zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

47.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 47.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Narzędzia strony:

47.2.1.  Grupa PZU jako leasingodawca

47.2.1.1.  Leasing finansowy

Inwestycje leasingowe 31 grudnia 2019
Niezdyskontowane opłaty leasingowe 10 688
Do 1 roku 4 156
Od 1 roku do 2 lat 3 049
Od 2 do 3 lat 982
Od 3 do 4 lat 1 279
Od 4 do 5 lat 626
Powyżej 5 lat 596
Niezrealizowane przychody finansowe (903)
Zdyskontowane niegwarantowane wartości końcowe -
Inwestycje leasingowe netto 9 785
   
Należności z tytułu leasingu finansowego brutto  31 grudnia 2018
  Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych Niezrealizowane przychody
Do 1 roku 2 796 2 783 313
Od 1 roku do 5 lat 5 634 5 636 402
Powyżej 5 lat 541 521 29
Razem 8 971 8 940 744

47.2.1.2.  Leasing operacyjny

Transakcje leasingu operacyjnego dotyczą zasadniczo umów najmu nieruchomości inwestycyjnych. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych 31 grudnia 2019
Do 1 roku 164
Od 1 roku do 2 lat 149
Od 2 do 3 lat 137
Od 3 do 4 lat 104
Od 4 do 5 lat 85
Powyżej 5 lat 168
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem 807
 
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych 31 grudnia 2018
Do 1 roku 224
Powyżej 1 roku do 5 lat 561
Powyżej 5 lat 320
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem 105

47.2.2.  Grupa PZU jako leasingobiorca

47.2.2.1.  Od 1 stycznia 2019 roku (zgodnie z MSSF 16)

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wykazywane jako rzeczowe aktywa trwałe 31 grudnia 2019
Środki transportu 30
Inne rzeczowe aktywa trwałe 2
Nieruchomości 994
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania, razem 1 026

Zmianę stanu aktywów z tytułu prawa do użytkowania wykorzystywanego na własne potrzeby zaprezentowano razem ze zmianą stanu rzeczowych aktywów trwałych w punkcie 30.2.

   

Koszty związane z leasingiem 31 grudnia 2019
Amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania 297
Urządzenia techniczne i maszyny 19
Środki transportu 13
Inne rzeczowe aktywa trwałe 1
Nieruchomości 264
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu 29
Koszt związany z leasingami krótkoterminowymi 114
Koszt związany z leasingami aktywów o niskiej wartości -
Koszt zmiennych opłat leasingowych nieujętych w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu -

47.2.2.2.  Leasing operacyjny – do 31 grudnia 2018 roku (zgodnie z MSR 17)

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w większości wynikają z umów najmu powierzchni usługowo – biurowych. Grupa PZU prowadzi politykę zawierania umów na czas określony 3 lub 5 lat z możliwością przedłużenia. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego 31 grudnia 2018
Do 1 roku 291
Powyżej 1 roku do 5 lat 740
Powyżej 5 lat 149
Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego, razem 1 180