zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

40.1 Kapitał podstawowy

Raport Roczny 2019 > 40.1 Kapitał podstawowy
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Kapitał podstawowy ujmuje się w wysokości określonej w statucie jednostki dominującej i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.

Stan na 31 grudnia 2019 i 31 grudnia 2018

Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywile-jowania Rodzaj ograni-czenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł) Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A na okaziciela brak brak 604 463 200 60 446 320 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
B na okaziciela brak brak 259 059 800 25 905 980 aport 31.03.1999 01.01.1999
Liczba akcji razem   863 523 000        
Kapitał zakładowy razem   86 352 300      

Strukturę akcjonariatu PZU oraz informacje o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji PZU przedstawiono w punkcie 3.