zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty skonsolidowany wynik finansowy

Raport Roczny 2019 > Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty skonsolidowany wynik finansowy
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

W 2019 roku Grupa PZU wypracowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 3 295 mln zł wobec 3 213 mln zł w roku poprzednim, co przełożyło się na wzrost o 2,6% r/r. Grupa PZU uzyskała wynik brutto w wysokości 7 080 mln zł wobec 7 086 mln zł w poprzednim roku (spadek o 0,1%). Zysk netto osiągnął poziom 5 185 mln zł i był niższy o 183 mln zł od wyniku z 2018 roku. Zysk z działalności operacyjnej za 2019 rok wyniósł 7 084 mln zł i był niższy o 3 mln zł w stosunku do wyniku za 2018 rok.

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wynik netto spadł o 1,5% względem ubiegłego roku.

Zysk z działalności operacyjnej kształtowany był w szczególności przez:

 • rekordową składkę przypisaną brutto na poziomie 24 191 mln zł, w tym dynamiczny wzrost sprzedaży w spółkach zagranicznych, w ubezpieczeniach na życie w Polsce rosnący poziom składki produktów ochronnych oferowanych w kanałach własnych oraz w kanale bancassurance, rozwój produktów inwestycyjnych w kanale bancassurance oraz portfela grupowych produktów zdrowotnych. W ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wyższa składka w grupie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w tym ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych;
 • wyższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych, między innymi ze względu na lepszą koniunkturę na GPW; 
 • spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych – efekt wzrostu szkodowości w grupie ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych wskutek wystąpienia ponadnormatywnej liczby szkód powodowanych przez zjawiska atmosferyczne;
 • wyższy wynik na ubezpieczeniach w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, w tym poprawa rentowności w grupie ubezpieczeń OC komunikacyjnych;
 • wyższy wynik na ubezpieczeniach indywidualnych w efekcie rosnącego portfela wysokomarżowych ubezpieczeń ochronnych zarówno z kanałów własnych jak i bankowych;
 • spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych przy rosnącym portfelu ubezpieczeń zdrowotnych w efekcie wzrostu szkodowości części ryzyk w grupowym portfelu ochronnym oraz wyższych kosztów działalności;
 • wzrost rentowności w spółkach zagranicznych w związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży i znacznie wyższymi dochodami z działalności inwestycyjnej;
 • niższe wyniki w segmencie działalności bankowej m.in. w związku ze wzrostem składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz negatywnym wpływem wyroku TSUE w sprawie kredytów konsumenckich. 

W ramach poszczególnych pozycji wyniku operacyjnego Grupa PZU odnotowała: 

 • wzrost składki przypisanej brutto o 3,1% do poziomu 24 191 mln zł. Wzrost dotyczył głównie ubezpieczeń inwestycyjnych i ochronnych sprzedawanych we współpracy z bankami, rozwoju sprzedaży w spółkach zagranicznych oraz wyższej sprzedaży w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych w tym pozyskania w IV kwartale 2019 roku z rynku umowy o wysokiej wartości jednostkowej w ramach reasekuracji czynnej. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 23 090 mln zł i była o 3,3% wyższa niż w 2018 roku;
 • wzrost dochodów z działalności lokacyjnej po uwzględnieniu kosztów odsetkowych. W 2019 roku oraz 2018 roku wyniosły one odpowiednio 9 211 mln zł oraz  7 849 mln zł. Wzrosły zarówno dochody z lokat wygenerowane na działalności bankowej jak  i z wyłączeniem działalności bankowej. W ramach działalności bankowej wzrost wyniku spowodowany był  w szczególności rozwojem sprzedaży produktów kredytowych zarówno w Banku Pekao jak i Alior Bank, m.in. dzięki korzystnej koniunkturze gospodarczej, oraz niskim poziomom stóp procentowych częściowo zniwelowane negatywnym wpływem wyroku TSUE. Dochody  z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem działalności bankowej, wzrosły głównie w efekcie lepszego wyniku osiągniętego na notowanych instrumentach kapitałowych. Przyczyniła się do tego poprawa koniunktury na GPW; indeks WIG wzrósł o 0,3% w 2019 roku, podczas gdy  w analogicznym okresie roku ubiegłego zanotował spadek  o 9,5%. Korzystna koniunktura na GPW przełożyła się również m.in. na wyniki z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych, które pozostają bez wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU, ponieważ są równoważone przez wzrost rezerw w ramach poziomu odszkodowań i wypłaconych świadczeń;
 • wyższy poziom odszkodowań i wypłaconych świadczeń. Ukształtowały się one na poziomie 15 695 mln zł, co oznacza, że wzrosły o 7,8% w porównaniu z 2018 rokiem. Wzrost dotyczył w szczególności ubezpieczeń na życie w związku z wyższym wynikiem z działalności inwestycyjnej w większości portfeli produktów unit-linked wobec ujemnych wyników osiągniętych w roku ubiegłym (efekt ten pozostaje bez wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU, ponieważ wzrost pozycji odszkodowań i wypłaconych świadczeń równoważony jest przez zmiany wyniku netto z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych). Poza tym, wyższy poziom odszkodowań i wypłaconych świadczeń w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód majątkowych był efektem wystąpienia ponadnormatywnej liczby szkód powodowanych przez zjawiska atmosferyczne; 
 • wyższe koszty akwizycji (wzrost o 233 mln zł) zarówno w segmencie klienta masowego jak i korporacyjnego. Wzrost ten był w szczególności efektem zmiany struktury kanałów sprzedaży w PZU, rozwojem sprzedaży oraz zmieniającą się strukturą portfela w segmentach masowym i korporacyjnym w kierunku większego udziału produktów pozakomunikacyjnych;
 • spadek kosztów administracyjnych do poziomu 6 606 mln zł względem 6 609 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku. Koszty administracyjne segmentu działalności bankowej (bez uwzględnienia korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej) spadły o 139 mln zł w związku z utrzymaniem dyscypliny kosztowej w obu bankach oraz rozwiązaniem części rezerwy na odroczone składniki wynagrodzeń w Alior Bank. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie wyższym o 96 mln zł względem roku ubiegłego. Ich zmiana wynikała w znacznej mierze z wyższych kosztów osobowych w związku z presją płacową na rynku;
 • wyższe ujemne saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości 2 832 mln zł. Zmiana wynikała głównie ze wzrostu opłat na BFG, negatywnego wpływu wyroku TSUE w sprawie kredytów konsumenckich (Trybunał przesądził, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsument jest uprawniony do obniżki wszystkich kosztów wchodzących w skład całkowitego kosztu kredytu) oraz wyższego poziomu podatku od instytucji finansowych, ze względu na wzrost aktywów będących przedmiotem opodatkowania (stawki podatku nie zmieniły się). Opłaty na BFG wzrosły z 372 mln zł w 2018 roku do poziomu  611 mln zł w 2019 roku, utworzono rezerwę na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania w związku negatywnym wpływem wyroku TSUE w sprawie kredytów konsumenckich oraz kredytów hipotecznych w CHF w wysokości  294 mln zł, a obciążenie Grupy PZU (łącznie na działalności ubezpieczeniowej oraz bankowej) podatkiem od instytucji finansowych w 2019 roku wyniosło 1 134 mln zł względem  1 092 mln zł w 2018 roku.

Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat 2015 2016 2017 2018 2019
w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 18 359 20 219 22 847 23 470 24 191
Składki zarobione netto 17 385 18 625 21 354 22 350 23 090
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 243 740 1 762 3 355 3 279
Wynik netto na działalności inwestycyjnej* 1 739 3 315 8 471 9 895 11 340
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -11 857 -12 732 -14 941 -14 563 -15 695
Koszty akwizycji -2 376 -2 613 -2 901 -3 130 -3 363
Koszty administracyjne -1 658 -2 923 -5 357 -6 609 -6 606
Koszty odsetkowe -117 -697 -1 350 -2 046 -2 129
Pozostałe przychody i koszty operacyjne -419 -724 -1 580 -2 165 -2 832
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 940 2 991 5 458 7 087 7 084
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności  4 -3 16 -1 -4
Zysk (strata) brutto 2 944 2 988 5 474 7 086 7 080
Podatek dochodowy -601 -614 -1 289 -1 718 -1 895
Zysk (strata) netto 2 343 2 374 4 185 5 368 5 185
Zyski (straty) netto przypisane właścicielom jednostki dominującej 2 343 1 935 2 895 3 213 3 295

dane przekształcone za lata 2015-2018
*bez uwzględnienia kosztów odsetkowych

Wynik operacyjny Grupy PZU w 2019 roku (w mln zł)

1 Zdarzenia jednorazowe obejmują: efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P, rezerwę na zwrot opłat w przedpłaconych kredytach konsumenckich przed 11 września 2019 roku, a w okresie porównywalnym jednorazowy efekt doszacowania rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne.