zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Rynek akcji i obligacji

Raport Roczny 2019 > Rynek akcji i obligacji
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Narzędzia strony:

2019 rok był udanym okresem dla globalnych rynków finansowych. Indeks MSCI ACWI - All Country World Index – (zawierający akcje z 49 różnych krajów, z których 23 klasyfikowane są jako rynki rozwinięte, a pozostałe 26 krajów uznawane są za rynki wschodzące) urósł o 24,0% r/r, tj. na poziomie zbliżonym do bardzo dobrego roku 2017, w którym mocne wzrosty panowały na niemalże wszystkich klasach aktywów. Odzwierciedleniem tego trendu była sytuacja na głównych parkietach w USA, Londynie, Frankfurcie czy Paryżu, gdzie główne indeksy odnotowały ponad 25% wzrostu r/r. Dobrych nastrojów i apetytu na ryzyko nie były w stanie zmienić nawet takie wydarzenia jak przedłużająca się wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami, czy kryzys gospodarczy w Argentynie.

MSCI ACWI ($) 2017-2019

Źródło: www.infostrefa.com, www.infostrefa.comwww.msci.com

Jeszcze w 2018 roku, najważniejsze dla globalnej gospodarki banki centralne podejmowały próby normalizacji polityki pieniężnej. Amerykański bank centralny (FED) podniósł stopy procentowe aż 4-krotnie, zapowiadając przy tym dwie kolejne podwyżki w 2019 roku i utrzymując operację quantitive tightenning, tj. zmniejszania bilansu poprzez ograniczenie reinwestycji zapadających obligacji.

Ta strategia w marcu 2019 roku istotnie się zmieniła, kiedy to FED wycofał się z dalszego podnoszenia stóp procentowych, a w lipcu 2019 roku doszło do powrotu do redukcji stóp (w całym 2019 roku miały miejsce trzy obniżki po 25 p.b.). W październiku 2019 roku doszło również do wznowienia programu quantitive easing skutkującego powrotem do wzrostu bilansu rezerwy USA.

Stopa funduszy federalnych w USA (górny limit)

Źródło: https://fred.stlouisfed.org/

Złagodzenie polityki nastąpiło także w działaniach EBC. Na początku czerwca 2019 roku Rada Prezesów EBC ogłosiła, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020. Zaledwie kilka tygodni później Prezes EBC zapowiedział możliwość dalszego obniżania stóp procentowych i wznowienia operacji quantitive easing „QE”, co wydarzyło się już we wrześniu 2019 roku.

Działania banków centralnych w 2019 roku sprzyjały notowaniom S&P500. Na koniec 2019 roku S&P500 urósł o 29,6% SYTUACJA NA RYNKACH FINANSOWYCH.

Indeks WIG20 na tle indeksów rynków MSCI EM i DM oraz S&P500

Źródło: www.infostrefa.com, www.infostrefa.comwww.msci.com 

Dobra sytuacja na rynkach w USA i Europie przełożyła się także na wzrosty na rynkach wschodzących. Indeks MSCI w 2019 roku wzrósł o 15,4% r/r, prezentując tym samym relatywnie wyższą siłę od indeksu największych spółek warszawskiej giełdy papierów wartościowych WIG20.

MSCI rynki wschodzące / WIG20 

Źródło: www.infostrefa.com, www.infostrefa.comwww.msci.com

Indeks WIG w 2019 roku zyskał 0,3% r/r, a WIG20 stracił 5,6% r/r. Słabość lokalnych indeksów była związana m.in. ze zamianami portfelowymi OFE (w związku z przekształceniami w systemie emerytalnym) oraz rosnącymi problemami sektora bankowego z kredytami frankowymi. Negatywnie wpłynęły również rewizje indeksu MSCI rynków wschodzących, które w 2019 roku były dokonywane aż trzykrotnie – w maju, sierpniu i listopadzie.

Wszystkie zmiany skutkowały spadkiem udziału polskich akcji w tym indeksie, głównie na rzecz Arabii Saudyjskiej i Chin. Według szacunków analityków dodatkowa podaż mogła sięgnąć nawet kilku mld zł.

Działania głównych banków centralnych uwidoczniły zjawisko ujemnych stóp procentowych globalnego długu, który w III kwartale 2019 roku przekroczył rekordową wartość 17 bln dolarów. Do pogłębiania się tego zjawiska przyczyniły się napięcia pomiędzy USA i Chinami oraz groźba „twardego” Brexitu. Na koniec 2019 roku wartość papierów dłużnych z ujemnymi rentownościami wyniosła 13,2 bln dolarów.

Wartość papierów dłużnych o ujemnych rentownościach (mln $)

Źródło: Bloomberg – Barclays negative yielding index

W 2019 roku spadły rentowności średnioterminowych i długoterminowych obligacji skarbowych. Zachowanie rentowności polskich 10-latek w dużej mierze odwzorowywało zmiany rentowności 10-letnich obligacji na rynkach bazowych. Jednocześnie, w ciągu całego roku, doszło do zacieśnienia spreadu w stosunku do niemieckich 10-latek o 26 p.b., czemu sprzyjały dobre „fundamenty” polskiej gospodarki na tle gospodarek europejskich. W całym 2019 roku rentowności 10-letnich obligacji skarbowych spadły o 78 p.b. z poziomu 2,85% do 2,07%. Rentowności papierów 5-letnich spadły o 48 p.b. osiągając na koniec roku poziom 1,81%, natomiast rentowność 2-letnich obligacji skarbowych wzrosły w ciągu roku o 16 p.b. do 1,50%. Rentowność polskich dłużnych skarbowych papierów wartościowych o rocznym terminie zapadalności wzrosła o 7 p.b. osiągając na koniec roku poziom 0,98%. SYTUACJA NA RYNKACH FINANSOWYCH

WIG / Obligacje Skarbu Państwa (10-letnie)


Źródło: www.infostrefa.com, www.stooq.com