zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

13.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 13.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji 1 stycznia - 31 grudnia 2019 1 stycznia - 31 grudnia 2018
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 352 134
Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 150 232
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 174 (77)
Instrumenty kapitałowe (18) (106)
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 118 (42)
Instrumenty dłużne 74 71
Instrumenty wyceniane w zamortyzowanym koszcie 28 (21)
Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w zamortyzowanym koszcie 33 33
Instrumenty pochodne (1) (119)
Krótka sprzedaż 4 -
Należności (112) (63)
Nieruchomości inwestycyjne 2 (1)
Pozostałe - 1
Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji, razem 278 (15)