zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

16. Pozostałe przychody operacyjne

Raport Roczny 2019 > 16. Pozostałe przychody operacyjne
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Pozostałe przychody operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług przez spółki nieubezpieczeniowe 568 589
Przychody z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 217 199
Rozwiązanie rezerw1 306 540
Zwrot kosztów dochodzenia roszczeń 46 41
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 66 44
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych - 24
Otrzymane odszkodowania 23 15
Odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji biernej 34 27
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 11 51
Pozostałe 221 163
Pozostałe przychody operacyjne, razem 1 492 1 693

1 W tym 289 mln zł rozwiązania przez banki rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia (w 2018 roku: 477 mln zł).