zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Efektywność finansowa Grupy Kapitałowej PZU

Raport Roczny 2019 > Efektywność finansowa Grupy Kapitałowej PZU
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (dane w mln zł) 2018 2019
Przychody 38 047 40 061
Koszty operacyjne z wył. kosztów wynagrodzeń, podatku od instytucji finansowych oraz inwestycji w społeczność -24 280 -26 550
Łączne koszty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników -5 109 -5 252
Podatek dochodowy -2 098 -1 844
Podatek od instytucji finansowych -1 092 -1 134
Dobrowolny wkład w inwestowanie funduszy w szerzej rozumianą społeczność -100 -96
Dywidendy wypłacane wszystkim akcjonariuszom -3 818 -3 804
Wartość ekonomiczna zatrzymana 1 550 1 381

Prezentowana wartość zatrzymana stanowi kwotę pozostałą po podziale wygenerowanej wartości ekonomicznej pomiędzy interesariuszy firmy. Kwota ta nie jest zbieżna z zyskiem netto prezentowanym w Rachunku Zysków i Strat, ponieważ uwzględnia również wypłacone dywidendy (jako podzieloną wartość ekonomiczną).

 

„Dobre wyniki oraz efektywność kapitałowa dają podstawę do tego, aby dzielić się sukcesami z naszymi akcjonariuszami. W ramach strategii #nowePZU zobowiązaliśmy się, że będziemy dążyć do maksymalizowania zysku w sposób gwarantujący atrakcyjne zwroty dla naszych inwestorów. Na wypłatę dywidendy chcemy przeznaczać tą część wyników, która nie jest niezbędna do sfinansowania naszego dynamicznego wzrostu. Dotrzymaliśmy obietnicy i rekomendowaliśmy wypłatę dywidendy w kwocie 2,80 zł na akcję z zysku za 2018 rok. Równocześnie pamiętamy o naszym zobowiązaniu strategicznym, iż kwota dywidendy na akcje (DPS) powinna rosnąć z roku na rok w długim terminie.”
Paweł Surówka, Prezes Zarządu PZU (do 12 marca 2020 r.)

Grupa PZU posiada „Politykę kapitałową i dywidendową na lata 2016–2020”, która została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej PZU w 2016 roku. Zgodnie z tą polityką Grupa PZU dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje. Ponadto Zarząd PZU, rekomendując wypłatę dywidendy Walnemu Zgromadzeniu, uwzględnia rekomendacje i wytyczne zawarte w innych dokumentach, które mają zastosowanie do PZU.

PZU, jako spółka nadzorowana, stosuje się do wytycznych zawartych w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych. Wypełnia również „Wytyczne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2019”.

Zgodnie z wytycznymi KPRM przy ustalaniu dywidendy PZU bierze pod uwagę w szczególności potrzeby kapitałowe, konieczność pokrycia nierozliczonej straty, realizowane projekty inwestycyjne i poziom zadłużenia spółki oraz uwzględnia rekomendacje i indywidualne zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego.

DOBRA PRAKTYKA 

Proces własnej oceny ryzyka i wypłacalności (ORSA)

Jest to proces, który stanowi integralną część procesu planowania finansowego. Proces własnej oceny ryzyka i wypłacalności oraz przeprowadzane w ramach niego analizy zostały przygotowane tak, aby stanowić wsparcie dla całego procesu planowania finansowego w zakresie analizy profilu ryzyka oraz oceny spełnienia wymogów kapitałowych w zakładanym horyzoncie czasu i przy realizacji określonych w planie finansowym założeń. Stanowi on również podsumowanie i kontrolę efektywności działań podejmowanych w toku procesu zarządzania ryzykiem. W Grupie PZU obowiązuje Polityka przeprowadzania własnej oceny ryzyka i wypłacalności.

Więcej informacji finansowych znajduje się w rozdziale Wyniki 2019.