwartały 2018 roku charakteryzowały się dynamicznym spadkiem poziomu przypisu ze składką jednorazową do najniższych wartości od wielu lat, po czym w kolejnych kwartałach ustabilizował on się na poziomie 1,1-1,2 mld zł kwartalnie. 

Rynek ubezpieczeń na życie - składka przypisana brutto (w mln zł)

Składka przypisana brutto 1 stycznia - 30 września 2018 1 stycznia - 30 września 2019
PZU Życie Rynek Rynek bez PZU Życie PZU Życie Rynek Rynek bez PZU Życie
Składka okresowa 5 650 12 286 6 636 5 723 12 475 6 752
Składka jednorazowa 547 4 123 3 576 628 3 424 2 796
RAZEM 6 197 16 409 10 212 6 351 15 898 9 548

Źródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2019, Rynek ubezpieczeń 3/2018, dane PZU Życie

Efektem zachodzących na rynku zmian był wzrost znaczenia składki okresowej, która stanowi przewagę konkurencyjną PZU Życie na rynku. W ciągu 3 kwartałów 2019 roku składka tego typu była wyższa o 1,5% w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku, a średnioroczny wzrost przez 5 ostatnich lat wynosił 0,3%. Pomimo spadku przypisu okresowego w polisach na życie, związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (r/r o 210 mln zł) wciąż rośnie składka ochronna w grupach I i V (+395 mln zł r/r), głównie w zakresie ubezpieczeń zawieranych w formie indywidualnej. 

Jednocześnie utrzymuje się wysoka koncentracja rynku mierzonego okresową składką przypisaną brutto. Nie zmieniła się również kolejność największych podmiotów na rynku ale wzrósł ich łączny udział, szczególnie pierwszych czterech. 

Łączny wynik techniczny uzyskany przez zakłady ubezpieczeń na życie w trakcie 3 kwartałów 2019 roku był wyższy o 135 mln zł (5,6%) niż w analogicznym okresie 2018 roku i wyniósł 2 542 mln zł. Wzrost nastąpił przede wszystkim w grupie ubezpieczeń na życie (I grupa) - o 167 mln zł (34,8%). Przyczynami były wzrost przychodów z działalności lokacyjnej w części alokowanej do tej grupy produktów oraz wolniejszy niż w przypadku przychodów wzrost kosztów zarówno działalności ubezpieczeniowej, jaki i odszkodowań i świadczeń. 

Rynek ubezpieczeń na życie - składka przypisana brutto vs wynik techniczny (w mln zł)

Składka przypisana brutto vs wynik techniczny 1 stycznia - 30 września 2018 1 stycznia - 30 września 2019
PZU Życie Rynek Rynek bez PZU Życie PZU Życie Rynek Rynek bez PZU Życie
Składka przypisana 6 197 16 409 10 212 6 351 15 898 9 548
Wynik techniczny 1 267 2 407 1 139 1 334 2 542 1 208
Rentowność 20,4% 14,7% 11,4% 21,0% 16,0% 13,0%

Źródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2019, Rynek ubezpieczeń 3/2018, dane PZU Życie

W tym samym okresie zakłady ubezpieczeń na życie wypracowały wynik netto na poziomie 2 061 mln zł, co stanowiło wzrost r/r o 97 mln zł, tj. 4,9%. Poprawa wyniku to efekt lepszych niż w analogicznym okresie 2018 roku wyników technicznych opisanych powyżej przy jednocześnie negatywnym wpływie gorszych wyników inwestycyjnych ubezpieczycieli w zakresie lokat wolnych środków zakładów. 

Wartość lokat zakładów ubezpieczeń na życie na koniec III kwartału 2019 roku wyniosła 39 918 mln zł, co oznacza wzrost o 0,7% w porównaniu do końca 2018 roku. Natomiast wysoki poziom wykupów przy jednoczesnym spadku poziomu wpłat środków do funduszy przez klientów przyczyniły się do zmniejszenia aktywów netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający (o 3,3% do poziomu 49 231 mln zł). 

Działalność PZU Życie 

W ramach Grupy PZU działalnością na polskim rynku ubezpieczeń na życie zajmuje się PZU Życie. PZU Życie oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów na życie, które do celów zarządczych raportowane i analizowane są w podziale na trzy segmenty: ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane, ubezpieczenia indywidualne oraz kontrakty inwestycyjne. 

W ciągu 3 kwartałów 2019 roku PZU Życie zebrał 39,9% składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń na życie, co oznacza dalszy wzrost w stosunku do ubiegłorocznego udziału w rynku (+2,2 p.p.). Przyczyną wzrostu udziału PZU Życie jest wyższy niż przed rokiem poziom składki przypisanej płatnej jednorazowo (zarówno wśród ubezpieczeń ochronnych jak i inwestycyjnych) przy spadku poziomu średnio pozostałych uczestników rynku (w grupie ubezpieczeń na życie, związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). 

Jednocześnie PZU Życie wciąż pozostawał zdecydowanym liderem w segmencie składki płaconej okresowo. W trakcie 3 kwartałów 2019 roku pozyskał 45,9% tego rodzaju składek firm ubezpieczeniowych, co oznacza niewielki spadek udziału w tym segmencie rynku w stosunku do ubiegłego roku (o 0,1 p.p.). Dynamika rok do roku składki przypisanej brutto PZU Życie w tym segmencie wyniosła 1,3%, a jednocześnie łącznie pozostałym uczestnikom rynku udało się uzyskać dynamikę na poziomie 1,7% (szczególnie silne wzrosty TUnŻ WARTA S.A.). Jednym z głównych czynników był dynamiczny rozwój portfela ubezpieczeń zdrowotnych oraz indywidualnych ochronnych. PZU Życie posiadał w swoim portfelu już ponad 2,1 mln tego rodzaju polis. Udział PZU wyłącznie w segmencie ubezpieczeń na życie (grupa I) dla składki opłacanej okresowo po III kwartale 2019 roku wyniósł 62,4% mierząc składką przypisaną brutto oraz 67,3% mierząc liczbą czynnych umów. Natomiast względem sposobu zawarcia umowy udział PZU wyłącznie w segmencie ubezpieczeń na życie (grupa I) kształtował się na poziomie – 66,5% dla umów zawartych w formie grupowej oraz 39,6% dla umów indywidualnych (mierząc składką przypisaną brutto). 

Zakłady ubezpieczeń na życie - udział w okresowej składce przypisanej brutto za 3 kwartały 2019 roku (w %)

Wynik techniczny PZU Życie stanowił ponad połowę wyniku uzyskiwanego przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeń na życie. Świadczy to o wysokiej rentowności oferowanych produktów. Marża wyniku technicznego PZU Życie na składce przypisanej brutto ponad 1,6-krotnie przekraczała marżę uzyskiwaną łącznie przez resztę towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie (21,0% wobec 13,0%).

Oferta produktowa 

PZU Życie jako powszechny i największy ubezpieczyciel na polskim rynku, konsekwentnie poszerza swoją ofertę produktową o nowe produkty lub zmodyfikowane już istniejące, aby móc chronić klienta na każdym etapie jego życia. Zmiany w ofercie produktowej mają na celu przyciągnięcie nowych klientów i zwiększenie ochrony dla będących już w portfelu wraz z budową ich lojalności oraz poprawą satysfakcji. Wykorzystując unikalną w branży synergię kompetencji Grupy PZU (ubezpieczyciela, operatora medycznego, zarządzającego inwestycjami), spółka może kompleksowo zadbać o życie, zdrowie i oszczędności klientów, zapewniając im jak najszersze wsparcie. 

Równocześnie zmiany w ofercie uwzględniają zmieniające się wymagania regulatora oraz rosnącą ustawową ochronę konsumenta. PZU Życie prezentuje postawę customer-oriented, projektując ofertę i proces obsługi klienta tak, aby ten czuł się w pełni zaopiekowany i usatysfakcjonowany. Warto podkreślić, że wprowadzane zmiany dotyczą nie tylko samego produktu, ale również unowocześnienia i uproszczenia sposobu oferowania i zawierania ubezpieczeń, a także umożliwienia klientowi skorzystania z wielu różnych sposobów kontaktu z zakładem ubezpieczeń (np. w oddziale, poprzez telefon, mail, konto klienta, osobę prowadzącą techniczną obsługę ubezpieczenia w zakładzie pracy, czy za pośrednictwem pośrednika ubezpieczeniowego, zarówno wyłącznego jak i zewnętrznego). 

Największe zmiany produktowe w 2019 roku

W ramach ubezpieczeń grupowych i zdrowotnych w 2019 roku PZU Życie wprowadził następujące główne zmiany:

 • wdrożenie funkcjonalności umożliwiających automatyczne przeprowadzenie procesu zawarcia ubezpieczenia w produkcie ochronno-zdrowotnym PZU Ochrona i Zdrowie (marzec 2019). Dzięki wdrożeniu sprzedawca może przygotować ofertę u klienta, sporządzić wniosek i zebrać dane osób ubezpieczonych (deklaracje przystąpienia). Zdecydowana większość procesu realizowana jest już elektronicznie, nie jest on ograniczony czasem pracy zespołów wsparcia. Dzięki wdrożeniu sprzedawca może zrealizować cały proces podczas jednego spotkania z klientem oraz może prowadzić obsługę elektronicznie, drukując tylko ostateczne wersje dokumentów;
 • przeprowadzono pilotażową sprzedaży produktu PZU Z Myślą o Życiu i Zdrowiu (od maja 2019, planowane rozpoczęcie sprzedaży w całej Polsce: marzec 2020), skierowanego do firm zatrudniających do 4 pracowników. To nowość, na którą czekali agenci i klienci – każdy pracownik może wybrać inny wariant ubezpieczenia, a jego zawarcie przebiega zdalnie. PZU Życie może ubezpieczyć już jednego pracownika – również wtedy, gdy sam pracodawca nie zdecyduje się na ochronę. Produkt jest bardzo elastyczny. Mogą do niego przystąpić osoby w wieku od 18 do 65 lat. Klient ma do wyboru aż 6 wariantów ubezpieczenia, które różnią się zakresem i wysokością świadczeń. Dodatkowo, każdy wariant można rozszerzyć o prywatną opiekę medyczną a ochronę zdrowotną rozszerzyć na niepełnoletnie dzieci. Zakresy ubezpieczenia zostały przygotowane tak, aby odpowiadały na różne potrzeby – w zależności od etapu życia klienta. Dzięki temu np. klient, który nie planuje jeszcze zakładania rodziny, nie płaci za ryzyka takie jak urodzenie dziecka czy choroba małżonka. Ubezpieczony nie ma obowiązku wypełniać ankiety medycznej, a najniższa składka to 45 zł miesięcznie. Ofertowanie może przebiegać na dwa sposoby: standardowy (na formularzach papierowych) oraz zdalny (poprzez portal mojePZU). Dzięki mojePZU sprzedawca ma możliwość zawierania umowy na odległość, bez konieczności spotkania z klientem. Jest to nie tylko duże udogodnienie dla klienta, ale także oszczędność czasu sprzedawcy – klient otrzymuje ofertę i komplet dokumentów drogą mailową i jest prowadzony przez system „krok po kroku” w celu samodzielnego zawarcia polisy. Dodatkowo klient może samodzielnie opłacić składkę za ubezpieczenie bezpośrednio w mojePZU;
 • rozpoczęcie pilotażowej sprzedaży dwóch nowych zakresów ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S dla klienta korporacyjnego (czerwiec 2019) – pierwszy zakres jest sprofilowany pod możliwość szczegółowego przeglądu stanu zdrowia tarczycy, wątroby, serca, naczyń tętniczych i nerek. Drugi zakres umożliwia wykonywanie badań pod kątem najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet i mężczyzn. W procesie przygotowania nowych zakresów szczególny nacisk został położony na:
  • analizę wyników badań marketingowych: uwzględnienie profilaktyki chorób, których najbardziej boją się klienci,
  • wzbogacenie zakresu świadczeń o te najczęściej uwzględniane w ofertach niestandardowych,
  • zwiększenie przewagi rynkowej poprzez dodawanie nowych usług medycznych,
  • pozostawienie cen na atrakcyjnym poziomie.
 • w ramach produktu PZU Ochrona i Zdrowie od lipca 2019 roku wdrożono możliwość sprzedaży produktów składających się wyłącznie z części ochronnej (PZU Życie pod Ochroną) albo tylko z części zdrowotnej (PZU Zdrowie pod Ochroną). Ubezpieczenie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 3 pracowników. Do oferty mogą przystąpić małżonkowie albo partnerzy życiowi lub pełnoletnie dzieci ubezpieczonego podstawowego (pracownika/właściciela firmy).

PZU Życie pod Ochroną zapewnia wsparcie dla bliskich usługi medyczne m.in. w razie następstw nieszczęśliwego wypadku oraz wystąpienia ciężkiej choroby. Każdy pracownik może też indywidualnie rozszerzyć ubezpieczenie o wsparcie finansowe w razie problemów zdrowotnych dziecka, o dofinansowanie do zakupu leków na receptę i dodatkowe wsparcie finansowe w razie następstw wypadków w życiu codziennym.

PZU Zdrowie pod Ochroną oferuje m.in. dostęp do lekarzy i badań w 620 miastach w Polsce. Każdy pracownik może też indywidualnie rozszerzyć ubezpieczenie o dofinansowanie do zakupu leków na receptę i opiekę medyczną dla bliskich. Wprowadzenie możliwości sprzedaży produktów tylko ochronnych lub tylko zdrowotnych umożliwia Agentowi jeszcze lepsze dopasowanie oferty do potrzeb Ubezpieczającego;

 • w styczniu 2020 rozpoczęto pilotażową sprzedaż oferty PZU Ochrona dla Rolników, skierowanej do osób fizycznych, które posiadają gospodarstwo rolne lub są jego współwłaścicielami. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęci również ich małżonkowie lub partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci. Produkt „PZU Ochrona dla Rolników” powstał na podstawie umów ubezpieczenia grupowego P Plus. Zaletą oferty są wysokie świadczenia z tytułu dodatków wypadkowych oraz nowe świadczenie, kierowane wyłącznie do tej grupy Klientów – śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy rolniczej. Jest to nowość na rynku, opracowana w celu spełnienia oczekiwań Klientów należących do tego segmentu rynku. Każdy klient może wybrać ofertę spośród dostępnych czterech wariantów oferty;
 • w styczniu 2020 roku wprowadzono nowe dodatki do oferty grupowego ubezpieczenia P Plus. Do sprzedaży trafiły 3 nowe ubezpieczenia dodatkowe, przygotowane z myślą o ochronie dzieci:
  • uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
  • leczenie szpitalne dziecka spowodowane wypadkiem albo chorobą,
  • wystąpienie ciężkiej choroby dziecka (26 jednostek chorobowych),

każde z tych ubezpieczeń można rozszerzyć o usługi medyczne. W ich ramach zapewnione są m.in. konsultacje lekarzy specjalistów i rehabilitacja.

 • w styczniu 2020 roku wprowadzono nowy dodatek w ofercie PZU Ochrona i Zdrowie, PZU Życie pod Ochroną „Ochrona dla Dziecka”, który składa się z trzech ryzyk dodatkowych: ciężkiej choroby dziecka, leczenia szpitalnego dziecka i uszczerbku na zdrowiu dziecka. Ochroną objęte są dzieci do 18 roku życia Dodatek jest dwuwariantowy, różnicowany wysokością sumy ubezpieczenia. Wysokość składki jest niezależna od liczby dzieci ubezpieczonego. 

W ramach ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych PZU Życie wprowadził następujące zmiany:

 • rozpoczęcie sprzedaży dodatkowego ubezpieczenia PZU Na Wypadek. To pierwsze ubezpieczenie w tej linii produktowej, które zapewnia zarówno świadczenia pieniężne, jak i usługi medyczne, takie jak rehabilitacja ambulatoryjna i konsultacje lekarskie. Ochrona obejmuje trwałe uszkodzenia ciała i złamania kości, które są następstwem nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie jest komplementarne do dodatkowego ubezpieczenia na wypadek urazu ortopedycznego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – usługi medyczne;
 • podniesienie limitu wieku wstępu w czterech ubezpieczeniach dodatkowych. Rozszerza to grupę docelową tych ubezpieczeń o najstarszych klientów ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych. Zmiana dotyczy dodatkowych ubezpieczeń:
  • na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem NW Plus,
  • na wypadek leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku,
  • z Kartą apteczną,
  • Asystent w czasie utraty zdrowia;
 • po zakończeniu oferty pilotażowej, rozpoczęto sprzedaż docelowego rozwiązania Programu Ubezpieczeniowego Kontynuacja dla Ciebie. Oferta skierowana jest do osób odchodzących z grupowego ubezpieczenia typ P Plus, grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P albo grupowego ubezpieczenia na życie typ P i posiadających prawo do indywidulanej kontynuacji ubezpieczenia grupowego. Do oferty może przystąpić osoba fizyczna, która w dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie ukończyła 50 roku życia. Klienci mogą dokonać wyboru ochrony ubezpieczeniowej, adekwatnej do ich potrzeb spośród wariantów dostępnych dla danego prawa do kontynuacji. Łącznie funkcjonuje 6 wariantów z różnymi sumami ubezpieczenia, w zależności od typu kontynuacji. 

W ramach indywidualnych ubezpieczeń o charakterze ochronnym PZU Życie wdrożył w Sieci Oddziałów PZU i Sieci Agencyjnej nowe ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie na życie PZU Wsparcie Najbliższych. Wraz z umową podstawową wdrożonych zostało 5 umów dodatkowych:
  • ubezpieczenie na wypadek nowotworu i innych ciężkich chorób,
  • ubezpieczenie następstw ciężkich chorób,
  • ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych,
  • ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
  • ubezpieczenie na wypadek złamania kości spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem;
 • terminowe ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Każdego Dnia; ubezpieczenie posagowe PZU Na Dobry Początek. Wraz z umową podstawową wdrożono również dodatkowe ubezpieczenie rentowe.

PZU Życie aktywnie współpracował z 4 bankami, w tym rozwijał kooperację z bankami z Grupy PZU, kontynuując wdrożenie kompleksowej oferty z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnej tych banków. Współpraca z Pekao oraz Alior Bank pozwala PZU Życie sukcesywnie rozszerzać ofertę i skalę sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami bankowymi. W pierwszym kwartale 2019 roku została uruchomiona sprzedaż ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych Banku Pekao.

W ramach indywidualnych ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym PZU Życie przeprowadził kolejne subskrypcje ubezpieczenia strukturyzowanego Świat Zysków (11 subskrypcji w całym 2019 roku). W ramach poszczególnych subskrypcji oferowane były zróżnicowane strategie inwestycyjne. PZU Życie dokonał następujących zmian w ofercie produktowej w kanale bancassurance:

 • wdrożenie do sprzedaży przez Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Platinum (produkt unit-linked ze składką jednorazową);
 • wdrożenie promocji na opłatach dla klienta w produktach unit-linked sprzedawanych przez Bank Millennium, Bank Pekao oraz Alior Bank.   

W pozostałych inicjatywach PZU Życie niezmiennie stawia na jeszcze lepsze zrozumienie potrzeb klienta i budowanie z nim długoterminowych relacji. Chce szybko reagować na zmiany w otoczeniu dopracowaną ofertą oraz jasnymi przekazami komunikacyjnymi poprzez:

 • tworzenie modeli predykcyjnych odejść klientów oraz szybkie i skuteczne reagowanie na symptomy niezadowolenia klienta;
 • rozwój programu lojalnościowego;
 • prosty i przejrzysty układ i opis produktów na nowej stronie www.pzu.pl.

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność sektora ubezpieczeń na życie w 2020 roku

  Do głównych czynników ryzyka na rynku ubezpieczeń na życie w 2020 roku należą:
 • perspektywa wyższej inflacji i wzrostu gospodarczego sprzyjająca wzrostowi rentowności obligacji skarbowych, co długookresowo jest korzystne dla Grupy PZU, choć krótkoterminowo może wpłynąć niekorzystnie na dochody z lokat;
 • słabsza koniunktura na rynkach kapitałowych skutkująca obniżeniem atrakcyjności produktów, w szczególności UFK;
 • zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo oraz wynikające z tego zmiany dotychczasowego poziomu śmiertelności, dzietności i zachorowalności, szczególnie na choroby cywilizacyjne;
 • stała presja na cenę w ubezpieczeniach grupowych oraz walka o właścicielstwo klienta (w tym jego danych) skutkująca obniżaniem marż dla ubezpieczyciela i jakości oferowanego produktu oraz tworzeniem barier wejścia i wyjścia dla klientów u pośredników niezależnych;
 • zmiany trendów i zachowań klientów w kierunku indywidualizacji oferty i elektronicznego, szybkiego oraz bez-papierowego sposobu zawierania i obsługi ubezpieczeń, co wymusza na zakładach ubezpieczeń konieczność szybkiego dostosowywania się do oczekiwań;
 • dostępność personelu medycznego;
 • pojawienie się nowych konkurentów i rozwiązań, m.in. operatorów dużych baz klientów lub tzw. insurtech;
 • dalszy rozwój nowego systemu zabezpieczenia emerytalnego (Pracownicze Plany Kapitałowe) i jego wpływ na dotychczas funkcjonujące produkty III filaru emerytalnego;
 • perspektywa interwencji organu nadzoru w segmencie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.