zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

47.2 Dane ilościowe

Raport Roczny 2019 > 47.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

47.2.1.  Grupa PZU jako leasingodawca

47.2.1.1.  Leasing finansowy

Inwestycje leasingowe 31 grudnia 2019
Niezdyskontowane opłaty leasingowe 10 688
Do 1 roku 4 156
Od 1 roku do 2 lat 3 049
Od 2 do 3 lat 982
Od 3 do 4 lat 1 279
Od 4 do 5 lat 626
Powyżej 5 lat 596
Niezrealizowane przychody finansowe (903)
Zdyskontowane niegwarantowane wartości końcowe -
Inwestycje leasingowe netto 9 785
   
Należności z tytułu leasingu finansowego brutto  31 grudnia 2018
  Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych Niezrealizowane przychody
Do 1 roku 2 796 2 783 313
Od 1 roku do 5 lat 5 634 5 636 402
Powyżej 5 lat 541 521 29
Razem 8 971 8 940 744

47.2.1.2.  Leasing operacyjny

Transakcje leasingu operacyjnego dotyczą zasadniczo umów najmu nieruchomości inwestycyjnych. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych 31 grudnia 2019
Do 1 roku 164
Od 1 roku do 2 lat 149
Od 2 do 3 lat 137
Od 3 do 4 lat 104
Od 4 do 5 lat 85
Powyżej 5 lat 168
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem 807
 
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych 31 grudnia 2018
Do 1 roku 224
Powyżej 1 roku do 5 lat 561
Powyżej 5 lat 320
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem 105

47.2.2.  Grupa PZU jako leasingobiorca

47.2.2.1.  Od 1 stycznia 2019 roku (zgodnie z MSSF 16)

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wykazywane jako rzeczowe aktywa trwałe 31 grudnia 2019
Środki transportu 30
Inne rzeczowe aktywa trwałe 2
Nieruchomości 994
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania, razem 1 026

Zmianę stanu aktywów z tytułu prawa do użytkowania wykorzystywanego na własne potrzeby zaprezentowano razem ze zmianą stanu rzeczowych aktywów trwałych w punkcie 30.2.

   

Koszty związane z leasingiem 31 grudnia 2019
Amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania 297
Urządzenia techniczne i maszyny 19
Środki transportu 13
Inne rzeczowe aktywa trwałe 1
Nieruchomości 264
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu 29
Koszt związany z leasingami krótkoterminowymi 114
Koszt związany z leasingami aktywów o niskiej wartości -
Koszt zmiennych opłat leasingowych nieujętych w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu -

47.2.2.2.  Leasing operacyjny – do 31 grudnia 2018 roku (zgodnie z MSR 17)

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w większości wynikają z umów najmu powierzchni usługowo – biurowych. Grupa PZU prowadzi politykę zawierania umów na czas określony 3 lub 5 lat z możliwością przedłużenia. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego 31 grudnia 2018
Do 1 roku 291
Powyżej 1 roku do 5 lat 740
Powyżej 5 lat 149
Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego, razem 1 180