zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów

Raport Roczny 2019 > Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Korupcja i polityka prezentowa - „nie tolerujemy korupcji. W ramach realizacji zadań biznesowych oraz współpracy z partnerami biznesowymi działamy etycznie i zgodnie z prawem. W Grupie PZU obowiązują ściśle określone zasady przyjmowania i wręczania prezentów. Nie przekazujemy niedozwolonych prezentów kontrahentom, ich pracownikom, pełnomocnikom lub innym osobom trzecim. Nie obiecujemy też i nie oczekujemy takich prezentów ani ich nie przyjmujemy. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy rodzaj i zakres tych prezentów wpływa na podejmowanie działań i decyzje odbiorcy. Niedopuszczalne jest również wykorzystywanie osób trzecich do ominięcia tej zasady.”
„Świadomość i przestrzeganie standardów postępowania, w szczególności w obszarze etyki biznesu i compliance, stanowią jeden z filarów jakości działalności Grupy PZU. Wdrożone normy etyczne czy procesy zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem konfliktu interesów i ryzykiem korupcji wyznaczają kierunki dla sposobu prowadzenia działalności na poziomie systemowym i wspierają bieżącą praktykę z korzyścią dla kondycji rynku finansowego i klientów.”
Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance PZU i PZU Życie 

Polityki Grupy PZU [UoR]

W Grupie PZU nie ma i nie będzie przyzwolenia na jakąkolwiek formę korupcji. Rozwiązania wdrożone w organizacji definiują sposób zarządzania ryzykiem korupcji, włączając identyfikację tego ryzyka, a także jego ograniczanie i monitoring.

W spółkach Grupy obowiązują rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie korupcji, w tym m.in. zasady przyjmowania i wręczania prezentów, zasady zarządzania konfliktem interesów, zasady etyki obowiązujące członków organów statutowych. W zależności od podmiotu są one uwzględnione w kilku przyjętych i wdrożonych dokumentach dotyczących m.in. przeciwdziałania korupcji, zgłaszania nieakceptowanych zachowań (whistleblowing), zarządzania konfliktami interesów, dokonywania zakupów. Zagadnienia te są także prezentowane w wewnętrznych szkoleniach w spółce. Prezenty i rozrywka, wyłącznie o małej wartości, mogą być oferowane lub przyjmowane w toku zwyczajnych praktyk biznesowych. W żadnych okolicznościach nie wolno oferować lub przyjmować pieniędzy bądź ich ekwiwalentu. Wręczanie i przyjmowanie prezentów nie może być tak częste czy nadmierne lub hojne, by stanowiło faktyczne lub postrzegane ryzyko korupcji czy naruszało lokalne przepisy ustawowe lub wykonawcze. 

DOBRA PRAKTYKA

Uznając korupcję za jeden z najpoważniejszych czynników zagrażających zasadom demokracji i gospodarki rynkowej, OECD podjęła działania zmierzające do walki z tym zjawiskiem. Polska od wielu lat jest członkiem OECD, w ramach której zostały wypracowane postanowienia Konwencji w sprawie zwalczania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych.

Podstawowym dokumentem w polityce antykorupcyjnej są „Dobre praktyki Grupy PZU”, które wprost wskazują na brak tolerancji dla jakichkolwiek zachowań korupcyjnych. Zapisy tego dokumentu obligują każdego pracownika do działania zgodnie z prawem i zdefiniowanymi normami etycznymi. Dobre praktyki zostały wdrożone we wszystkich podmiotach Grupy PZU, a także Grupy Alior Bank oraz Grupy Pekao, w których funkcjonują odrębne regulacje w tym zakresie.

W PZU wdrożono również rozwiązania obligujące do identyfikacji i oceny ryzyka korupcji w ramach bieżącego zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Ocena ryzyka korupcji za 2019 rok potwierdza, że rozwiązania systemowe funkcjonują prawidłowo oraz że zostały podjęte z należytą starannością działania mające na celu zarządzanie tym ryzykiem. W 2019 roku wyniki przeprowadzonego pomiaru efektywności systemu kontroli wewnętrznej kształtowały się na stabilnym poziomie, co pozwala przyjąć, że w PZU utrzymują się dogodne warunki, które mogą pozwolić na wykrycie zagrożeń korupcyjnych.

W PZU, PZU Życie oraz Tower Inwestycje obowiązuje Program antykorupcyjny, który ma na celu ograniczenie ryzyka korupcji. Program wskazuje przykłady czynników korupcji i podział odpowiedzialności w celu efektywnego kontrolowania ryzyka w firmie. Zidentyfikowano w nim obszary biznesowe, w których ryzyko korupcji jest potencjalnie najwyższe, przybliżono także symptomy zachowania i postępowania pracowników, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenie korupcyjne w danym obszarze. Program wprowadza również obowiązek okresowej, corocznej oceny ryzyka korupcji w PZU – jej elementami są m.in. ankiety samooceny ryzyka korupcji przeprowadzane wśród pracowników, zarejestrowane zgłoszenia o nieprawidłowościach z różnych obszarów, wyniki kontroli wewnętrznych oraz raporty organizacji pozarządowych zajmujących się problemem korupcji. W 2019 roku prowadzono dalsze prace nad kształtowaniem rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem korupcji w PZU. Wzmacniano przekaz istotności zarządzania ryzykiem korupcji, zgodnie z przyjętą strategią i Programem antykorupcyjnym. W celu efektywnego kontrolowania ryzyka korupcji prowadzono zintensyfikowane działania edukacyjne dla pracowników (szkolenia, publikacje, bieżące konsultacje). W pozostałych podmiotach Grupy PZU analiza lub ocena potencjalnego ryzyka korupcji dokonywana jest w ramach analizy zgłoszeń lub zapytań związanych z konfliktem interesów bądź przyjmowaniem/wręczaniem prezentów.

W całej Grupie PZU w 2019 roku zidentyfikowano łącznie 260 przypadków korupcji i oszustów, o 55 przypadków więcej niż w roku 2018. W obydwu latach 76% przypadków dotyczyło Grupy Alior Bank (140 w 2018 roku i 198 w 2019 roku). W PZU i PZU Życie nie miały miejsca przypadki korupcji i oszustw.

Po wdrożeniu Programu antykorupcyjnego każdy pracownik PZU i PZU Życie został zobowiązany do zapoznania się z nim i stosowania jego postanowień oraz złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.

Kwestie etyczne są elementem szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników. W 2019 roku ponownie odbyło się wydarzenie Compliance Week. Jest to autorski projekt pracowników Biura Compliance. Celem wydarzenia jest krzewienie wiedzy o zasadach compliance, nowościach w prawie oraz aktualnych i nachodzących wyzwaniach regulacyjnych w kraju i na świecie. Wszystkie działania ukierunkowane są na wzmacnianie kultury compliance w Grupie PZU. Dodatkowo wydarzenie to zostało nagrodzone w kategorii „Pomysł Compliance Roku” w ogólnopolskim konkursie Compliance Awards 2019.

W PZU wdrożono funkcjonalność w wewnętrznym systemie kadrowym umożliwiającą zbieranie oświadczeń pracowników PZU i PZU Życie o zapoznaniu się z Programem antykorupcyjnym, jego przestrzeganiu i związanych z korupcją sankcjach prawnych. 10 033 osoby złożyło oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu do zasad Programu antykorupcyjnego.

Uzupełnieniem działań są szkolenia antykorupcyjne oraz kampanie realizowane w kanałach komunikacji korporacyjnej uwrażliwiające pracowników na ryzyko korupcji. W 2019 roku zrealizowano nowe szkolenie e-learningowe dotyczące Programu antykorupcyjnego. W PZU i PZU Życie 10 613 pracowników ukończyło szkolenie. W PZU i podmiotach Grupy Kapitałowej PZU z wyłączeniem Armatury Kraków i Arm Property obowiązują zasady zarządzania konfliktem interesów. Każda sytuacja potencjalnego konfliktu interesów, która mogłaby utrudnić skuteczne i obiektywne wykonywanie pracy na rzecz Grupy PZU, powinna zostać zgłoszona przez pracownika do przełożonego oraz jednostki ds. zgodności podmiotu Grupy PZU. Wprowadzone w Grupie Kapitałowej PZU Zasady zarządzania konfliktem interesów zapewniają profesjonalne, rzetelne i uczciwe traktowanie wszystkich klientów i osób powiązanych ze spółką w przypadkach konfliktu interesów.

Osoba, która stwierdzi, że w wyniku wykonywania przez nią zadań doszło lub może dojść do konfliktu interesów, zobligowana jest do podjęcia działań zmierzających do jego eliminacji i do zgłoszenia konfliktu interesów zgodnie z przyjętym trybem. Formularz zgłoszenia trafia do przełożonych oraz do jednostki ds. zgodności w podmiocie Grupy PZU, która analizuje zgłoszenie.

W PZU i PZU Życie obowiązują „Zasady zarządzania konfliktem interesów w PZU oraz PZU Życie”. Regulacja ta ma na celu zapewnienie profesjonalnego, rzetelnego i uczciwego traktowania wszystkich klientów i osób powiązanych ze spółką w przypadku konfliktu interesów.

Osoba powiązana z PZU (pracownik, agent PZU), która stwierdziła, że w wyniku wykonywania przez nią zadań doszło lub może dojść do konfliktu interesów, zobligowana jest do podjęcia działań zmierzających do jego wyeliminowania i do zgłoszenia konfliktu interesów zgodnie z przyjętym trybem. Formularz zgłoszenia trafia do przełożonych, ale również do Biura Compliance, które analizuje zgłoszenie. Dokładna analiza każdego przypadku konfliktu interesów jest kolejnym wymiarem praktycznego działania w omawianym obszarze.

Przeprowadzono liczne szkolenia mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów, przeprowadzono dedykowany przegląd obszarowy w zakresie ryzyka konfliktu interesów. Opracowano także nowe szkolenie e-learningowe z zakresu compliance, które z początkiem 2020 roku zostało udostępnione wszystkim pracownikom PZU i PZU Życie w ramach platformy edukacyjnej.